රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික දූත පිරිස්

සියෙරා ලියොන් ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 අලිමමි පිලිපි කොරොම මහතා
 තානාපති – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:7, Dong, Zhi Men Wai Da Jie Chaoyang District, Beijing
ජාතික දිනය:අප්‍රේල් 27
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+86
දුරකථනය|1065321222
ෆැක්ස්|1065323752
විද්‍යුත් තැපෑල|slembbj@public3.bta.net.en
වෙබ් අඩවිය| 

බහමාස් මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 පෝල් ඇන්ඩෘෘ ගෝමස් මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:4th Floor, Unit 2, Tayuan Diplomatic Office Building,
  No. 14, LiangmahoNanlo, Chaoyang District, Beijing-100600
ජාතික දිනය:ජුලි 10
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+86
දුරකථනය|1065322922
ෆැක්ස්|1065322304
විද්‍යුත් තැපෑල|nfo@bahamasembassy.en
වෙබ් අඩවිය|www.bahamasembassy.en

ඇල්බේනියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තානාපති ධූරය පුරප්පාඩුව පවතියි
කාර්යාල ලිපිනය:No. 28, Guang Hua Lu, Beijing.
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:අඟහරුවාදා සිට සිකුරාදා දක්වා : පෙ.ව. 10.00 – මධ්‍යහ්න 12.00
ජාතික දිනය:නොවැම්බර් 28
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+86
දුරකථනය|1065321120
ෆැක්ස්|1065325451
විද්‍යුත් තැපෑල|embassy.beijing@mfa.gov.al
වෙබ් අඩවිය| 

ශ්‍රී ලංකාවේ වතිකානු තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මොන්සිඤ්ඤෝර් පියෙර් නූයන් වෑන් ටෝ මහතා
 අපෝස්තලික නියෝජිත
කාර්යාල ලිපිනය:220, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 7
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජූනි 29
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112582554
දුරකතනය 2|112597685
ෆැක්ස්|112580906
විද්‍යුත් තැපෑල|na.srilanka@diplomat.va
වෙබ් අඩවිය| 

ඉන්දියානු කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, හම්බන්තොට

කාර්යාල ප්‍රධානී:
 ප්‍රේම් කුමාර් නායර් මහතා
 කොන්සල් ජනරාල්
කාර්යාල ලිපිනය:107B, නව මාවත, හම්බන්තොට
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.30 දක්වා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 9.30 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා (අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ කාලය)
 :ප.ව. 4.00 සිට ප.ව. 5.00දක්වා (වීසා / ගමන් බලපත් නැවත ලබා ගැනීම)
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 15
ජනරජ දිනය:ජනවාරි 26
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|472222500
දුරකතනය 2|472222503
ෆැක්ස්|472222501
විද්‍යුත් තැපෑල|cg.hambanthota@mea.gov.in
විද්‍යුත් තැපෑල 2|hoc.hambanthota@mea.gov.in
වෙබ් අඩවිය|www.cgihambanthota.com

ඉන්දියානු කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, යාපනය

කාර්යාල ප්‍රධානී:
 එස්. බාලචන්ද්‍රන් මහතා
 කොන්සල් ජනරාල්
කාර්යාල ලිපිනය:14, මරුතඩි පටුමග, නල්ලූර්, යාපනය
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.30 දක්වා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 9.30 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා (අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ කාලය)
 :ප.ව. 4.30 සිට ප.ව. 5.00දක්වා (වීසා / ගමන් බලපත් නැවත ලබා ගැනීම)
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 15
ජනරජ දිනය:ජනවාරි 26
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|212220504
දුරකතනය 2|212220505
ෆැක්ස්|212219675
විද්‍යුත් තැපෑල|cg.jaffna@mea.gov.in
වෙබ් අඩවිය|www.cgjaffna.com

තුර්කි ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තුන්කා ඔසුහදර් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:92, කින්සි පාර, කොළඔ 08
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ඹක්තෝම්බර් 29
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112146600
දුරකතනය 2|112146602
දුරකතනය 3|112146604
දුරකතනය 4|112146608
ෆැක්ස්|112676806
විද්‍යුත් තැපෑල|embassy.colombo@mfa.gov.tr
වෙබ් අඩවිය|www.mfa.gov.tr

යුරෝපා සංගම් දූත මණ්ඩලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තුන්ග් ලායි මාර්ග් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:26, සර් මාර්කස් ප්‍රනාන්දු මාවත, කොළඔ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බෘහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
  සිකුරාදා : පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 1.30 දක්වා
ජාතික දිනය:මැයි 9
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112674413
දුරකතනය 2|112674414
ෆැක්ස්|112678860
විද්‍යුත් තැපෑල|sdelegation-sri-lanka@eeas.europa.eu
වෙබ් අඩවිය|wwwdellka.eeas.europa.eu

ඕමාන තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 අල් ෂෙයික් ජුමහ හම්දාන් හසන් අල් ෂෙහි මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:16, ඇල්ප්‍රඩ් පෙදෙස, කොළඔ 03
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා
කොන්සියුලර් දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 9.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා
ජාතික දිනය:නොවැම්බර් 18
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112301278
දුරකතනය 2|112301279
ෆැක්ස්|112301280
විද්‍යුත් තැපෑල|oman.embassy@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය| 

ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තරංජිත් සිං සාන්ඳු මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:36-38, ගාලු පාර, කොළඹ 03
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් ::පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.30 දක්වා
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 15
ජනරජ දිනය:ජනවාරි 26
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112327587
දුරකතනය 2|112421605
දුරකතනය 3|112422788
දුරකතනය 4|112422789
ෆැක්ස්|112446403
විද්‍යුත් තැපෑල|hc.colombo@mea.gov.in
වෙබ් අඩවිය| 

