අප්‍රිකාව

නැගෙනහිර ආසියා හා ශාන්තිකර කලාපය

අප්‍රිකාව

ඇමෙරිකානු මහාද්වීප

යුරෝපය

දකුණු ආසියාව

මැද පෙරදිග

  • Egypt
  • Ethiopia
  • Kenya
  • Nigeria
  • Seychelles
  • South Africa

EMBASSY OF SRI LANKA, CAIRO, EGYPT

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 දමයන්ති රාජපක්ෂ මිය
 තානාපති

 

Office Address:No.8, Sri Lanka Street, (Former Yehiya Ibrahim Street), Zamalek, Cairo, Egypt.
Office Days:Sunday to Thursday
Office Hours:0830 – 1545hrs
Also accredited:Eritrea
  Libya
Country Code Dial No|+20-2
Telephone|27350047
Telephone 2|27354966
Fax|27367138
Email|slemb.cairo@mfa.gov.lk
Email|slhc.canberra@mfa.gov.lk
Website|www.slembassyeg.org
Facebook|www.facebook.com/slembassyeg
Twitter|twitter.com/SLinCairo

EMBASSY OF SRI LANKA, ADDIS ABABA, ETHIOPIA

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සුගීෂ්වර ගුණරත්න මහතා
 තානාපති

 

Office Address:No. 875, Kebele 02, Bole Sub City, Addis Ababa, Ethiopia
Postal Address:P.O Box: 5738, Addis Ababa (GPO), Ethiopia
Office Days:Monday to Friday
Office Hours:0830 –  1630hrs
Country Code Dial No|+251
Telephone|116154681
Telephone 2|118334175
Fax|116154785
Email slemb.ethiopia@gmail.com
Website| 
Facebook|www.faceboook.com/srilankaembassy.ethiopia.940
Twitter|twitter.com/SLinEthiopia

HIGH COMMISSION OF SRI LANKA, NAIROBI, KENYA

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තනතුර පුරප්පාඩුව පවතී

 

Office Address:L.R. No. 1/1102, Lenana Road, Kilimani, Nairobi, Kenya
Postal Address:P.O Box: 48145 – 00100, GPO, Nairobi, Kenya
Office Days:Monday to Friday
Office Hours:0830 – 1630hrs
Also accredited to:Republic of Congo (Brazzaville)
  Democratic Republic Congo
  Uganda
  Rwanda
  UNEP
  UN-HABITAT

HIGH COMMISSION OF SRI LANKA, ABUJA, NIGERIA

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සබරුල්ලා ඛාන් මහතා
 මහකොමසාරිස්

 

Office Address:Plot No: 1346, Agulu Lake Street, Cadastral Zone A-05, Maitama Extension, Abuja, Federal Republic of Nigeria
Office Days:Monday to Friday
Office Hours:0800 – 1600hrs
Also accredited:Cote D’ Ivorie
  Gambia
  Guinea
  Guinea Bissau
  Togo
  Benin
  Burkina Faso
  Sierra Leone
  Liberia
  Mauritania
  Mali

HIGH COMMISSION OF SRI LANKA, VICTORIA, SEYCHELLES

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තනතුර පුරප්පාඩුව පවතී

 

Office Address:Suite 3-01, Capital City Building, Independence Avenue P.O 255, Victoria- Seychelles
Office Days:Monday to Friday
Office Hours:0900 – 1700hrs
Also accredited:Madagascar
  Comoros

HIGH COMMISSION OF SRI LANKA, PRETORIA, SOUTH AFRICA

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ප්‍රියංගනී හේවාරත්න
 වැඩ බලන මහකොමසාරිස්

 

Office Address:410, Alexander Street, Brooklyn, Pretoria 0181, South Africa
Office Days:Monday to Friday
Office Hours:0830 – 1630hrs
Also accredited:
Lesotho
  Malawi
  Mozambique
  Namibia
  Eswatini
  Zambia
  Zimbabwe
  Angola

Close
Zoom