හිටපු විදේශ ලේකම්වරුන්

 1 Sir Kanthiah Vaithianathan

ශ්‍රීමත් කන්දයියා වෛත්තියනාදන් මහතා

 2 Sir Velupillai Coomaraswamy

ශ්‍රීමත් වේලුපිල්ලෙයි කුමාරස්වාමි මහතා

3 Mr. Gunasena de Soyza

ගුණසේන ද සොයිසා මහතා

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H.E.thennakoon

එච්. ඊ. තෙන්නකෝන් මහතා

M.F. De S. Jayaratne

එම්. එෆ්. ද එස්. ජයරත්න මහතා

 N.Q.dias

නීල් ක්වින්ටස් ඩයස් මහතා

 5 Dr. Arthur Ratnavel

ආතර් රත්නවේල් මහතා

 6 Mr. G.V.P.Samarasinghe

ජී. වී. පී. සමරසිංහ මහතා

 7 Mr. W.T Jayasinghe

ඩබ්ලිව්.ටී.ජයසිංහ මහතා

 8 Mr. Bernard Tilakaratna

බර්නාඩ් තිලකරත්න මහතා

 9. Mr. Rodney Vangergert

රොඩ්නි වැන්ඩගර්ට් මහතා

 10. Mr. wilhelm-woutersz

විල්හෙල්ම් වවුටර්ස් මහතා

 11.Mr. lionel Fernando

ලයනල් ප්‍රනාන්දු මහතා

 12. Mr. G.Wijesiri

ජී. විජේසිරි මහතා

 13. Mr. Nihal Rodrigo

නිහාල් රොඩ්‍රිගෝ මහතා

 14.Mr. B.A.P.Goonetilake

බී. ඒ. බී. ගුණතිලක මහතා

 15.Mr. palihakkara

එච්. එම්. ජී. එස්. පලිහක්කාර මහතා

 16.Dr.Palitha Kohna

ආචාර්ය පාලිත ටී. බී. කොහොන මහතා

 17. Mr. Romesh Wijesinghe

රොමේෂ් ජයසිංහ මහතා

 

 18.Mr. Karunatilak Amunugama

කරුණාතිලක අමුණුගම මහතා

 19.Mrs.Kshenuka

ක්ෂෙනුකා සෙනෙවිරත්න මහත්මිය

 20.Mrs. Chitranganee

චිත්‍රාංගනී වාගීෂ්වර මහත්මිය

 21. Mr. Esala Weerakoon

ඇසළ වීරකෝන් මහතා

 Profile-pic---black-and-white-ConvertImage

ප්‍රසාද් කාරියවසම් මහතා

 

Close