හිටපු අමාත්‍යවරුන්

මහාමාන්‍ය ඩී. එස්. සේනානායක මැතිතුමා

1947-09-26 සිට 1952- 03-22 දක්වා

ගරු ඩඩ්ලි සේනානායක මැතිතුමා

1952-03-26 සිට 1953-10-12 දක්වා

මහාමාන්‍ය ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල මැතිතුමා

1953-10-12 සිට 1956-04-12 දක්වා

ගරු එස්. ඩබ්. ආර්. ඩී. බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා

1956-04-12 සිට 1959-09-26 දක්වා

ගරු ආචාර්ය විජයානන්ද දහනායක මැතිතුමා

1959-09-26 සිට 1960-03-20 දක්වා

ගරු ඩඩ්ලි සේනානායක මැතිතුමා

1960-03- 21 සිට 1960-07-21 දක්වා

ගරු සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය

1960-07-21 සිට 1965-03-25 දක්වා

ගරු ඩඩ්ලි සේනානායක මැතිතුමා

1965-03-25 සිට 1970-05-29 දක්වා

ගරු සිරිමා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය

1970-05-29 සිට 1977-07-23 දක්වා

ගරු ඒ. සී. එස්. හමීඩ් මැතිතුමා

1977-07-23 සිට February 1989

ගරු රන්ජන් විජේරත්න මැතිතුමා

1989-02-18 සිට 1990-03-28 දක්වා

ගරු හැරල්ඩ් හේරත් මැතිතුමා

1990-03-30 සිට 1993-08-12 දක්වා

ගරු ඒ. සී. එස්. හමීඩ් මැතිතුමා

1993-08-12 සිට 1994-08-15 දක්වා

ගරු ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් මැතිතුමා

1994-08-19 සිට 2001-12-07 දක්වා

ගරු ටිරෝන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමා

2001-12-12 සිට 2004-02-07 දක්වා

ගරු ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් මැතිතුමා

2004-04-10 සිට 2005-08-12 දක්වා

ගරු අනුර බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා

2005-08-22 සිට 2005-11-22 දක්වා

ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා

2005-11-23 සිට 2007-01-27 දක්වා

ගරු රෝහිත බෝගොල්ලාගම මැතිතුමා

2007-01-28 සිට 2010-04-09 දක්වා

ගරු මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා

2010-04-23 සිට 2015-01-12 දක්වා

ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා

2015-01-12 සිට 2017-05-26 දක්වා

ගරු රවී කරුණානායක මැතිතුමා

2017-05-22 සිට 2017-08-10 දක්වා

ගරු තිලක් මාරපන මැතිතුමා

2017-08-15 සිට 2019-11-22 දක්වා

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close