අතිරේක ලේකම් - පාලන

අතිරේක ලේකම් - පාලන

වගකීම්:

  • සාමාන්‍ය පාලන අංශය
  • ලක්ෂ්මන් කදිර්ගාමර් ආයතනය
  • බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික පුහුණුකිරීමේ ආයතනය
  • තොරතුරු තාක්ෂණ සහ ලේඛනාරක්ෂක අංශය
  • අභ්‍යන්තර විගණන අංශය

 

Close