එක්සත් ජාතීන් සහ විශේෂිත නියෝජිතායතන

එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානය (FAO)

නීනා බ්‍රෑන්ඩ්ස්ට්‍රම්ප් මෙය
 එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර හා කෘෂිකර්ම සංවිධානයේ නියෝජිත
කාර්යාල ලිපිනය:202, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල වේලාවන් :සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.00 සිට ප.ව. 04.00
ලෝක ආහාර දිනය:ඔක්තෝම්බර් 16
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112588537
දුරකථනය 2|112580798
ෆැක්ස්|112587990
විද්‍යුත් තැපෑල|fao-lk@fao.org
වෙබ් අඩවිය|www.fao.org

එක්සත් ජාතීන්

එක්සත් ජාතීන්ගේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ නේවාසික නියෝජිත
කාර්යාල ලිපිනය:202-204, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.00 සිට ප.ව. 04.00
එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය:ඔක්තොම්බර් 24
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112580691
දුරකථනය 2|112580692
දුරකථනය 3|112580693
දුරකථනය 4|112580694
ෆැක්ස්|112581116
විද්‍යුත් තැපෑල|registry.lk@undp.org
වෙබ් අඩවිය| 

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP)

එක්සත් ජාතීන්ගේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ නේවාසික නියෝජිත
කාර්යාල ලිපිනය:202-204, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.00 සිට ප.ව. 04.00
එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය:ඔක්තොම්බර් 24
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112580691
දුරකථනය 2|112580692
දුරකථනය 3|112580693
දුරකථනය 4|112580694
ෆැක්ස්|112581116
විද්‍යුත් තැපෑල|registry.lk@undp.org
වෙබ් අඩවිය|www.undp.org

එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදල (UNFPA)

ඇලන් සිබෙනෙලර් මහතා
 එක්සත් ජාතීන්ගේ ජනගහන අරමුදලේ නියෝජිත, ශ්‍රී ලංකාව සහ මාලදිවයිනේ එරට අධ්‍යක්ෂ
කාර්යාල ලිපිනය:202-204, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.00 සිට ප.ව. 04.00
එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය:ඔක්තොම්බර් 24
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112580840
ෆැක්ස්|112580698
විද්‍යුත් තැපෑල|srilanka@unfpa.org
වෙබ් අඩවිය|www.srilanka.unfpa.org

සරණාගතයින් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස් (UNHCR)

රියනාවතී මෙය
 සරණාගතයින් පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ කොමසාරිස්, ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත
කාර්යාල ලිපිනය:97, රොස්මීඩ් පෙදෙස, කොළඹ 7
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 04.30
එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය:ඔක්තොම්බර් 24
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112683968
ෆැක්ස්|112683971
විද්‍යුත් තැපෑල|lkaco@unhcr.org
වෙබ් අඩවිය|www.unhcr.lk

එක්සත් ජාතීන්ගේ තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය (UNIC)

එක්සත් ජාතීන්ගේ නේවාසික සම්බන්ධීකාරක සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහනේ නේවාසික නියෝජිත
කාර්යාල ලිපිනය:202-204, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.00 සිට ප.ව. 04.00
එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය :ඔක්තොම්බර් 24
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112580691
දුරකථනය 2|112580692
දුරකථනය 3|112580693
දුරකථනය 4|112580694
ෆැක්ස්|112581116
විද්‍යුත් තැපෑල|registry.lk@undp.org
වෙබ් අඩවිය| 

එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල (UNICEF)

ටිම් සට්න් මහතා
 එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදලේ නියෝජිත
කාර්යාල ලිපිනය:3/1, රාජකීය මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 04.30
ජාත්‍යන්තර ළමා දිනය:නොවැම්බර් 20
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112677550
ෆැක්ස්|112677110
විද්‍යුත් තැපෑල|colombo@unicef.org
වෙබ් අඩවිය|www.unicef.org/srilanka

ව්‍යාපෘති සේවය පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලය (UNOPS)

ෆ්‍රැන්කයිස් ජේකබ් මෙය
 අධ්‍යක්ෂ සහ නියෝජිත (දකුණු ආසියා මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානය)
කාර්යාල ලිපිනය:118/5, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට,කොළඹ 05
කාර්යාල වේලාවන් :සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00
එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය:ඔක්තොම්බර් 24
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112506096
ෆැක්ස්|112506097
විද්‍යුත් තැපෑල|lkoh@unops.org
වෙබ් අඩවිය|www.unops.org

ෆ්‍රෙඩ්රික් නිව්මාන් පදනම (FNF)

සාගරිකා දෙල්ගොඩ මෙය
 මෙරට නියෝජිත
කාර්යාල ලිපිනය:27, ආර්.ජී. සේනානායක මාවත, (ග්‍රෙගර් පාර), කොළඹ 7
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112674143
ෆැක්ස්|112674183
විද්‍යුත් තැපෑල| 
වෙබ් අඩවිය|www.fnfsouthasia.org