ඉන්දියානු සහකාර මහකොමසාරිස් කාර්යාලය – මහනුවර

 කාර්යාල ප්‍රධානී:
 ධිරේන්ද්‍ර සිං මහතා
 සහකාර මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:31, රජපිහිල්ල මාවත, තැ.පෙ.අං. 47, මහනුවර
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 15
ජනරජ දිනය:ජනවාරි 26
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|812222652
දුරකතනය 2|812223786
දුරකතනය 3|812224563
ෆැක්ස්|812232479
විද්‍යුත් තැපෑල|ahc.kandy@mea.gov.in
විද්‍යුත් තැපෑල 2|hoc.kandy@mea.gov.in
වෙබ් අඩවිය|www.srilankaconsul.com

ප්‍රංශ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ෂින් මරීන් සුචු මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:89, රොස්මිඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07
වාණිජ අංශය:ලෝක වෙළඳ මධ්‍යස්ථානය, බටහිර කුළුණ, 33 වන මහල, එචිලන් චතුරශ්‍රය, කොළඹ 01
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දාදක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 6.30 දක්වා
  සිකුරාදා : පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා
වීසා අංශය (දින):සඳුදා සිට බෘහස්පතින්දා දක්වා
වීසා අංශය (වේලාවන්):පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා
වාණිජ අංශය (දින):සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
වාණිජ අංශය (වේලාවන්):පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 6.30 දක්වා
ජාතික දිනය:ජූලි 14
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112639400
දුරකතනය 2|117467020
ෆැක්ස්|112639402
විද්‍යුත් තැපෑල|contact@ambafrance-lk.org
විද්‍යුත් තැපෑල 2|jean-louise.poli@dgtresor.gouv.fr
වෙබ් අඩවිය|www.slhcaust.org
වෙබ් අඩවිය|www.ambafrancelk.org

ජර්මානු ෆෙඩරල් ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජොර්න් රෝඩ් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:40, ඇල්ෆ්රඩ් හවුස් ඇවනිව්, කොළඹ 03
කාර්යාල දින:ජූලි – අප්‍රේල් : සදුදා සිට බදාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 7.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
  බ්‍රහස්පතින්දා: පෙ.ව. 7.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
  සිකුරාදා : පෙ.ව. 7.30 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ඔක්තෝම්බර් 3
සටහන:මැයි සහ ජූනි මාසවල තානාපති කාර්යාලයේ රාජකාරී වේලාව සඳුදා සිට බදාදා දක්වා ප.ව. 3.30 ටත්, බ්‍රහස්තින්දා දිනයන්හි ප.ව.4.00 ටත්, සිකුරාදා දිනයන්හි ප.ව. 12.30 ටත් නිමා වන බව කරුණාවෙන් සලකන්න.
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112580431
ෆැක්ස්|112580440
විද්‍යුත් තැපෑල|info@colo.diplo.de
වෙබ් අඩවිය|www.colombo.diplo.de

ජපන් තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 කෙනිචි සුගනුමා මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:අංක 20, ග්‍රෙගරි පාර, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාතික දිනය:දෙසැම්බර් 23 (අධිරාජ්‍යාගේ උපන් දිනය )
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112693831-3
දුරකතනය 2|112692154
ෆැක්ස්|112698629
විද්‍යුත් තැපෑල|cultujpn@co.mofa.go.jp
වෙබ් අඩවිය|www.lk.emb-jpn.go.jp

නේපාල තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මහාචාර්ය බිෂ්වම්සාර් ජයාකුරයල් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:153, කිංසි පාර, කොළඹ 08
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 9.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 19
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112689656
දුරකතනය 2|112689657
ෆැක්ස්|112689655
විද්‍යුත් තැපෑල|nepalembassy@eureka.lk
වෙබ් අඩවිය| 

රුමේනියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තානාපති ධුරය පුරප්පාඩුව පවතියි
කාර්යාල ලිපිනය:25/1, හෝර්ටන් පෙදෙස, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සදුදා සිට සිකුරාදා දක්වා : 0830 – 1630hrs
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
ජාතික දිනය:දෙසැම්බර් 1
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112673331
ෆැක්ස්|112673332
විද්‍යුත් තැපෑල|romania@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය|www.colombo.mae.ro

රුසියානු සමුුහාණ්ඩුවේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 යූරි බී මාතිය මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:404, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සදුදා : ‍පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 7.00 දක්වා
 :අඟහරුවාදා සිට සිකුරාදා දක්වා : පෙ.ව.8.00 ප.ව. 2.30 දක්වා
කොන්සියුලර් දින:අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජූනි 12
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112697036
ෆැක්ස්|112678401
විද්‍යුත් තැපෑල|rusemb@itmin.net
වෙබ් අඩවිය|www.sri-lanka.mi.ru

ස්විට්සර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 හෙයින්ස් වෝල්කර් නෙඩර්කෝන් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:63, ශ්‍රීමත් ආර්.ජී. සේනානායක මාවත, තැ.පෙ. 342, කොළඹ 7
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව.7.30 සිට ප.ව. 4.45 දක්වා
  සිකුරාදා  : පෙ.ව.7.30 සිට ප.ව12.30
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 1
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112695127
දුරකතනය 2|112695148
දුරකතනය 3|112695169
දුරකතනය 4|112691220
ෆැක්ස්|112695176
විද්‍යුත් තැපෑල|col.vertretung@eda.admin.ch
විද්‍යුත් තැපෑල 2|col.visa@eda.admin.ch
විද්‍යුත් තැපෑල 3|coleta@eda.admin.ch
වෙබ් අඩවිය|www.eda.admin.ch/colombo

