අතිරේක ලේකම්වරුන්

අතිරේක ලේකම් – ද්විපාර්ශ්වික කටයුතු (නැගෙනහිර)

වගකීම්:

දකුණු ආසියා සහ සාර්ක් අංශය නැගෙනහිර ආසියාව, අග්නිදිග ආසියාව සහ ඕෂනියාව අංශය  

 

 

 


අතිරේක ලේකම්

ඒ.එම්.ජේ. සාදික් මහතා
දුරකතනය :+94 112 458 276
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් තැපෑලaddl.sec2(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

නම : වරුණි සිල්වා මෙනවිය දුරකතනය: +94 112 458 276

අතිරේක ලේකම් – බහුපාර්ශ්වික කටයුතු

වගකීම්:


එක්සත් ජාතීන් සහ මානව හිමිකම් අංශය
 

 

 

 


අතිරේක ලේකම් (වැ.බ.)

අරුණී විජේවර්ධන මිය
දුරකතනය :+94 112 424 773
ෆැක්ස් :+94 112 324 406
විද්‍යුත් තැපෑල : addl.sec1(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

නිරූෂා වරාවිට මිය
දුරකතනය: +94 112 424 773
ෆැක්ස්: +94 112 324 406

අතිරේක ලේකම් –ආර්ථික කටයුතු

වගකීම්:

බහුපාර්ශ්වික ආර්ථික කටයුතු අංශය ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික කටයුතු අංශය 

අතිරේක ලේකම් (වැ.බ.)

ඒ. සබරුල්ලා ඛාන් මහතා

දුරකතනය : 0112 431 980
ෆැක්ස් : 2458 277
විද්‍යුත් තැපෑල : sabarullah.khan@mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

නිලන්ති ගුණවර්ධන මෙනවිය

අතිරේක ලේකම් –ද්විපාර්ශ්වික කටයුතු (බටහිර)

වගකීම්:

යුරෝපා සංගම්, පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල, බහුපාර්ශ්වික ගිවිසුම් අංශය ලතින් ඇමෙරිකානු සහ කැරිබියානු අංශය 

 

 


අතිරේක ලේකම් (වැ.බ.)

මනීෂා ගුණසේකර මෙය

දුරකතනය : 0112 437 634
ෆැක්ස් : 
විද්‍යුත් තැපෑල : manisha.gunasekera@mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

තක්ෂිලා රණතුංග මෙනවිය

අතිරේක ලේකම් – සාගර කටයුතු සහ දේශගුණ විපර්යාස අංශය 

වගකීම්:

සාගර කටයුතු සහ දේශගුණ විපර්යාස අංශය

 

 

 


අතිරේක ලේකම් (වැ.බ.)

එස්.එච්.යූ. දිසානායක මෙය
දුරකතනය :+94 112 458 277
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් තැපෑල : hasanthi.dissanayake(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

දුරකතනය: +94 112 458 277

අතිරේක ලේකම් – මැදපෙරදිග, අප්‍රිකා, කොන්සියුලර්  සහ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් 

වගකීම්:

මැදපෙරදිග අංශය 
අප්‍රිකා කටයුතු අංශය 
කොන්සියුලර් සහ විදේශගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් අංශය


අතිරේක ලේකම් (වැ.බ.)

එච්.එම්.ජී.ආර්.ආර්.කේ. විජේරත්න මෙන්ඩිස් මෙය
දුරකතනය :
ෆැක්ස් :
විද්‍යුත් තැපෑල : addl.sec6(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

දුරකතනය: 

අතිරේක ලේකම් – පාලන

වගකීම්:

සාමාන්‍ය පාලන අංශය
ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් ආයතනය
බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික පුහුණුකිරීමේ ආයතනය
තොරතුරු තාක්ෂණ සහ ලේඛනාරක්ෂක අංශය
අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

 


අතිරේක ලේකම්

එච්.ඒ.වී.පී. හපන්ගම
දුරකතනය :+94 112 326 026
ෆැක්ස් :+94 112 422 989
විද්‍යුත් තැපෑල : addl.secadmin(at)mfa.gov.lk

පෞද්ගලික සහකාර

දුරකතනය: +94 112 326 026
ෆැක්ස්: +94 112 422 989

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close