සාමාන්‍ය පාලන අංශය

සාමාන්‍ය පාලන අංශය

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවයේ (SLFS) නිලධාරීන් සහ දූත මණ්ඩලවල කාර්ය මණ්ඩල හැරුණු විට මෙම අමාත්‍යාංශයේ පිරිස් පරිපාලනය සම්බන්ධ සියලු කටයුතු පිළිබඳ වගකීම සාමාන්‍ය පාලන අංශය සතුව පවතී. ඉහත කරුණු හැරුණු විට එය කාර්යාල පරිශ්‍ර සහ නිල නිවාස නඩත්තු කිරීම සම්බන්ධ කරුණු; අමාත්‍යාංශයට සහ ශ්‍රී ලංකා දූත මණ්ඩලවලට අවශ්‍ය භාණ්ඩ හා සේවා ප්‍රසම්පාදනය කිරීම; ගබඩා පාලනය සහ වත්කම් භාණ්ඩ ලේඛන නඩත්තු කිරීම; සැපයුම් සහ වාහන සමූහ කළමනාකරණය; සහ උපයෝගිතා සේවා සැපයීම සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳව කටයුතු කරයි. පාර්ලිමේන්තු හා අමාත්‍ය මණ්ඩලයීය කටයුතු ඇතුළුව, අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන සමඟ සිදුකෙරෙන ලිපි හුවමාරුව ද සාමාන්‍ය පාලන අංශය විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ.

සෙසු නිලධාරීන්

අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල්

නම : අර‍ැණ දේවේන්ද්‍ර මහතා
දුරකතනය : +94 112 334 571
ෆැක්ස් : +94 11 2 327 019
විද්‍යුත් තැපෑල : dgadmin(at)mfa.gov.lk

සහකාර අධ්‍යක්ෂිකා

නම : තනිෂ්කා වසන්තරාජා මෙය
දුරකතනය : +94 112 333 449
ෆැක්ස් : +94 112 327 019
විද්‍යුත් තැපෑල : thanishka.vasantharajah(at)mfa.gov.lk

අධ්‍යක්‍ෂ

නම : මනීෂා පී. පෙරේරා මිය
දුරකතනය : 
විද්‍යුත් තැපෑල : manisha.perera(at)mfa.gov.lk

 

සහකාර අධ්‍යක්ෂිකා

නම :  පී.එන්.එස්.කේ. පෙරේරා මහතා

දුරකතනය : +94 112 422 261
ෆැක්ස් : +94 112 327 019
විද්‍යුත් තැපෑල : saman.perera(at)mfa.gov.lk

සහකාර අධ්‍යක්ෂිකා

නම : අනුෂ්කා සමරවීර මෙය
දුරකතනය : +94 112 422 261
ෆැක්ස් : +94 112 422 261
විද්‍යුත් තැපෑල : anushka.samaraweera(at)mfa.gov.lk

සහකාර අධ්‍යක්ෂ/ තො.ස.තා

නම : එස්.එම්. රාජකරුණා මහතා
දුරකතනය : +94 113 137186
ෆැක්ස් : +94 112 327 019
විද්‍යුත් තැපෑල : samagi.rajakaruna(at)mfa.gov.lk

පරිපාලන නිලධාරී

නම : එන්.එම්. රණසිංහ මහත්මිය
දුරකතනය : +94 115 921 149
විද්‍යුත් තැපෑල : ao(at)mfa.gov.lk

 

 

ශාඛා ප්‍රධානී - ප්‍රවාහන

නම : ප්‍රසාද් විජේවීර මහතා 
දුරකතනය : +94 115 437 044
විද්‍යුත් තැපෑල : transport(at)mfa.gov.lk

පරිපාලන නිලධාරී (ආවරණ)

නම : ඉන්දික විජේසිංහ මහතා
දුරකතනය : +94 115 921 149
විද්‍යුත් තැපෑල : ao(at)mfa.gov.lk

 

 

ශාඛා ප්‍රධානී - නඩත්තු

නම : පී.ජී.ටී.එස්. දයානි මහත්මිය
දුරකතනය : +94 115 837 589
විද්‍යුත් තැපෑල : maintenance(at)mfa.gov.lk

ශාඛා ප්‍රධානී - තැපැල්

නම : එම්.ටී.එස්. මුනීරා මහත්මිය
දුරකතනය : +94 112 324 119
විද්‍යුත් තැපෑල : dispatch(at)mfa.gov.lk

ශාඛා ප්‍රධානී

නම : ඒ.සී.පී. ද සිල්වා මෙනවිය
දුරකතනය : +94 117 711 169
ෆැක්ස්: +94 112 327 019

විද්‍යුත් තැපෑල : hob.admin(at)mfa.gov.lk / admin(at)mfa.gov.lk

 

ශාඛා ප්‍රධානී - ගබඩා

නම : හිරන්ත ජයකොඩ් මහතා
දුරකතනය : +94 112 320 798
විද්‍යුත් තැපෑල : stores(at)mfa.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close