අරාබි ඊජිප්තු ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 හුසේන් එල් සහටි මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:14, බුලස් පටුමග, කොළඔ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්: පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා
කොන්සියුලර් දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජූලි 23
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112508752
දුරකතනය 2|112583621
ෆැක්ස්|112585292
විද්‍යුත් තැපෑල|egyptlanka@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය|www.mfa.gov.eg/English/Embassies/Egyptian_SriLanka/pages/default.aspx

බ්‍රසීලියානු ෆෙඩරල් ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 එලිසබෙත් සොෆී මැසෙල්ලඩි මහත්මිය
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:රොස්මීඩ් පෙදෙස, කොළඔ 07
කාර්යාල දින:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 7
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|1115566900
ෆැක්ස්|115566999
විද්‍යුත් තැපෑල|brasmb.colombo@itamaraty.gov.br
වෙබ් අඩවිය|www.colombo.itamaraty.gov.br

ඉස්ලාමීය ඇෆ්ඝනිස්ථාන ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

 දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තානාපති ධුරය පුරප්පාඩුව පවතියි
කාර්යාල ලිපිනය:අංක 112, ලේක් ඩ්‍රයිව්, කොළඹ 08
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා
  සිකුරාදා : පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 19
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112675386
ෆැක්ස්|112675384
විද්‍යුත් තැපෑල|afg.emb.colombo@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ඉස්ලාමීය ඉරාන ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මොහොමඩ් ශෙරි අම්රානි මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:18, බුලර්ස් පටුමග, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
කොන්සියුලර් දින:සදුදා, බදාදා සහ සිකුරාදා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා
ජාතික දිනය:පෙබරවාරි 11
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112081515
දුරකතනය 2|112081516
දුරකතනය 3|112081517
ෆැක්ස්|112081520
විද්‍යුත් තැපෑල|emb.colombo@mfa.gov.ir
වෙබ් අඩවිය| 

නෙදර්ලන්ත රාජධානියේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජොඈන් ඩෝර්නෙවාර්ඩ් මහත්මිය
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:25, ටොරින්ටන් ඇවනිව්, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
  සිකුරාදා : පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 2.00 දක්වා
ජාතික දිනය:අප්‍රේල් 27
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112510200
ෆැක්ස්|112502855
විද්‍යුත් තැපෑල|col@minbuza.nl
වෙබ් අඩවිය|www.srilanka.nlembassy.org

මහජන චීන සමූහාණ්ඩුවේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 චෙන්ග් ෂියුයුආන් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:381/ඒ, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07
  ආර්ථික සහ වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ උපදේශන කාර්යාලය : 120/3ඒ, විද්‍යා මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
කොන්සියුලර් දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ඔක්තෝම්බර් 1
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112694491
දුරකතනය 2|112676658
දුරකතනය 3|112688610
දුරකතනය 4|112682494
ෆැක්ස්|112675101
විද්‍යුත් තැපෑල|chinaemb_lk@mfa.gov.cn
වෙබ් අඩවිය|www.lk.china-embassy.org/eng/

කියුබානු ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 හුවානා එලේනා රාමොස් රොද්‍රිගුවේස් මහත්මිය
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:27, ඇන්ඩර්සන් පාර, කොළඹ 5
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජනවාරි 1
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112501583
ෆැක්ස්|112594381
විද්‍යුත් තැපෑල|cubaembalk@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය|www.cubadiplomatica.cu/srilanka

ඉන්දුනීසියානු ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 අයි. ගුස්ති න්ගුරා අර්දියාසා මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:400/50, සරණ පාර, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 7
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 17
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112674337
දුරකතනය 2|112685042
ෆැක්ස්|112678668
විද්‍යුත් තැපෑල|dubes.colombo@kemlu.go.id
වෙබ් අඩවිය|www.indonesia-colombo.lk

ඉරාක ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තානාපති ධුරය පුරප්පාඩුව පවතියි
කාර්යාල ලිපිනය:19, බාන්ස් පෙදෙස, කොළඹ 7
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 0.00 දක්වා
 :සිකුරාදා : පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 1.30 දක්වා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:ඉහතින් දක්වා ඇති පරිදි
ජාතික දිනය:ජූලි 12
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112696600
දුරකතනය 2|112696612
දුරකතනය 3|115747067
ෆැක්ස්|112696613
විද්‍යුත් තැපෑල|iraqembassy_cmb@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය| 

ඉතාලි තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 පාඹලෝ අන්ද්‍රෙයා බර්තොරෙල්ලි මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:55, ජාවත්ත පාර, කොළඹ 05
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
 :සිකුරාදා : පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා
ජනරජ දිනය:ජූනි 2
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112588388
ෆැක්ස්|112596344
විද්‍යුත් තැපෑල|ambasciata.colombo@esteri.it
විද්‍යුත් තැපෑල 2|consolare.ambcolombo@esteri.it
විද්‍යුත් තැපෑල 3|visit.ambcolombo@esteri.it
වෙබ් අඩවිය|www.ambcolombo.esteri.it

කොරියානු ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ලී හොන් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:98, ධර්මපාල මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
කොන්සියුලර් දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ඔක්තෝම්බර් 3
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112699036
දුරකතනය 2|112699037
දුරකතනය 3|112699038
ෆැක්ස්|112696699
විද්‍යුත් තැපෑල|korembsl@mofa.go.krmailto
වෙබ් අඩවිය|www.ika.mofa.go.kr

මියන්මාර් සමූහාණ්ඩු ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ඌ හන් තු මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:4ඒ, රොස්මිඩ් පටුමග, රොස්මිඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
කොන්සියුලර් දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජනවාරි 4
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112681007
ෆැක්ස්|112682052
විද්‍යුත් තැපෑල|myanembcb@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

වියට්නාම් සමාජවාදී ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 හෝ ති තන්ටෘක් මහත්මිය
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:30/5, වෝර්ඩ් පෙදෙස, කොළඹ – 7
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
කොන්සියුලර් දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:ප.ව. 2.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 2
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112696050
ෆැක්ස්|112692040
විද්‍යුත් තැපෑල|vnemb.srilanka@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය|www.vietnamembassy-srilanka.vn

