අතිරේක ලේකම් – ද්විපාර්ශ්වික කටයුතු (නැගෙනහිර)

අතිරේක ලේකම් – ද්විපාර්ශ්වික කටයුතු (නැගෙනහිර)

වගකීම්:

  • දකුණු ආසියා සහ සාර්ක් අංශය 
  • නැගෙනහිර ආසියාව, අග්නිදිග ආසියාව සහ ඕෂනියාව අංශය
  • මැදපෙරදිග අංශය
  • අප්‍රිකා කටයුතු අංශය

Close