විශේෂ නිවේදන

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංවර්ධන නිලධාරි සේවයේ තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සේවය කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන සංවර්ධන නිලධාරි සේවයේ නිලධාරීන් මෙම ආකෘතිය සම්පූර්ණ කර සිය ජීව දත්ත තොරතුරුද සමඟ තම දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් මඟින් 2023.06.30 දින හෝ ඊට පෙර ලැබෙනසේ admi ...

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු සන්නිවේදන හා තාක්ෂණ සේවයේ තනතුරු පුරප්පාඩු පිරවීම

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු සන්නිවේදන හා තාක්ෂණ සේවයේ 1 පන්තියේ - III/II ශ්‍රේණියේ  සහකාර අධ්‍යක්ෂ තනතුරු 2 ක්ද  ශ්‍රි ලංකා තොරතුරු සන්නිවේදන හා තාක්ෂණ සේවයේ  2 පන්තියේ ...

Close