දකුණු ආසියාව

නැගෙනහිර ආසියා හා ශාන්තිකර කලාපය

අප්‍රිකාව

ඇමෙරිකානු මහාද්වීප

යුරෝපය

දකුණු ආසියාව

මැද පෙරදිග

  • ඇෆ්ඝනිස්ථානය
  • බංග්ලාදේශය
  • ඉන්දියාව
  • මාලදිවයින
  • නේපාලය
  • පාකිස්ථානය

ඇෆ්ඝනිස්ථානයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, කාබුල්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 එයා චීෆ් මාර්ෂල් (විශ්‍රාමික) ගගන් පී. බුලත්සිංහල මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:Suite #267, Kabul Serena Hotel, Froshgah Street, Kabul, Afghanistan
කාර්යාල දින: සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+93-0
දුරකතනය|790950799
දුරකතනය 2|729153157
දුරකතනය 3|780298449
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|gagan.bulathsinghala(at)mfa.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.kabul(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය| 
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/SLinAfghanistan/
ට්විටර්|twitter.com/SLinAfghanista

බංග්ලාදේශයේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය, ඪකා

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ඩී.පී.සමීර දයාසේකර මහතා
 වැඩ බලන මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:House No. 10, Road No. 62, Gulshan  02, Dhaka 1212, Bangladesh
කාර්යාල දින:ඉරිදා සිට බෘහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+88-02
දුරකතනය|9896353
ෆැක්ස්|9858535
විද්‍යුත් තැපෑල|slhc.dhaka@mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.slhcdhaka.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/SLinBangladesh/
ට්විටර්|twitter.com/SLHCinDhaka

ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය, නව දිල්ලිය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 නිලූක කදුරුගමුව මහතා
 වැ.බ. මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:27, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi – 110 021, India
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.45 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:භූතානය
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91-11
දුරකතනය|23010201
දුරකතනය 2|23010202
දුරකතනය 3|23010203
දුරකතනය 4|23017498
ෆැක්ස්|23793604
විද්‍යුත් තැපෑල|slhc.newdelhi(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.slhcindia.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Sri-Lanka-High-Commission-in-New-Delhi-764169850431895/
ට්විටර්|twitter.com/SLinIndia

ශ්‍රී ලංකා නියෝජ්‍ය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය, චෙන්නායි

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 වී. ක්‍රිෂ්ණමූර්ති මහතා
 නියෝජ්‍ය මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:56, Sterling Road, Nungambakkam, Chennai – 600 034
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.15 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91-44
දුරකතනය|28241896
දුරකතනය 2|28252612
ෆැක්ස්|0091 44 28241894, 28254242
විද්‍යුත් තැපෑල|sldhcchennai@gmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල|sldhc.chennai@mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.sldhcchennai.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Sri-Lanka-Deputy-High-CommissionChennai-473534902982681/
ට්විටර්|twitter.com/SLDHCinChennai

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, මුම්බායි

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 චමරී රොඩ්රිගෝ මහත්මිය
 කොන්සල් ජනරාල්
කාර්යාල ලිපිනය :“Sri Lanka House”, 34, Homi Mody Street, Mumbai 400 001, India
කාර්යාල දින :සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.445 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91-44
දුරකතනය|22045861
දුරකතනය 2|22048303
ෆැක්ස්|22876132
විද්‍යුත් තැපෑල|slcg.mumbai@mfa.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල|www.mumbai.mission.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.sldhcchennai.org
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/ConsulateGeneral.of.SriLanka.in.Mumbai/
ට්විටර්|twitter.com/CGSLMumbai

මාලදිවයිනේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් 

කාර්යාලය, මාලේ

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 කොන්සල් ජනරාල්
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:8th & 9th Floor, H. Noomuraka, Hadheebee Magu, Male, Maldives
කාර්යාල දින:ඉරිදා සිට බෘහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව.8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+960
දුරකතනය|3322845
දුරකතනය 2|3313546
ෆැක්ස්|3321652
විද්‍යුත් තැපෑල|highcom(at)dhivehinet.net.mv
විද්‍යුත් තැපෑල|slhc.male(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.slhcmaldives.com
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Sri-Lanka- Embassy-in- Maldives-1496248170449998/
ට්විටර්|twitter.com/SLinMaldives

මාලදිවයිනේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය, මාලේ

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 හිමාලි අරුණතිලක මෙය
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:P.O. Box 8802, “Shiva Ashish Nivas”, Gairi Marg, Chundevi, Maharajgunj, Kathmandu, Nepal
කාර්යාල දින:ඉරිදා සිට බෘහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් :පෙ.ව.8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+977-1
දුරකතනය|4720623
දුරකතනය 2|4721389
ෆැක්ස්|4720128
විද්‍යුත් තැපෑල|slemb.kathmandu(at)mfa.gov.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilanka-botschaft.de/
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/Sri-Lanka-Embassy-in-Kathmandu-463905273958478/
ට්විටර්|twitter.com/SLinKathmandu

පාකිස්ථානයේ ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය, ඉස්ලාමාබාද්

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 යූ.එල්.නියාස්
 වැඩ බලන මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:House No. 2C, Street No. 55, P.O.Box 1497, F-6/4, Islamabad, Pakistan
කාර්යාල දින:Monday to Friday
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව. 4.45 දක්වා
සමගාමීව අක්ත ගැන්වූ රටවල්:කිර්ගීස් ජනරජය
  තජිකිස්තාන ජනරජය
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+92-51
දුරකතනය|2828723
දුරකතනය 2|2828175
ෆැක්ස්|2828751
විද්‍යුත් තැපෑල|srilanka(at)dsl.net.pk
වෙබ් අඩවිය|www.slhcpakistan.org
ෆේස්බුක්|facebook.com/pg/slhcislamabad/about/
ට්විටර්|twitter.com/SLinPakistan

ශ්‍රී ලංකා කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, කරාචි

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජී.එල්. ඥානදේවා මහතා
 කොන්සල් ජනරාල්
කාර්යාල ලිපිනය:20/1, 18th Street, Khayaban-e-Shamshcer, Phase V, DHA Karachi, Pakistan
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 3.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+92-21
දුරකතනය|35857471
දුරකතනය 2|35346614
දුරකතනය 3|35346576
දුරකතනය 4|35346615
ෆැක්ස්|35857472
විද්‍යුත් තැපෑල|slcg.karachi@mfa.gov.lk
විද්‍යුත් තැපෑල|slcgkhi@yahoo.com
විද්‍යුත් තැපෑල|slcgkhi@cyber.net.pk
වෙබ් අඩවිය|www.slcgkhi.com
ෆේස්බුක්|www.facebook.com/consulate-General-of-Sri-Lanka-in-Karachi-1858582617724839/
ට්විටර්|twitter.com/SLinKarachi

Close
Zoom