කුවේට් තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 කලාෆ් බු ඩායර් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:292, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 3.30 දක්වා
ජාතික දිනය:පෙබරවාරි 25
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112597958
දුරකතනය 2|112597959
දුරකතනය 3|112597960
දුරකතනය 4|112555599
ෆැක්ස්|112555445
විද්‍යුත් තැපෑල|contact@kuwaitembassy.net
විද්‍යුත් තැපෑල 2|contactconsular@kuwaitmbassy.net
වෙබ් අඩවිය|www.kuwaitembassy.net

කටාර් තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 රෂිඩ් බින් ෂෆියා අල් මර්රි මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:11, රාජකීය මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
ජාතික දිනය:දෙසැම්බර් 18
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112690440
දුරකතනය 2|112690441
ෆැක්ස්|112690443
විද්‍යුත් තැපෑල|qatarembcmb@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය| 

එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තානාපති ධුරය පුරප්පාඩුව පවතියි
කාර්යාල ලිපිනය:44, ශ්‍රීමත් අර්නස්ට් ද සිල්වා මාවත, කොළඹ 7
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
ජාතික දිනය:දෙසැම්බර් 2
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112565052
දුරකතනය 2|112565053
දුරකතනය 3|112564106
දුරකතනය 4|112554777
ෆැක්ස්|112564104
විද්‍යුත් තැපෑල|colombo@mofa.gov.ae
වෙබ් අඩවිය| 

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 අතුල් කේෂප් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය: 210, ගාලු පාර, කොළඹ 3 (තැ. පෙ. 106)
මහජන කටයුතු පිළිබඳ කාර්යාලය:ඇමරිකන් මධ්‍යස්ථානය, 44, ගාලු පාර, කොළඹ 3 (තැ. පෙ. 106)
USAID:ඇමරිකන් මධ්‍යස්ථානය, 44, ගාලු පාර, කොළඹ 3 (තැ. පෙ. 106)
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.30 දක්වා
 :සිකුරාදා : පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජූලි 4
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+255
දුරකතනය|112498500
ෆැක්ස්|112437345
විද්‍යුත් තැපෑල| 
වෙබ් අඩවිය| 

ඕස්ට්‍රේලියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 රයිස් හචිසන් මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:21, ග්‍රෙගරි පාර, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජතවාරි 26
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+255
දුරකතනය|112463200
ෆැක්ස්|112686453
විද්‍යුත් තැපෑල|austcom@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය|www.srilanka.embassy.gov.au

කැනඩා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ඩේවිඩ් මැකිනොන් මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:33 ඒ, 5 වන පටුමග, කොළඹ 3
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා
ජාතික දිනය:ජූලි 1
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|115226232
ෆැක්ස්|115226299
විද්‍යුත් තැපෑල|clmbo@international.gc.ca
වෙබ් අඩවිය|www.srilanka.gc.ca

මැලේසියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මහකොමසාරිස් ධුරය පුරප්පාඩුව පවතියි
කාර්යාල ලිපිනය:14, ශ්‍රීමත් මාකස් ප්‍රනාන්දු මාවත, කොළඹ 7
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව.8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 31
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|117557711
දුරකතනය 2|117557712
දුරකතනය 3|117557713
ෆැක්ස්|117557714
විද්‍යුත් තැපෑල|mwcolombo.kln@1govuc.gov.my
වෙබ් අඩවිය|www.kln.gov.my/web/lka_colombo

පාකිස්ථාන මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජනරාල් (විශ්‍රාමික) ෂහීඩ් අහමඩ් හෂ්මට් මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:42-44, බුලර්ස් පටුමග, කොළඔ 7
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
කොන්සියුලර් දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා
ජාතික දිනය:මාර්තු 3
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112055681
දුරකතනය 2|112055682
ෆැක්ස්|112055697
විද්‍යුත් තැපෑල|parepcolombo@pakistanhc.lk
වෙබ් අඩවිය|www.pakistanhc.lk

සීෂෙල්ස් ජනරජයේ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 කොන්රාඩ් මෙඩරික් මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:09 වන මහල, නැගෙනහිර කුළුණ, ලෝක වෙළද මධ්‍යස්ථානය, එචිලන් චතුරසය, කොළඹ 01
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.30 දක්වා
ජාතික දිනය:ජූනි 18
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112544220
දුරකතනය 2|112544221
ෆැක්ස්|112544222
විද්‍යුත් තැපෑල|secyhelleshighcommission@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

බංග්ලාදේශ මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 එම්. රියාස් හමිදුල්ලා මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:03, ග්‍රෙගරි පාර, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
ජාතික දිනය:මාර්තු 26
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112695744
ෆැක්ස්|112695556
විද්‍යුත් තැපෑල|bdhclanka@mofa.gov.bd
වෙබ් අඩවිය|www.bhccolombo.lk

මාලදිවයින් තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මොහොමඩ් හුසේන් ෂරීෆ් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:25, මෙල්බන් ඇවනිව්, කොළඹ 04
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
  සිකුරාදා : පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජූලි 6
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|115516302
දුරකතනය 2|115516303
දුරකතනය 3|112587827
දුරකතනය 4|112500943
ෆැක්ස්|112581200
විද්‍යුත් තැපෑල|infor@maldivesembassy.lk
වෙබ් අඩවිය| 

දකුණු අප්‍රිකානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 රොබිනා පී මාර්ක්ස් මහත්මිය
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:114, රොස්මිඩ් පෙදෙස, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
ජාතික දිනය:අප්‍රේල් 26
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112463000
ෆැක්ස්|112688670
විද්‍යුත් තැපෑල|colombo.info@dirco.gov.za
වෙබ් අඩවිය|www.dirco.gov.za

