මාධ්‍ය ප්‍රකාශක

මාධ්‍ය ප්‍රකාශිකා

නම: නිලූක කදුරුගමුව
තනතුර: මාධ්‍ය ප්‍රකාශක
දුරකතනය: +94 112 439 040   ජංගම දුරකතනය +94 777328348
විද්‍යුත් තැපෑල: spokesperson@mfa.gov.lk
ට්විටර්:
@MFASriLanka

 

 

පොදු සන්නිවේදන අංශය
විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක මාවත
කොළඹ- 01
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකතනය: +94 112 437 633
ෆැක්ස්: +94 112 472 488
විද්‍යුත් තැපෑල: publicity@mfa.gov.lk

Close