ගරැ අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශ

ශ්‍රී ලංකාවේ ගරු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබ්රි මැතිතුමා අනාගතය පිළිබඳ සමුළුවේ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම අතරතුර සිදු කළ ප්‍රකාශය 2023 සැප්තැම්බර් 21 වැනි දින

ගරු සභාපතිතුමනි, ගරු අමාත්‍යවරුනි, සම්භාවනීය අමුත්තනි, ‘අනාගතය පිළිබඳ සමුළුව’, සමාජික රටවලට “පරපුරකට වරක් පමණ ලැබෙන අවස්ථාවක්” ලෙස වෙසෙසින් හැඳින්වේ. අපිදු ඊට එකඟ වන්නෙමු. ගෝලීය ප්‍රජාවක් ලෙස අප මු ...

විස්තීරණ න්‍යෂ්ටික පරීක්ෂණ තහනම් කිරීමේ ගිවිසුම ( CTBT ) බලාත්මක කිරීමට පහසුකම් සැලසීම පිළිබඳ 14 වැනි වගන්තිය සම්මන්ත්‍රණය නිමිත්තෙන් 2023 සැප්තැම්බර් 21 වැනි දින නිව්යෝර්ක් නුවර පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාව අතරතුර විදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා සිදු කළ ප්‍රකාශය

විස්තීරණ න්‍යෂ්ටික පරීක්ෂණ තහනම් කිරීමේ ගිවිසුම ( CTBT ) බලාත්මක කිරීමට පහසුකම් සැලසීම පිළිබඳ 14 වැනි වගන්තිය සම්මන්ත්‍රණය නිමිත්තෙන් 2023 සැප්තැම්බර් 21 වැනි දින නිව්යෝර්ක් නුවර පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡා ...

Close