ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා

මාධ්‍ය ප්‍රකාශය -2021 මාර්තු 12

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික ධජය ඇතුළත් කර නිෂ්පාදනය කරන ලද, "Sri Lanka Flag Non-Slip Doormat" ලෙසින් අන්තර්ජාලය මගින් මිලදී ගැනීමට ඇති පාපිස්නාවක් පිළිබඳව ඇමසෝන් වෙබ් අඩවියෙහි දැක්වෙන දැන්වීමක් සම්බන්ධයෙන් මෑතකදී සමාජ මාධ් ...

න්‍යාය පත්‍රය 2: මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ වාර්තාව පිළිබඳ අන්තර්ක්‍රියාකාරී සංවාදය ‘ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව, වගවීම සහ මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීම’ (A/HRC/46/20) 2021 පෙබරවාරි 24 වැනි දින ගරු විදේශ අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රකාශය

සභාපතිතුමියනි, මහ කොමසාරිස්තුමියනි, තානාපතිවරුනි, නෝනාවරුණි මහත්වරුණි, අද ඉදිරිපත් කරන ලද එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ වාර්තාව,  පසුගිය වසරේ දී පැවති මෙම කවුන්සිලයේ 43 වන සැසියේ දී ශ්‍ ...

ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධන විභවය මුදා හැරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය සමුද්‍රීය විෂයය අවබෝධ කර ගැනීම: කලාපීය සහයෝගිතා රාජ්‍ය අමාත්‍ය තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා ප්‍රධාන දේශනය පවත්වයි

කලාපීය සහයෝගීතා අමාත්‍ය ගරු තාරක බාලසූරිය මැතිතුමා, 'සමුද්‍රිය විෂයය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකාවේ උනන්දුව ප්‍රවර්ධනය කිරීම: යුරෝපා සංගමය සමඟ සහයෝගීතාව ශක්තිමත් කිරීම' පිළිබඳ අන්තර්ජාල සමුළුවේ දී ප් ...

Close