පලස්තීන තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සුහයිර් එම්.එච්. දාර් සෙයිඩ් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:22/1 බී, බුලර්ස් පටුමග, කොළඹ 7
නව ලිපිනය:110/10, විජේරාම මාවත, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.30 දක්වා
ජාතික දිනය:නොවැම්බර් 15
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112556331
ෆැක්ස්|112556333
විද්‍යුත් තැපෑල|palembsrilanka@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

බ්‍රිතාන්‍ය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සුජේම්ස් ඩෝරියන් මහතා
 මහතොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:389, බෞද්ධාලෝක මාවත, කොළඔ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
  සිකුරාදා : පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා
ජාතික දිනය:අප්‍රේල් 21
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|115390639
දුරකතනය 2|117521521
ෆැක්ස්|115390692
විද්‍යුත් තැපෑල|colombo.general@fco.gov.uk
වෙබ් අඩවිය| 

සෞදි අරාබි රාජධානියේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 අබ්දුල්නසෙර් එච්.අල් හාර්ති මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:43, හෝර්ටන් පෙදෙස, කොළඔ 7
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 23
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112682087
ෆැක්ස්|112682090
විද්‍යුත් තැපෑල|lkemb@mofa.gov.sa
වෙබ් අඩවිය| 

රාජකීය නෝර්වේජියානු තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තොර්බ්ජෝන් ගවුස්ටඩ්සඒටර් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:49, බුලර්ස් පටුමග, කොළඹ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
ජාතික දිනය:මැයි 17
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|15608700
ෆැක්ස්|115608799
විද්‍යුත් තැපෑල|emb.colombo@mfa.no
වෙබ් අඩවිය|www.norway.lk

තායිලන්ත රාජධානියේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 චුලමනී චාට්සුවාන්  මහත්මිය
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:29ඒ, විජේරාම මාවත, කොළඔ 07
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
කොන්සියුලර් දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 7.30 සිට ප.ව. 9.00 දක්වා (විදේශ රැකියා ආයතන විසින් වීසා ඉල්ලුම් පත්‍ ඉදිරිපත් කිරීම)
  පෙ.‍ ව. 9.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා  (පුද්ගලිකව වීසා ඉල්ලුම් පත්‍ ඉදිරිපත් කිරීම)
  පෙ.ව. 2.00 සිට පෙ.ව.‍4.00 දක්වා (වීසා බලපත්‍ර ලබා ගැනීම )
ජාතික දිනය:දෙසැම්බර් 5
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|117529500
දුරකතනය 2|117529501
දුරකතනය 3|117529502
දුරකතනය 4|117529503
ෆැක්ස්|117529504
විද්‍යුත් තැපෑල|thaicmb@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය|www.thaiembassy.org/colombo/en/home

ලිබියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තානාපති ධුරය පුරප්පාඩුව පවතියි
කාර්යාල ලිපිනය:120, හෝර්ටන් පෙදෙස, කොළඹ 7
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා
ජාතික දිනය:දෙසැම්බර් 24
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|112693700
දුරකතනය 2|112691549
ෆැක්ස්|112684130
විද්‍යුත් තැපෑල|libyanemb@sltnet.lk
වෙබ් අඩවිය| 

භූතාන රාජධානියේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සොනාම් ටොබ්දෙන් රේන්ජායි මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:House No. CEN 12, Road No.107, Gulshan No. 2, Dhaka, No. 1212
කාර්යාල දින:ඉරිදා සිට බෘහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා : (මාර්තු – ඔක්තෝබර්)
  ඉරිදා සිට බෘහස්පතින්දා දක්වා: පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා :  (නොවැම්බර් – දෙසැම්බර්)
ජාතික දිනය:දෙසැම්බර් 17
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+88
දුරකථනය|0255059899
දුරකථනය 2|0255059894
දුරකථනය 3|0255059900
ෆැක්ස්|0255059895
විද්‍යුත් තැපෑල|pskutshab@rbedhaka.bt
වෙබ් අඩවිය| 

පිලිපීන තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 විසෙන්ටෙ වී. ටී. බන්දිජෝ මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:House No. 2F, (NE) D, Road No. 73G, Gulshan 2, Dhaka, Bangladesh
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.30 දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+88
දුරකථනය|+88 2 9881590
දුරකථනය 2|+88 2 9881591
දුරකථනය 3|+88 2 9881592
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|Philemb2@aknetbd.com
වෙබ් අඩවිය| 

තජිකිස්තාන ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජොනොනොව් ෂෙරලි මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:House No. 295, Street No. 35, F11/3, Islamabad-44000, Pakistan
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 9
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+92
දුරකථනය|512293462
ෆැක්ස්|512299710
විද්‍යුත් තැපෑල| 
වෙබ් අඩවිය| 

එස්වාටිනි රාජධානියේ මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මහකොමසාරිස් ධූරය පුරප්පාඩුව පවතියි.
කාර්යාල ලිපිනය:Suite No. 22.03 & 03 (A), Menara Citibank,
  No. 165, Jalan, Ampang, 50450, Kuala Lumpur, Malaysia.
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 6
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+60
දුරකථනය|321632511
දුරකථනය 2|321632487
දුරකථනය 3|321643150
දුරකථනය 4|321643157
ෆැක්ස්|321633326
විද්‍යුත් තැපෑල| 
වෙබ් අඩවිය|www.swazilandkualalumpur.orgn