කොරියාවේ ආනයන අපනයන බැංකුව (KOREA EXIMBANK)

සන්ග්සූ ජන්ග් මහතා
 ප්‍රධාන නියෝජිත
කාර්යාල ලිපිනය:කොරියා ODA ඹධ්‍යස්ථානය, තෙවැනි මහල, 9/2, ඩඩ්ලි සේනානායක මාවත, කොළඹ 08
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.30
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112675355
දුරකථනය 2|112675356
දුරකථනය 3|112675357
ෆැක්ස්|112675356
විද්‍යුත් තැපෑල|srilanka.koreaexim@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

කොරියා ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතා නියෝජිතායතනය (KOICA)

Mr. Lee Dongku
 Resident Representative
කාර්යාල ලිපිනය:9/2, ඩඩ්ලි සේනානායක මාවත, කොළඹ 08
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 04.30
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112667969
දුරකථනය 2|112697971
ෆැක්ස්|112667973
විද්‍යුත් තැපෑල|srilanka@koica.go.kr
වෙබ් අඩවිය|www.koica.go.kr

ජාත්‍යන්තර ක්ෂමා සංවිධානය (CARE)

ග්‍රෙගර් කේ බ්‍රැඩි මහතා
 මෙරට අධ්‍යක්ෂ
කාර්යාල ලිපිනය:73, ඉසිපතන මාවත, කොළඹ 05
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.00 සිට ප.ව. 04.00
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|115399240
දුරකථනය 2|115399299
ෆැක්ස්|112583721
විද්‍යුත් තැපෑල|srilanka@co.care.org
වෙබ් අඩවිය|www.care.lk

රතු කුරුස සංවිධානයේ අන්තර්ජාතික කමිටුව (ICRC)

Mr. Claire Meytraud
 Head of Delegation
කාර්යාල ලිපිනය:29, ලෙයාඩ්ස් මාවත, කොළඹ 0597, රොස්මීඩ් පෙදෙස, කොළඹ 7
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.00 සිට ප.ව. 05.00
රතු කුරුස දිනය:මැයි 08
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112503346
දුරකථනය 2|112503347
ෆැක්ස්|112503348
විද්‍යුත් තැපෑල|colombo@icrc.org
වෙබ් අඩවිය|www.icrc.org

රතු කුරුස හා රතු චන්ද්‍ර සංගම් අන්තර්ජාතික සම්මේලනය (IFRC)

ඉගෝ දිමිත්‍රික් මහතා
 මෙරට කාර්යාල ප්‍රධානී
කාර්යාල ලිපිනය:නො:106,ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 04.30
ලෝක රතු කුරුස දිනය:මැයි 08
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|777557001
දුරකථනය 2|773501698
ෆැක්ස්|112680183
විද්‍යුත් තැපෑල|srilanka.colombodelegation@ifrc.org
වෙබ් අඩවිය|www.ifrc.org

ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය (ILO)

සිම්රින් සිං මෙය
 අධ්‍යක්ෂ
කාර්යාල ලිපිනය:202-204, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.15 සිට ප.ව. 04.30
ජාත්‍යන්තර කම්කරු දිනය:මැයි 01
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112592525
දුරකථනය 2|112500539
දුරකථනය 3|112580691
දුරකථනය 4|112580692
ෆැක්ස්|112500865
විද්‍යුත් තැපෑල|colombo@ilo.org
වෙබ් අඩවිය|www.ilo.org/colombo

සංක්‍රමණය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංවිධානය (IOM)

ගුසෙප් ක්‍රොෙසට් මහතා
 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී
කාර්යාල ලිපිනය:62, ආනන්ද කුමාරස්වාමි මාවත, කොළඹ 03
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට අඟහරුවාදා : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|115325300
ෆැක්ස්|115325302
විද්‍යුත් තැපෑල|iomcolombo@iom.int
වෙබ් අඩවිය|www.srilanka.iom.int

ජාත්‍යන්තර ජල කළමනාකරණ ආයතනය (IWMI)

ජෙරමි බර්ඩ් මහතා
 අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්
කාර්යාල ලිපිනය:127, සුනිල් මාවත, පැලවත්ත, බත්තරමුල්ල
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.00 සිට ප.ව. 04.30
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112880000
ෆැක්ස්|112786854
විද්‍යුත් තැපෑල|iwmi@cgiar.org
වෙබ් අඩවිය|www.iwmi.org

ජපන් අන්තර්ජාතික සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය (JICA)

කියොෂි අමද මහතා
 ප්‍රධාන නියෝජිත
කාර්යාල ලිපිනය:10 වෙනි මහල, DHPL ගොඩනැගිල්ල, අංක 42, නවම් මාවත, කොළඹ 02
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112303700
දුරකථනය 2|112300470
ෆැක්ස්|112303692
විද්‍යුත් තැපෑල|sl_oso_rep@jica.go.jp
වෙබ් අඩවිය|

