අතිරේක ලේකම්වරුන්

අතිරේක ලේකම් –ද්විපාර්ශ්වික කටයුතු (බටහිර)

වගකීම්:

යුරෝපය සහ උතුරු ඇමරිකානු අංශය, ලතින් ඇමරිකාව සහ කැරිබියන් අංශය

 

 

 


අතිරේක ලේකම් (වැ.බ.)

යශෝජා ගුණසේකර මෙය
දුරකතනය : +94 112 337 020
ෆැක්ස් : 
විද්‍යුත් තැපෑල : yasoja.gunasekera(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

නම: පී.එස්. ඇසලගේ මිය 
දුරකථනය: +94 112 337 020
විද්‍යුත් තැපෑල: addlsec.west(at)mfa.gov.lk

අතිරේක ලේකම් – බහුපාර්ශ්වික කටයුතු සහ මැදපෙරදිග

වගකීම්:

එක්සත් ජාතීන් සහ මානව හිමිකම් අංශය
මැදපෙරදිග අංශය 

 

 

 


අතිරේක ලේකම් (වැ.බ.)

යූ.එල්.එම්. ජවුහාර්
දුරකතනය :+94 112 424 773
විද්‍යුත් තැපෑල : addl.sec1(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

නම: තක්ෂිලා රණතුංග මිය 
දුරකථනය: +94 112 458 276
විද්‍යුත් තැපෑල: addl.sec6(at)mfa.gov.lk

 

අතිරේක ලේකම් – විදේශ කටයුතු පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය

වගකීම්:

රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාර්යාංශය

 

 

 


අතිරේක ලේකම්

ආර්.සිතාරා ඛාන් අසාඩ්
දුරකතනය :+94 112 343 340
විද්‍යුත් තැපෑල:  sithara.khan(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

නම :

දුරකතනය: +94 112 343 340

අතිරේක ලේකම් –ආර්ථික කටයුතු

වගකීම්:

බහුපාර්ශ්වික ආර්ථික කටයුතු අංශය 

ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික කටයුතු අංශය 

ආර්ථික කටයුතු-තාක්ෂණික සහයෝගිතා අංශය සහ IORA ලේකම් කාර්යාලය

 

 

  


අතිරේක ලේකම් (වැ.බ.)

ශානිකා දිසානායක මිය
දුරකතනය : 0112 431 980
ෆැක්ස් : +94 112 422 644
විද්‍යුත් තැපෑල :  shanika.dissanayake(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

නම: එල්.පී. රන්ජනී මිය
දුරකථනය: +94 112 431 980
විද්‍යුත් තැපෑල: dgea(at)mfa.gov.lk

අතිරේක ලේකම් – ද්විපාර්ශ්වික කටයුතු (නැගෙනහිර)

වගකීම්:

දකුණු ආසියා සහ සාර්ක් අංශය නැගෙනහිර ආසියාව, අග්නිදිග ආසියාව සහ ඕෂනියාව අංශය  

 

 

 


අතිරේක ලේකම්

දුරකතනය :+94 112 458 276
විද්‍යුත් තැපෑලaddl.sec2(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

නම: එල්.පී. රන්ජනී මිය
දුරකථනය: +94 112 431 980
විද්‍යුත් තැපෑල: dgea(at)mfa.gov.lk

අතිරේක ලේකම් –  අප්‍රිකා, කොන්සියුලර්  සහ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් 

වගකීම්:

මැදපෙරදිග අංශය 
අප්‍රිකා කටයුතු අංශය 
කොන්සියුලර් සහ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් අංශය


අතිරේක ලේකම් (වැ.බ.)

එච්.එම්.ජී.ආර්.ආර්.කේ. විජේරත්න මෙන්ඩිස් මෙය
දුරකතනය :
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් තැපෑල : addl.sec6(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

දුරකතනය: 

අතිරේක ලේකම් – සාගර කටයුතු සහ දේශගුණ විපර්යාස අංශය 

වගකීම්:

සාගර කටයුතු සහ දේශගුණ විපර්යාස අංශය

 

 

 


අතිරේක ලේකම් (වැ.බ.)

එස්.එච්.යූ. දිසානායක මෙය
දුරකතනය :+94 112 458 277
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් තැපෑල : hasanthi.dissanayake(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

දුරකතනය: +94 112 458 277

අතිරේක ලේකම් – පාලන

වගකීම්:

සාමාන්‍ය පාලන අංශය
ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් ආයතනය
බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික පුහුණුකිරීමේ ආයතනය
තොරතුරු තාක්ෂණ සහ ලේඛනාරක්ෂක අංශය
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

 


අතිරේක ලේකම්

එච්.ඒ.වී.පී. හපන්ගම
දුරකතනය :+94 112 326 026
ෆැක්ස් :+94 112 422 989
විද්‍යුත් තැපෑල : addl.secadmin(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

දුරකතනය: +94 112 326 026
ෆැක්ස්: +94 112 422 989

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close