ඔස්ට්‍රියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තානාපති ධූරය පුරප්පාඩුව පවතියි.
කාර්යාල ලිපිනය:EP-13, Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා  :  පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
  සිකුරාදා : පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.30 දක්වා
වීසා අංශය:අඟහරුවාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා  : පෙ.ව. 9.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා (කලින් වෙන් කර ගත් වේලාවන් සදහා පමණි)
ජාතික දිනය:ඔක්තෝබර්  26
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1124192700
ෆැක්ස්|1126886929
විද්‍යුත් තැපෑල|new-delhi-ob@bmeia.gv.at
විද්‍යුත් තැපෑල 2|new-delhi-ka@bmeia.gv.at
විද්‍යුත් තැපෑල 3|new-delhi-kf@bmeia.gv.at
වෙබ් අඩවිය|www.bmeia.gv.at/botschaft/new-delhi.html

යේමන ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තානාපති ධූරය පුරප්පාඩුව පවතියි.
කාර්යාල ලිපිනය:F-4/5, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
වීසා අංශය:පෙ.ව.8.30 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා
ජාතික දිනය:මැයි 22
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1122183956
දුරකතනය 2|1122187570
ෆැක්ස්|11221807661
විද්‍යුත් තැපෑල| 
වෙබ් අඩවිය| 

උරුගුවේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 එච්.ඊ.කාලෝස් ඊ. ඕලන්දෝ
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:B8/3, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන් පෙ.ව. 9.30 සිට ප.ව. 5.20 දක්වා
කොන්සියුලර් වේලාවන්: පෙ.ව. 9.30 සිට ප.ව. 1.30 දක්වා (අයදුම්පත් ඉදිරිපත් කිරීමේ කාලය)
  ප.ව. 2.30 සිට ප.ව. 4.30දක්වා (වීසා / ගමන් බලපත් නැවත ලබා ගැනීම)
ජාතික දිනය:අගෝස්තු  25
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126151991
දුරකතනය 2|1126151992
දුරකතනය 3|1126151993
ෆැක්ස්|1126144306
විද්‍යුත් තැපෑල|uruind@airtelmail.in
වෙබ් අඩවිය|www.embassyofuruguayinindia.in

යුක්රේන ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 එච්.ඊ.ඊගෝර් පොලිකා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:E-1/8, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
  සිකුරාදා : පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා
කොන්සියුලර් වේලාවන්:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා: පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
  සිකුරාදා : පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 1.30 දක්වා
ජාතික දිනය:අගෝස්තු  24
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126146041
දුරකතනය 2|1126146042
ෆැක්ස්|1126146043
විද්‍යුත් තැපෑල|emb_in@mfa.gov.ua
වෙබ් අඩවිය| 

තුර්කිස්තාන් තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 එච්.ඊ.පර්හට් හොමඩුවෙච් ඩර්ඩෙව්
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:C – 11, West end Colony, New Delhi
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ඔක්තෝබර්  27
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1124116527
ෆැක්ස්|1124116526
විද්‍යුත් තැපෑල|turkmen@airtelmail.in
වෙබ් අඩවිය|www.turkmenembassy.in

ටියුනීසියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 නස්මෙඩොන් ලකාල් මහතා
 තානාපති : පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:B-9/6, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
වීසා අංශය:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා : පෙ.ව. 10.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාතික දිනය:මාර්තු 20
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126145346
දුරකතනය 2|1126145349
දුරකතනය 3|1126145351
ෆැක්ස්|1126145301
විද්‍යුත් තැපෑල|tunisiaembassy@airtelmail.in
වෙබ් අඩවිය|www.tunisianembassy.in

ස්වීඩන් තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ක්ලාස් මොලින් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:4-5, Nyaya Marg, Chnakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
වීසා දින:සඳුදා, බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා
වීසා වේලාවන්:පෙ.ව. 9.00 සිට පෙ.ව.11.00 දක්වා
  අඟහරුවාදා : ප.ව. 2.00 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජූනි 6
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1144197100
ෆැක්ස්|1144197101
විද්‍යුත් තැපෑල|ambassaden.newdelhi@foreign.ministry.se
වෙබ් අඩවිය|www.swedenabroad.se/newdelhi

සුරිනාම් ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 අාශනා ඩබ්.ආර්. කන්හයි මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:A-15/27, Ground Floor, Vasant Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057
ජාතික දිනය:නොවැම්බර් 25
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126150153
දුරකතනය 2|1126150154
ෆැක්ස්|1126150450
විද්‍යුත් තැපෑල|amb.india@foreignaffairs.gov.sr
වෙබ් අඩවිය| 

සුඩාන තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සිරජුදින් හාර්නිඩ් යුසිෆ් මහතා
 තානාපති – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:Plot No 3, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජනවාරි 01
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126873785
දුරකතනය 2|1126873185
දුරකතනය 3|1126873739
ෆැක්ස්|1126883758
විද්‍යුත් තැපෑල|admin@sudanembassyindia.org
විද්‍යුත් තැපෑල 2|visa@sudanembassyindia.org
වෙබ් අඩවිය|www.sudanembassyindia.org

ස්පාඤ්ඥ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජෝස් රේමන් බරනානො ෆර්නැන්ඩස් මහතා
 තානාපති – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:12, Prithviraj Road, New Delhi-110011
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා, සිකුරාදා : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ඔක්තොම්බර් 12
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1141293000
ෆැක්ස්|1141293020
විද්‍යුත් තැපෑල|emb.nuevadelhi@maec.es
වෙබ් අඩවිය| 

දකුණු සුඩාන තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ආචාර්ය ඩැනියෙල් පීටර් එතොල් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:F-50 D, Redhey Mohan Drive Bandh Road, Jonapur, New Delhi
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජුලි 09
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1166545656
දුරකතනය 2|1166545685
ෆැක්ස්|1166545666
විද්‍යුත් තැපෑල|embassyssindia@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ස්ලොවැක් ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සිග්මුන්ඩ් බර්ටොක් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.00 දක්වා
වීසා දින:සඳුදා, අඟහරුවාදා, බ්‍රහස්පතින්දා
වීසා වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 01
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126111075
දුරකතනය 2|1126889071
දුරකතනය 3|1126885340
ෆැක්ස්|1126877941
විද්‍යුත් තැපෑල|emb.delhi@mzv.skcons.delhi@mzv.sk
වෙබ් අඩවිය|www.mzv.sk/delhi

