අතිරේක ලේකම් - ආර්ථික කටයුතු

අතිරේක ලේකම් - ආර්ථික කටයුතු

වගකීම්:

  • බහුපාර්ශ්වික ආර්ථික  කටයුතු අංශය
  • ද්විපාර්ශ්වික ආර්ථික කටයුතු අංශය
  • ජාත්‍යන්තර සහ තාක්ෂණික සහයෝගිතා අංශය

Close