ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටි විදේශ නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාල

  • අප්‍රිකාව
  • ඇමෙරිකානු මහාද්වීප
  • නැගෙනහිර ආසියා හා ශාන්තිකර කලාපය
  • යුරෝපය
  • මැද පෙරදිග
  • දකුණු ආසියාව

ශ්‍රී ලංකාවේ මොරොක්කෝ නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල්:
 මොහොමඩ් අශාන් සිරාජ් රිෆායි මහතා

 

කාර්යාල ලිපිනය:06, ජෝසප් පටුමඟ, කොළඹ 04
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්: ‍පෙ.ව. 9.00  සිට ප.ව. 1.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112589090
ෆැක්ස්|112580164
විද්‍යුත් තැපෑල|consul_morocco@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ නැම්බියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ජෝන් රෝහන් උපාලි ද සිල්වා මහතා

 

කාර්යාල ලිපිනය:284, වොක් ෂොල් වීදිය, කොළඹ 02
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112332375
දුරකතනය 2|777442111
ෆැක්ස්|112332367
විද්‍යුත් තැපෑල|rohanadesilva@mclarens.lk
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ මාලි නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල්:
 අනිස් අබ්දුල් සටර් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:455/1, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 08
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|777372490
ෆැක්ස්|114728258
විද්‍යුත් තැපෑල|sanis@fergasam.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ බෙනින් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල්:
 මහේන් දයානන්ද මහතා

 

කාර්යාල ලිපිනය:15, ගෝතමි පටුමග, ගෝතමී මාවත, කොළඹ 08
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112690973
ෆැක්ස්|112690971
විද්‍යුත් තැපෑල|mahen@ttcsl.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ බොට්ස්වානා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල්:
 වයි.එස්.එච්. ජයසිරි සිල්වා මහතා

 

කාර්යාල ලිපිනය:307, ගාලු පාර,කොළඹ 03
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|113070 011
දුරකතනය 2|113070 022
ෆැක්ස්|112575453
විද්‍යුත් තැපෑල|jets@eureka.lk;
විද්‍යුත් තැපෑල 2|botswana@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ කොමොරොස් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල්:
 සයිනුල්අබ්දීන් මොහොමඩ් හයිරු

 

කාර්යාල ලිපිනය:253, කටුගස්තොට පාර, මහනුවර
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|774776161
දුරකතනය 2|812202360
ෆැක්ස්|812202361
විද්‍යුත් තැපෑල|hairu@hairuec.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ ගිනි බිසව් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ෆාසල් කමල්දීන් මහතා

 

කාර්යාල ලිපිනය:12, ද ෆොන්සේකා පෙදෙස, කොළඹ 02
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112501212
දුරකතනය 2|112594612
ෆැක්ස්|222150607
විද්‍යුත් තැපෑල|mfk747@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ මැඩගස්කර්හි නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල්:
 බී.ඒ. මහීපාල මහතා

 

කාර්යාල ලිපිනය:50, සර් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|117796702
දුරකතනය 2|117796700 (Ex. 702)
ෆැක්ස්|117796729
විද්‍යුත් තැපෑල|consulate@bamholdings.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|malagasy@lankacom.net
විද්‍යුත් තැපෑල 3|mahipalah@bamholdings.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතියෝපියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල්:
 සේනානි ඩී.එම්. හෙට්ටිආරච්චි මෙය

 

කාර්යාල ලිපිනය:139, මිහිඳු මාවත, කොළඹ 12
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|0766686906
ෆැක්ස්  
විද්‍යුත් තැපෑල|infoethiopiainsl@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ මුරුසියේ නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 ඉද්දගොඩගේ දිල්හාරා ශ්‍රීමා පෙරේරා මෙය

 

කාර්යාල ලිපිනය:27,  “ශ්‍රී පද්ම”, කටුනායක
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 01.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112071212
ෆැක්ස්|112071212
විද්‍යුත් තැපෑල|dilharap@ccl.lk
විද්‍යුත් තැපෑල 2|mauritiusconsulate@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ රුවන්ඩා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 ජෝසප් සී.ඊ. අලස් මහතා

 

කාර්යාල ලිපිනය:120/1, ස්ටැන්ලි තිලකරත්න මාවත, නුගේගොඩ
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|113182420
දුරකතනය 2|112853216
ෆැක්ස්|112809535
විද්‍යුත් තැපෑල|jcealles@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ සෙනෙගාල් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 කේ.ඒ.ඩී. ධම්මික පෙරේරා මහතා

 

 