සර්බියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 විලැදිමිර් මරික් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:3/50G, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09. 00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:පෙබරවාරි 15 (රාජ්‍යතා දිනය)
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126873661
දුරකතනය 2|1126872073
දුරකතනය 3|1126872095
ෆැක්ස්|1126885535
විද්‍යුත් තැපෑල|embassyofserbianewdelhi@hotmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|embassyofserbiadelhi@hotmail.com
වෙබ් අඩවිය|www.newdelhi.mfa.gov.rs

රුවන්ඩා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 අර්නස්ට් රුවමුක්යො මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:L-1/2, Hauz Khas Enclave, New Delhi-110016
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09. 30 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 09. 30 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජුලි 01
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126969930
දුරකතනය 2|1141023942
ෆැක්ස්|1126969940
විද්‍යුත් තැපෑල|rwandahighconmmission@gmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල|cha@rawandahcdelhi.org
වෙබ් අඩවිය|www.rwandahcdelhi.org

පෘතුගාල තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජෝදෝ කාර්මෝ අතයිද ද කැමෙලා මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:4, Panchsheel Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජුනි 10
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1146071001
දුරකතනය 2|1146071005
දුරකතනය 3|1146071006
දුරකතනය 4|1146071002
ෆැක්ස්|1146071003
විද්‍යුත් තැපෑල|embassy@portugal-india.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|consular@portugal-india.com
වෙබ් අඩවිය|www.portugal-india.com

පෝලන්ත තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තෝමස් ලුකසුක් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:50-M,Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 08.15 සිට ප.ව. 04.15 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 08.15 සිට ප.ව. 04.15 දක්වා
ජාතික දිනය:මැයි 03
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1141496900
දුරකතනය 2|1141496901
දුරකතනය 3|1141496975
දුරකතනය 4|1141496904
ෆැක්ස්|1126871914
විද්‍යුත් තැපෑල|newdelhi.polemb.info@msz.gov.pl
විද්‍යුත් තැපෑල 2|newdelhi.amb.wk@msz.gov.pl
වෙබ් අඩවිය|www.newdelhi.mfa.gov.pl

පේරු තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජෝර්ජ් කැස්නෙඩා මහතා
 තානාපති – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:D 2/6, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජුලි 28
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1146163333
ෆැක්ස්|1146163301
විද්‍යුත් තැපෑල|infor@embassyperuindia.in
විද්‍යුත් තැපෑල 2|admin@embassyperuindia.in
වෙබ් අඩවිය|www.embassyperuindia.in

නවසීලන්ත මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජොආනා කෙම්ප්කර් මෙය
 මහකොමසාරිස් – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:Sir Edmund Hilary Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:පෙබරවාරි 06 (Waitangi Day)
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1146883170
දුරකතනය 2|1142596300
ෆැක්ස්|1146883165
විද්‍යුත් තැපෑල|nzhcindia@gmail.com
වෙබ් අඩවිය|www.nzembassy.com/india

මොන්ගෝලියානු තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ගොන්චින්ග් ගන්බොල්ඩ් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:34, Archbishop Makarios Marg, New Delhi-110003
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.30 දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.30 දක්වා
ජාතික දිනය:ජුලි 11
නිදහස් දිනය:නොවැම්බර් 26
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1124617989
දුරකතනය 2|1124623003
ෆැක්ස්|112463240
විද්‍යුත් තැපෑල|mongoliadelhi@gmail.com
වෙබ් අඩවිය|www.mongoliaindia.com

මෝල්ටා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ස්ටීවන් බෝර්ග් මහතා
 මහකොමසාරිස් – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:60, Panchsheel Park, New Delhi-110017
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
නිදහස් දිනය: සැප්තැම්බර් 21
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1147674900
ෆැක්ස්|1147674949
විද්‍යුත් තැපෑල|maltahighcommission.newdelhi@gov.mt
වෙබ් අඩවිය|www.foreignaffairs.gov.mt

මුරුසි මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජග්දීෂ්වර් ගොබර්දම් මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:EP-41, Jesus & Mary Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:මාර්තු 12
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1124102161
දුරකතනය 2|1124102162
දුරකතනය 3|1124102163
ෆැක්ස්|1124102194
විද්‍යුත් තැපෑල|mhcnewdelhi@gmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|mhcnd@bol.net.in
වෙබ් අඩවිය| 

මාලි ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 නයන්කොරො වයි සමකේ මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:A-2/29, Safdarjung, Enclave, New Delhi-110029
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 22
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1141090624
දුරකතනය 2|1141090625
ෆැක්ස්|1141090620
විද්‍යුත් තැපෑල|info@maliembassy.co.in
වෙබ් අඩවිය|www.maliembassy.co.in

ජෝර්දාන තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 හසන් මොහොමඩ් ජවර්න මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය: N14, Panchsheel Park, New Delhi-110017
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
ලියකියවිලි භාරදිය හැකි වේලාවන්:පෙ.ව. 09.30 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාතික දිනය:මැයි 25
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126497031
දුරකතනය 2|1126497032
ෆැක්ස්|1126497030
විද්‍යුත් තැපෑල|jordanembassyindia.org
වෙබ් අඩවිය|www.jordanembassyindia.org

