විදේශ ලේකම්

“අනාගතයේ දී ශ්‍රී ලංකාව විසින් ලෝකයට ලබා දෙන විදේශ රැකියා පිළිබඳ පියසටහන, බොහෝ විට කුඩා වුවත්, වඩාත් දක්ෂ හා තිරසාර විය හැකිය” යි විදේශ ලේකම් ආර්යසිංහ මහතා පවසයි

දැනට එහි පවතින අ‍ඳුරු ස්වභාවය මධ්‍යයේ වුව ද, වර්තමාන තත්ත්වය බොහෝ ආකාරවලින් ඇස් අරවන්නක් බවත්, එය ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රම සංක්‍රමණයේ ව්‍යුහාත්මක, ක්‍රියා පටිපාටික සහ මානව අතු ...

ශ්‍රී ලංකාව බිම්ස්ටෙක්හි දී විද්‍යා, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අංශයේ මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරයි

බහුආංශික තාක්ෂණික හා ආර්ථික සහයෝගිතා පිළිබඳ බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිත රටවල සංවිධානයේ දී (BIMSTEC) විද්‍යා, තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අංශයට ශ්‍රී ලංකාව මූලිකත්වය ලබාදෙනු ඇත. තාක්ෂණය මාරුකිරීම සඳහා වූ බිම්ස්ටෙක ...

ශ්‍රී ලංකාව අප්‍රිකාව සමඟ සිදු කරන කටයුතුවලට මඟ පෙන්වීම සඳහා ‘තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන ලද අප්‍රිකානු ප්‍රතිපත්තිය’

  මාධ්‍ය නිවේදනය ශ්‍රී ලංකාව අප්‍රිකාව සමඟ සිදු කරන කටයුතුවලට මඟ පෙන්වීම සඳහා ‘තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන ලද අප්‍රිකානු ප්‍රතිපත්තිය’ මෑතක දී සැකසූ ‘තවදුරටත් ශක්තිමත් කරන ලද අප්‍ ...

ජාත්‍යන්තර මානූෂීය නීතිය හා මානූෂීය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී අත්කර ගෙන ඇති සාර්ථකත්වය හා එහි දී හමු වූ අභියෝග පිළිබඳ වටිනා සිද්ධි අධ්‍යයන ශ්‍රී ලංකාව ලබා දී තිබේ – විදේශ ලේකම් ආර්යසිංහ මහතා

ජාත්‍යන්තර මානුෂීය නීතිය (IHL) හා මානුෂීය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කටයුතු ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී අත්කර ගෙන ඇති සාර්ථකත්වය හා එසේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ දී හමු වූ අභියෝග පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව ...

විදේශ ලේකම් ආර්යසිංහ මහතා, වෙරළාසන්න රාජ්‍යයන්ට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙමින් සමුද්‍රය පරිශීලනය කරන්නන් සියල්ලගේ අවශ්‍යතා සඳහා සංවේදී වන ඉන්දියානු සාගර ආරක්‍ෂක ව්‍යුහයක් ඉල්ලා සිටියි

විදේශ ලේකම් රවිනාථ ආර්යසිංහ මහතා, ඉන්දීය සාගර කලාපයේ කලාපීය ආරක්ෂක අභියෝගයන් අවම කිරීම සඳහා, වෙරළාසන්න රාජ්‍යයන්ට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන සහ ඉන්දියන් සාගරය භාවිත කරන්නන් සියල්ලගේම අවශ්‍යතා කෙරෙහි සංව ...

ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ සියල්ල ඇතුළත් වන ආරක්ෂක ව්‍යුහයක් උදෙසා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇප කැපවීම විදේශ ලේකම් ආර්යසිංහ මහතා අවධාරණය කරයි

 ඉන්දියානු සාගර කළාපයේ ආරක්ෂක ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා දෙන සියල්ල ඇතුළත් ආරක්ෂක ව්‍යුහයක් හා ආයතනික රාමු සංවර්ධනය කිරීම වහ වහා සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් පවතින බව විදේශ ලේකම් රවිනාථ ආර්යසිංහ මහතා අවධාරණය කර තිබේ ...

Close
Zoom