වෙනත්

ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ අරියා රීතියේ රැස්වීම “ආදර්ශය තුළින් මෙහෙයවීම සඳහා කැඳවීම: එක්සත් ජාතීන්ගේ නායකත්වයෙන් යුත් සාම ක්‍රියාවලීන් සඳහා කාන්තාවන්ගේ පූර්ණ, සමාන හා අර්ථවත් සහභාගීත්වය සහතික කිරීම”

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත මොහාන් පීරිස් මැතිතුමාගේ ප්‍රකාශය 2021 මාර්තු 08 වැනි දින (අතථ්‍ය) සභාපතිතුමියනි, “ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනය” සමරනු ලබන ඉතා වැදගත ...

2021 එක්සත් ජාතීන්ගේ ආර්ථික හා සමාජ කවුන්සිලයේ (ECOSOC) විශේෂ රැස්වීම සමානාත්මතාවය පිළිබඳව යලි සිතීම: තිරසාර සංවර්ධන අරමුණු සඳහා වන දශකය තුළ දී ජාතිවාදය, භීතිකාව සහ වෙනස්කම් කිරීම තුරන් කිරීම.

එක්සත් ජාතීන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ නිත්‍ය නියෝජිත මොහාන් පීරිස් මැතිතුමාගේ ප්‍රකාශය 2021 පෙබරවාරි 18 වැනි බ්‍රහස්පතින්දා අතථ්‍ය රැස්වීම සභාපතිතුමනි, සත්‍ය වශයෙන්ම, ඉතිහාසය පුරාම ...

රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන් ත්‍රස්තවාදී අරමුණු ඉදිරියට ගෙන යන්න නවීන යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක කරනවා – එක්සත් ජාතීන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත මොහාන් පීරිස් මහතා කියයි

රාජ්‍ය නොවන ක්‍රියාකාරීන් ඔවුන්ගේ ත්‍රස්තවාදී අරමුණු තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා නවීන යාන්ත්‍රණයන් භාවිත කරන බව අප විසින් අමතක නොකළ යුතු යැයි එක්සත් ජාතීන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිත් ...

ගෙළ වටා සයනයිඩ් කරළ පැළදී දරුවන් පුනරුත්ථාපනය කර ඵලදායී හා පෞඪ පුරවැසියන් බවට පත් කිරීම ශ්‍රී ලංකා රජයේ ප්‍රමුඛ කාර්යයක් බව එක්සත් ජාතීන් සඳහා ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියොජිත මොහාන් පීරිස් සඳහන් කරයි.

ගෙළ වටා සයනයිඩ් කරළ පැළදීමට බල කෙරුණු දරැවන් රැක බලාගෙන ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කර ඔවුන්ගේ පවුල් සමඟ ඔවුන් එක්කර ජීවිත යථා තත්ත්වයට පත් කර ඵලදායී හා පෞඪ පුරවැසියන් බවට පත් කිරීම ශ්‍රී ලංකා රජයේ ප්‍රමුඛ කාර්යය වූ ...

මානව හිමිකම් හා ප්‍රතිසංධාන ගැටලු පිළිබඳව සමීපව කටයුතු කිරිමට යුරෝපා සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකාව එකඟ වෙයි.

මානව හිමිකම් සහ ප්‍රතිසන්ධාන ගැටලු පිළිබඳව අඛණ්ඩව සමීපව කටයුතු කීරීමට  යුරෝපා සංගමය සහ ශ්‍රී ලංකාව එකඟ වි තිබේ. යුරෝපා සංගමය (EU) සහ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය සිය 23 ව ...

Close