කාර්යාල ලිපිනය:29, බටහිර කුළුණ, ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය, කොළඹ 01
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්: පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112445577
ෆැක්ස්|112445500
විද්‍යුත් තැපෑල|chairman@vallibel.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ සුඩාන් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 එම්.අයි. ෆයිරාස් හමීඩ් මහතා

 

කාර්යාල ලිපිනය:තෙවැනි මහල,  “ජෙස්මියා නිවාස සංකීර්ණය”  440, ගාලු පාර, කොළඹ 03
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112565231-4
දුරකතනය 2|772260712
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|firazhameed@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ ටියුනීසියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 එම්.එස්.එම්. මුක්තාර් මරික්කාර් මහතා

 

කාර්යාල ලිපිනය:102, ෆ්‍රොස්ටයර් නිවස, යූනියන් පෙදෙස, කොළඹ 02
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112423535
ෆැක්ස්|112437616
විද්‍යුත් තැපෑල|tunisiaconsul@gmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල|muktharmarikkar@hotmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල|mm@frostair.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ සැම්බියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 ආචාර්ය දේවප්‍රිය නුගවෙල මහතා

 

කාර්යාල ලිපිනය:65/4, රජමල්වත්ත ‍ පාර, බත්තරමුල්ල
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112536165
දුරකතනය 2|115883381
දුරකතනය 3|115883382
ෆැක්ස්|112409293
විද්‍යුත් තැපෑල|zambiaconsul@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ සීෂෙල්ස් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 ඩබ්.එම්. ප්‍රසන්ත ලාල් ද අල්විස් මහතා

 

කාර්යාල ලිපිනය:52, කිරුලපන මාවත, කොළඹ 05
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112512722
ෆැක්ස්|112596190
විද්‍යුත් තැපෑල|prasanthalal@hotmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ කොලොම්බියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 චාම්න්ද්‍ර කේ. ගමගේ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:362, කොළඹ පාර, පැපිලියාන, බොරලැස්ගමුව
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112765977
ෆැක්ස්|115390000
විද්‍යුත් තැපෑල|chamindra@daya-group.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ ගයනා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 දයන්ත ලක්සිරි මෙන්ඩිස් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:28, සුලෙයිමාන් ටෙරස්, කොළඹ 05
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 01.30දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112305177
දුරකතනය 2|112699764
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|mendis_law@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ එල්-සැල්වදෝර් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 ලසිත් නිල්රුෂ ද සොයිසා පීරිස් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:61/9, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 03
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112336128
ෆැක්ස්|112330757
විද්‍යුත් තැපෑල|nilruhsa@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ මෙක්සිකෝ නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 අභයකුමාර් මොහාන් පණ්ඩිතගේ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:400, ඩීන්ස් මාවත, කොළඹ 10
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112699236
දුරකතනය 2|772744236
ෆැක්ස්|112699299
විද්‍යුත් තැපෑල|amp@heyleys.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොමිනිකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 එස්.එම්.අයි.එස්. හබීබුල්ලා බෆාලුල් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:108ඒ, බානස් පෙදෙස, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112677201
දුරකතනය 2|777365562
ෆැක්ස්|112677201
විද්‍යුත් තැපෑල|bafalulsl@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ පේරු නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 ප්‍රතාප් කුමාර් ද සිල්වා මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:අලායන්ස් මහල, 84, වෝඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112673673
දුරකතනය 2|112676476
ෆැක්ස්|112697205
විද්‍යුත් තැපෑල|pratap@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ චිලී නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 දේශමාන්‍ය මනෝහරන් සෙල්වනාදන් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය: 83, ජෝර්ජ් ආර්. ද සිල්වා මාවත, කොළඹ 13
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112324203 /4
ෆැක්ස්|112447952
විද්‍යුත් තැපෑල|consulchile@sltnet.lk
විද්‍යුත් තැපෑල 2|skcltd@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ උරුගුවේ නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 ජෝන් ශිරාන් දිසානායක මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:117, හුණුපිටිය වැව පාර, කොළඹ 02
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112438951
දුරකතනය 2|112303355
ෆැක්ස්|112438936
විද්‍යුත් තැපෑල|urusri@abcgroup.lk
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ වනාටු නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 සුරේන් රජීව් අන්තෝනියෝ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:0/50, ෆෙයාර් ෆීල්ඩ් ගාඩ්න්ස්, කොළඹ 08
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112693287
දුරකතනය 2|11698732
ෆැක්ස්|112693287
විද්‍යුත් තැපෑල|suren@paradisegrp.com
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ සිංගප්පූරු නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 ජයන්ත ධර්මදාස මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:C/o, නවලෝක පුද්ගලික සමාගම, 73, සර් ජේම්ස් පීරිස් මාවත, කොළඹ 02
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|115577300
ෆැක්ස්|112430393
විද්‍යුත් තැපෑල|jd1@slt.lk
විද්‍යුත් තැපෑල 2|nawaloka@slt.lk
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ කිර්ජිස්තාන් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:ඔලිම්පික් මන්දිරය, 100/9එෆ්, නිදහස් මාවත, කොළම 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112684420
දුරකතනය 2|112684421
දුරකතනය 3|112684422
දුරකතනය 4|112684040
ෆැක්ස්|112684429
විද්‍යුත් තැපෑල|consulate@sltnet.lk
විද්‍යුත් තැපෑල 2|hemasirif@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ ෆිජි නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 පරාක්‍රම දිසානායක මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:66-1/4, පාර්ක් වීදිය, කොළඹ 02
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ඹධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|777 510 882
ෆැක්ස්|112307951
විද්‍යුත් තැපෑල|fijiconsul@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ නවසීලන්ත නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 සේනක විමලරත්න සිල්වා මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:329, පාර්ක් මාවත,  කොළඹ 05
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112501139
දුරකතනය 2|112513282
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|senakaws@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ පිලිපීන් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