දකුණු ආසියානු සහයෝගිතා පාරිසරික වැඩසටහන (SACEP)

ආචාර්ය මුහමඩ් කුර්ෂිද් මහතා
 අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්
කාර්යාල ලිපිනය:69/4, මායා මාවත, කොළඹ 06
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 04.30
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112596443
දුරකථනය 2|112504708
දුරකථනය 3|112596442
දුරකථනය 4|112552761
ෆැක්ස්|112589369
විද්‍යුත් තැපෑල|secretariat@sacep.org
වෙබ් අඩවිය|www.sacep.org

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ශ්‍රී ලංකා නේවාසික දූත මණ්ඩලය

ශ්‍රී විදොවතී මෙය
 මෙරට අධ්‍යක්ෂ
කාර්යාල ලිපිනය:23, නිදහස් මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|114455455
දුරකථනය 2|112674499
ෆැක්ස්|114455499
විද්‍යුත් තැපෑල|adbslrm@adb.org
වෙබ් අඩවිය|www.adb.org

ආසියානු පදනම

දිනේෂ ද සිල්වා මහතා
 මෙරට නියෝජිත
කාර්යාල ලිපිනය:30/1, බගතලේ පාර, කොළඹ 03
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112058701
දුරකථනය 2|112058702
දුරකථනය 3|112058703
දුරකථනය 4|112058704
ෆැක්ස්|112058705
විද්‍යුත් තැපෑල|country.srilanka.inquiy@asiafoundation.org
වෙබ් අඩවිය|www.asiafoundation.org

කොළඹ ක්‍රමය පිළිබඳ මහ ලේකම් කාර්යාලය

කින්ලේ දොර්ජි මහතා
 මහලේකම්
කාර්යාල ලිපිනය:31, විජේරාම මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00
කොළඹ ක්‍රමයේ දිනය:ජුලි 01
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112684188
දුරකථනය 2|112684183
දුරකථනය 3|112684184
දුරකථනය 4|112684185
ෆැක්ස්|112684386
විද්‍යුත් තැපෑල|info@colomboplan.org
වෙබ් අඩවිය|www.colomboplan.org

ප්‍රතිසංස්කරණය හා සංවර්ධනය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර බැංකුව (ලෝක බැංකුව)

ස්විරිපායි ඉදා ප්සවරායි-රිදිහාව්හ් මෙය
 මෙරට අධ්‍යක්ෂ
කාර්යාල ලිපිනය:73/5, ගාලු පාර, කොළම 03
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112448070
දුරකථනය 2|112448071
ෆැක්ස්|112440357
විද්‍යුත් තැපෑල|infosrilanka@worldbank.org
වෙබ් අඩවිය|www.worldbank.lk

ලෝක ආහාර වැඩසටහන (WFP)

Ms. Brenda Barton
 Country Director a.i.
කාර්යාල ලිපිනය:2, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 04.30
එක්සත් ජාතීන්ගේ දිනය:ඔක්තොම්බර් 24
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112555520
දුරකථනය 2|112555521
දුරකථනය 3|112586244
දුරකථනය 4|114740350
ෆැක්ස්|112502468
විද්‍යුත් තැපෑල|wfp.colombo@wfp.org
වෙබ් අඩවිය|www.wfp.org

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය (WHO)

ජේකබ් ඒ කුමාර්සෙසන් මහතා
 ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකා නියෝජිත
කාර්යාල ලිපිනය:5, ඇන්ඩර්සන් පාර, කොළඹ 05
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.00 සිට ප.ව. 04.00
ලෝක සෞඛ්‍ය දිනය:අප්‍රේල් 07
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112379191
ෆැක්ස්|112502845
විද්‍යුත් තැපෑල|sriregistry@searo.who.int
වෙබ් අඩවිය|www.searo.who.int/srilanka/en

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සහයෝගීතාව (ලෝක බැංකු කණ්ඩායමේ සාමාජික)

අමීනා අරිෆන්ට් මහත්මිය
 මෙරට කළමනාකරු
කාර්යාල ලිපිනය:42, 15 වැනි මහල, DHPL ගොඩනැගිල්ල, නවම් මාවත, කොළඹ 02
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|115400100
ෆැක්ස්|114795017
විද්‍යුත් තැපෑල|rdemello@ifc.org
වෙබ් අඩවිය|www.ifc.org

ස්වභාවධර්මය හා ස්වභාවික සම්පත් සංරක්ෂණය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සංගමය (IUCN)

ආචාර්ය ආනන්ද මල්ලවතන්ත්‍රි මහතා
 මෙරට නියෝජිත
කාර්යාල ලිපිනය:53, හෝර්ටන් පෙදෙස, කොළඹ 07
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා : පෙ.ව. 08.00 සිට ප.ව. 04.30
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකථනය|112682488
දුරකථනය 2|112682418
ෆැක්ස්|112682470
විද්‍යුත් තැපෑල|iucn.sl@iucn.org
වෙබ් අඩවිය|www.iucn.og/srilanka

Close