අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය නිවේදන

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා 30 වැනි ආසියාන් කලාපීය සංසදයට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා දූත පිරිසට නායකත්වය ලබා දෙයි

 විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය එම්.යූ.එම්. අලි සබ්රි මැතිතුමා 2023 ජූලි 14 වැනි දින ඉන්දුනීසියාවේ ජකර්තා හි පැවති 30 වැනි ආසියාන් කලාපීය සංසදයේ (ARF) අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමට සහභාගී වූ ශ්‍රී ලංකා දූත පිරිසට න ...

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා සීෂෙල්ස් ජනරජයේ මහ කොමසාරිස්වරිය පත් කිරීම

සීෂෙල්ස් ජනරජයේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ද එකඟතාව සහිතව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා නවදිල්ලි නුවර සිටින මහ කොමසාරිස්වරිය වශයෙන් ලලටියානා අකූෂේ මැතිනිය පත් කර ඇත. එතුමිය 2023 ජූනි 30 වැනි දින පෙ.ව. 10.00 ට මහනුවර පිහිටි  ...

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා හංගේරියානු තානාපතිවරයා පත් කිරීම

හංගේරියානු රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ද එකඟතාව සහිතව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා  නවදිල්ලි නුවර සිටින හංගේරියානු ජනරජයේ අතිවිශේෂ හා පූර්ණ බලැති තානාපතිවරයා වශයෙන් ඉස්ට්වාන් සාබෝ මැතිතුමා පත් කර ඇත. එතුමා 2023 ජූනි 30 වැනි ...

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා කොරියානු ජනරජයේ තානාපතිනිය පත් කිරීම

කොරියානු ජනරජයේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ද එකඟතාව සහිතව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා කොළඹ සිටින කොරියානු ජනරජයේ අතිවිශේෂ හා පූර්ණ බලැති තානාපතිනිය වශයෙන් ලී මියොන් මැතිනිය පත් කර ඇත. එතුමිය 2023 ජූනි 30 වැනි දින පෙ.ව. 10 ...

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා පේරු ජනරජයේ තානාපතිවරයා පත් කිරීම

පේරු ජනරජයේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ද එකඟතාව සහිතව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා  නවදිල්ලි නුවර සිටින පේරු ජනරජයේ අතිවිශේෂ හා පූර්ණ බලැති තානාපතිවරයා වශයෙන් ජැවියර් මැනුවෙල් වෙලාර්ඩ් මැතිතුමා පත් කර ඇත. එතුමා 2023 ජූනි 3 ...

Close