 නිර්වේතනික කොන්සල් :
 ටී.එම්.එච්. ශ්‍රියාල් තේවින්ද්‍ර දිසානායක මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:“EML” ගොඩනැගිල්ල, 5 වැනි මහල, අංක 61, ඩබ්.ඒ.ඩී. රාමනායක මාවත, කොළඹ 02
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|114322267 - 68
ෆැක්ස්|112300090
විද්‍යුත් තැපෑල|sriyal@lankacom.net
විද්‍යුත් තැපෑල 2|philcon.cmb@hotrop.not
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ ජෝර්ජියාව නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
ඩයන් ගෝමස් මහතා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 117575775
දුරකතනය 2 | 112589041
ෆැක්ස් |
විද්‍යුත් තැපෑල | diangomes57@gmail.com
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ බෙලාරුස් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
අන්තෝනි ජෝල් දිල්හාරන් සෙල්වනායගම් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 245/47, පරණ අවිස්සාවේල්ල පාර, ඔරුගොඩවත්ත
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 08.15 සිට ප.ව. 05.15 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112531640
දුරකතනය 2 | 114346776
ෆැක්ස් | 112531640
විද්‍යුත් තැපෑල | consulate@belarusconsulate.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ චෙක් ජනරජයේ නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
ආචාර්ය ලෝහිත සමරවික්‍රම
කාර්යාල ලිපිනය : 60/1,  පාර්ක් වීදිය, කොළඹ 02
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 115559083
ෆැක්ස් | 115559084
විද්‍යුත් තැපෑල | chairman@mediccom.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ බෙල්ජියම් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
පියරේ ප්‍රින්ගර්ස් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 69/5බී, ඇල්විටිගල මාවත, කොළඹ 08
කාර්යාල දින :  සඳුදා බදාදා සහ සිකුරාදා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112674141
ෆැක්ස් | 112673250
විද්‍යුත් තැපෑල | consulbel.colombo@gmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල | pierre.pringiers@dynanet.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ ඔස්ට්‍රියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
සේනක ඩී. අමරසිංහ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : කාර්මාට් ගොඩනැගිල්ල,  424, යුන්යන් පෙදෙස, කොළඹ 02
කාර්යාල දින :  සඳුදා බදාදා සහ සිකුරාදා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112691613
දුරකතනය 2 | 112693494
දුරකතනය 3 | 112588369
ෆැක්ස් | 112698382
විද්‍යුත් තැපෑල | austriacon@gmail.com
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ අයිස්ලන්ත නිර්වේතනික කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් ජනරාල් :
රංජිත් සුජීව විජේවර්ධන මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 41, ඩබ්.ඒ.ඩී. රාමනායක මාවත, කොළඹ 02
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 10.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා සහ ප.ව. 2.30 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112433536
දුරකතනය 2 | 112449504
ෆැක්ස් | 222150607
විද්‍යුත් තැපෑල | wni@wijeya.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ ලැට්වියා නිර්වේතනික කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් ජනරාල් :
තෝමස්  ෆ්‍රෑන්ක් ඩේට්විලර් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : අංක 07, ඉහළ චැතම් වීදිය, කොළඹ 01
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.30 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112385660
දුරකතනය 2 | 112385661
ෆැක්ස් 112333512
විද්‍යුත් තැපෑල | consulatlatvia@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ ලිතුවේනියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
ආර්.එම්. මනිවන්නම් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 33 වැනි මහල, බටහිර කුළුණ,  ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය, කොළඹ 01
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112434000
දුරකතනය 2 | 112434049
ෆැක්ස් | 222150607
විද්‍යුත් තැපෑල | sasitha@supreme.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රෝෂියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
තිලක් ද සොයිසා මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 140/ඒ, AEC ගොඩනැගිල්ල, දෙවැනි මහල, වොක්ෂෝල් වීදිය, කොළඹ 02
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 115289572
ෆැක්ස් | 115289571
විද්‍යුත් තැපෑල | tilak.dezoysa@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ සයිප්‍රස් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
අශෝක් ඩයස් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : ග්‍රීන් ලංකා ටවර්, 8 වැනි මහල, 46,  නවම් මාවත, කොළඹ 02
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112302533
ෆැක්ස් | 112302534
විද්‍යුත් තැපෑල | cyprusconsul@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙන්මාර්ක් නිර්වේතනික කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් ජනරාල් :
ඩී.එච්. ස්ටසන් ජයවර්ධන මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : අංක # 05- 3සී, නැගෙනහිර කුලුන, ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය, කොළඹ 01
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 115556699
ෆැක්ස් | 115554545
විද්‍යුත් තැපෑල | kdconsul@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ එස්ටෝනියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
ඩී.එෆ්. සුදන්දිරනායගම් තම්බිනායගම්
කාර්යාල ලිපිනය : 100, ලේක් ඩයිව්, කොළඹ 08
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112689566
දුරකතනය 2 | 112683640
ෆැක්ස් | 112684080, 112689956
විද්‍යුත් තැපෑල | dudleyt@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ පින්ලන්ත නිර්වේතනික කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් ජනරාල් :
අෂ්රෝෆ් ඕමාර් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 23-25, රෙයිලන්ඩ් පෙදෙස, කොළඹ 03
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.00 සිට ඹධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 114742005
දුරකතනය 2 | 114727222
ෆැක්ස් | 114742091
විද්‍යුත් තැපෑල | finlandconsulate@brandix.com
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රීසියෙහි නිර්වේතනික කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් ජනරාල්
අජිත් ඩේමන් ගුණවර්ධන මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : තුන්වැනි මහල,පාර්ක්වේ ගොඩනැගිල්ල, අංක 48, පාර්ක්වේ වීදිය, කොළඹ 02
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 02.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112300782
දුරකතනය 2 | 112300783
ෆැක්ස් | 112439031
විද්‍යුත් තැපෑල | greececonsulate.srilanka@gmail.com
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ හංගේරියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

Honorary Consul:
Mr. Rohan Nanayakkara
කාර්යාල ලිපිනය : 104, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.30 දක්වා
සෙනසුරාදා : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 02.00
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112589960
දුරකතනය 2 | 112699764
ෆැක්ස් | 112589968
විද්‍යුත් තැපෑල | consulate@rgroup-intl.com
වෙබ් අඩවිය | www.rgroup-intl.com

ශ්‍රී ලංකාවේ අයර්ලන්ත නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
ජෙරාඩ් මැණික් පෙරේරා මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 72 සී, නව බුලර්ස් මාවත, කොළඹ 04
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112587895
ෆැක්ස් | 112598705
විද්‍යුත් තැපෑල | manik@pership.com.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ මෝල්ටා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
ලලීන් ඒ.ජේ. ප්‍රනාන්දු මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 8, ඩඩ්ලි සේනානායක මාවත, කොළඹ 08
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112575511
ෆැක්ස් | 112577385
විද්‍යුත් තැපෑල | lalin_fernando@hotmail.com
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ පෝලන්ත නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
ක්‍රිෂාන් බාලේන්ද්‍ර මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 117, සර් චිත්තම්පලම් ඒ ගාඩිනර් මාවත, කොළඹ 02
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112306800
ෆැක්ස් | 112439031
විද්‍යුත් තැපෑල | krishan.jkh@keells.com
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ පෘතුගාල් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
ප්‍රීනි ෂර්මා මෙලනි පින්ටො මෙය
කාර්යාල ලිපිනය : 255, ආර්.ඒ. ද මෙල් මාවත, කොළඹ 03
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 01.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112862867
දුරකතනය 2 | 777287785
ෆැක්ස් |
විද්‍යුත් තැපෑල | lalithpinto01@hotmail.com
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ රොමේනියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
ජෙෆ්රි ජෝෂප් ඇලෝෂියස්
කාර්යාල ලිපිනය : සුයිස් හෝටලය, අංක 30, සංඝරාජ මාවත, මහනුවර
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : මධ්‍යහ්න 12.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 114523640
ෆැක්ස් | 114523653
විද්‍යුත් තැපෑල | romania.honconsulate@gmail.com
වෙබ් අඩවිය | www.romhoncons sl.com

ශ්‍රී ලංකාවේ සර්බියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
උදය නානායක්කාර මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 07, සිරිපා පටුමග, කොළඹ 05
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 10.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 115348801
දුරකතනය 2 | 112584104
ෆැක්ස් | 112553029
විද්‍යුත් තැපෑල | serbian.consulate@dut.holdings.com
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ලොවැක් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
මහේන් රෝෂන් ඇන්ඩෘෘ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 130, පළමු මහල, නාවල පාර, නාරාහේන්පිට, කොළඹ 05
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
සෙනසුරාදා : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112369836
ෆැක්ස් | 112369896
විද්‍යුත් තැපෑල | slovak@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ලොවේනියා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
සනත් උක්වත්ත මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : අංක 100, හොටෙල් පාර, ගල්කිස්ස
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112711401
ෆැක්ස් | 112738548
විද්‍යුත් තැපෑල | mountla@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්පාඤ්ඥ නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
කේ.බී. ප්‍රියදර්ශනී ජයවර්ධන මහත්මිය
කාර්යාල ලිපිනය : 09 වැනි මහල, බටහිර කුලුන, ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානය, කොළඹ 01
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 115 533 500
දුරකතනය 2 | 115 533 501
ෆැක්ස් | 115 533 502
විද්‍යුත් තැපෑල | consul_spain@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වීඩන් නිර්වේතනික කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් ජනරාල් :
ක්‍රිස්ටෝපර් නොඑල් විශ්කරන් සෙල්වනායගම් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 3, ආර්.ඒ. ද මෙල් මාවත, කොළඹ 05
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112593343
ෆැක්ස් | 112580022
විද්‍යුත් තැපෑල | sweden@senoksl.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2 | noel@senoksl.com
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්රේන නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
දයා වෙත්තසිංහ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 40/1, ඩික්මන් පාර, කොළඹ 05
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112588924
දුරකතනය 2 | 112589783
දුරකතනය 3 | 112584698
ෆැක්ස් | 112503245
විද්‍යුත් තැපෑල | monta@sol.lk
විද්‍යුත් තැපෑල 2 | globecom@sol.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ ඊශ්‍රායල් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
රංජිත් සුජීව විජේවර්ධන මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 02 වැනි මහල, 90,  කෝට්ටේ පාර, කොළඹ 08
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 117390200
දුරකතනය 2 | 117390201
ෆැක්ස් | 112675263
විද්‍යුත් තැපෑල | wicky123@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ ජෝර්දාන් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
අස්ගාර් අක්බරලි මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 334, ටී.බී. ජයා මාවත, කොළඹ 10
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112697151
ෆැක්ස් | 112699029
විද්‍යුත් තැපෑල | asgi@akbar.com
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ යෙමන් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
වයි.එච්.පී.එන්.වයි. සේනාධිපති මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 613, බංගලාව හන්දිය, කෝට්ටේ පාර, කෝට්ටේ  10100
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 112053140
දුරකතනය 2 | 777316995
ෆැක්ස් | 112053140
විද්‍යුත් තැපෑල | yapas@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ පකිස්තාන් ඉස්ලාමීය ජනරජයේ නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
උද්‍යාම ජේ. කුරුකුලරත්න මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 388/1, කොළඹ පාර, පැපිලියාන
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 777340723
දුරකතනය 2 | 115532253
දුරකතනය 3 | 115534453
ෆැක්ස් | 112768333
විද්‍යුත් තැපෑල | granada@eol.lk
විද්‍යුත් තැපෑල 2 | udyama.k@gmail.com
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ පකිස්තාන් ඉස්ලාමීය ජනරජයේ නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
අල්හාජ් අෆ්සාල් අහමඩ් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 534, සිබල් පෙදෙස, නුවර
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 815379031
ෆැක්ස් | 815379030
විද්‍යුත් තැපෑල | afzal.marikar@gmail.com
වෙබ් අඩවිය |

ශ්‍රී ලංකාවේ භූතාන් නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල් :
අබ්බාස් එන්. එසුෆලි මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 9 වෙනි මහල,  ‘හේමාස් ගොඩනැගිල්ල’, අංක 75,  බ්‍රේබෘෘක් පෙදෙස, කොළඹ 02
කාර්යාල දින : සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් : පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 02.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +94
දුරකතනය | 114731731
ෆැක්ස් | 114731777
විද්‍යුත් තැපෑල | abbas@hemas.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2 | bhutan.consul@hemas.com
වෙබ් අඩවිය |

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close
Zoom