ඊශ්‍රායල තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ඩැනියල් කැස්මන් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:3, Dr. A.P.J. Abdul Kalam Road, New Delhi-110011
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා, සිකුරාදා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා, පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා
කන්සියුලර් නිවාඩු දිනයන්:ඉන්දියා/ ඊශ්‍රායල් නිවාඩු දිනවල තානාපති කාර්යාලය වසා ඇති දිනයන්හිදී
ජාතික දිනය:මැයි 2
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1130414500
ෆැක්ස්|1130414555
විද්‍යුත් තැපෑල|invo@newdelhi.mfa.gov.il
විද්‍යුත් තැපෑල 2|ambassadorsec@newdelhi.mfa.gov.il
වෙබ් අඩවිය|www.embassies.gov.il/delhi

අයර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මර්බියන් මැක්එප්ඩෆ් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:C-17, Malcha Marg, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:මාර්තු 17
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1149403200
දුරකතනය 2|1149403240
ෆැක්ස්|1140591898
විද්‍යුත් තැපෑල|newdelhiembassy@dfa.ie
විද්‍යුත් තැපෑල|mdvi@dra.ie
වෙබ් අඩවිය|www.dfa.ie/india

හංගේරියානු තානාපති කාර්යාලය

කාර්යාල ලිපිනය:2/50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා, සිකුරාදා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09. 00 සිට ප.ව. 05.30 දක්වා, පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා
වීසා අංශය:සඳුදා
වීසා අංශයේ වේලාවන්:පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
නේවාසික බලපත්‍රය:අඟහරුවාදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 20
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126881135
දුරකතනය 2|1126881130
ෆැක්ස්|1126886742
විද්‍යුත් තැපෑල|mission.del@mfa.gov.hu
වෙබ් අඩවිය|www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/IN/hu

අයර්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මර්බියන් මැක්එප්ඩෆ් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:C-17, Malcha Marg, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:මාර්තු 17
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1149403200
දුරකතනය 2|1149403240
ෆැක්ස්|1140591898
විද්‍යුත් තැපෑල|newdelhiembassy@dfa.ie
විද්‍යුත් තැපෑල|mdvi@dra.ie
වෙබ් අඩවිය|www.dfa.ie/india

හංගේරියානු තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ගුයෙලා පෙතො මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:2/50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා, සිකුරාදා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09. 00 සිට ප.ව. 05.30 දක්වා, පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා
වීසා අංශය:සඳුදා
වීසා අංශයේ වේලාවන්:පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
නේවාසික බලපත්‍රය:අඟහරුවාදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා : පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 20
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126881135
දුරකතනය 2|1126881130
ෆැක්ස්|1126886742
විද්‍යුත් තැපෑල|mission.del@mfa.gov.hu
වෙබ් අඩවිය|www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/IN/hu

ගයානා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ආචාර්ය ඩේවිඩ් ගෝල්ඩ්මින් පෝලන්ඩ් මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:E 7/19, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාතික දිනය:පෙබරවාරි 23
ජනරජ දිනය:මැයි 26
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1141669717
දුරකතනය 2|1141669718
ෆැක්ස්|1141669714
විද්‍යුත් තැපෑල|hcommguy.del@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ගිනියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ඇලෙක්සැන්ඩර් සෙස් ලුඅ මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:b-3/24, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 05.30 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්  ‍:පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 05.30 දක්වා
ජාතික දිනය:ඔක්තොම්බර් 02
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1146540211
දුරකතනය 2|1146540213
ෆැක්ස්|1146544440
විද්‍යුත් තැපෑල|ambaguineedelhi@gmail.com
වෙබ් අඩවිය|www.ambaguinee-india.org

ගුවාතමාලා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජෝවනි රෙනා කැස්ටිලො පොලැන්කො මහතා
 තානාපති – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:F 2/3, Ground Floor, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 15
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1146999000
දුරකතනය 2|1146999001
දුරකතනය 3|1146999002
දුරකතනය 4|1146999003
ෆැක්ස්|1146999015
විද්‍යුත් තැපෑල|embaguateindia@minex.gob.gt
වෙබ් අඩවිය| 

ග්‍රීක තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 පානොස් කුලොගෙරොපොලස් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:EP-32, Dr. S. Radhakrishanan Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:මාර්තු 25
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126880700
ෆැක්ස්|1126888010
විද්‍යුත් තැපෑල|gremb.del@mfa.gr
වෙබ් අඩවිය| 

ෆිජි මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මහකොමසාරිස් තනතුර පුරප්පාඩුව පවතී.
කාර්යාල ලිපිනය:C1/10, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.30 දක්වා
ජාතික දිනය:ඔක්තොම්බර් 10
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1140648835
දුරකතනය 2|1146564574
ෆැක්ස්|1146564573
විද්‍යුත් තැපෑල|info@fijihc-india.in
වෙබ් අඩවිය|www.fijihc-india.in

එස්තෝනියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 රිහො කෘෘව් මහතා
 තානාපති – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:C-15, Malcha Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 15
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1149488650
ෆැක්ස්|1149488651
විද්‍යුත් තැපෑල|embassy.new_delhi@mfa.ee
විද්‍යුත් තැපෑල 2|consul.delhi@mfa.ee
වෙබ් අඩවිය|www.newdelhi.vm.ee

ඉතියෝපියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 අස්ෆව් ඩින්ග්මො කාමෙ මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:7/50 G, Satya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 06.30 දක්වා
ජාතික දිනය:මැයි 28
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126119513
දුරකතනය 2|1126119514
දුරකතනය 3|1124675367
ෆැක්ස්|1126875731
විද්‍යුත් තැපෑල|delethem@yahoo.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|ethiopianemb@yahoo.com
විද්‍යුත් තැපෑල 3|delethvisa@yahoo.co.in
වෙබ් අඩවිය|www.ethiopinembassy.org.in

එල් සැල්වදෝර තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තානාපති තනතුර පුරප්පාඩුව පවතී.
කාර්යාල ලිපිනය:8, Munirka Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 15
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+255
දුරකතනය|1146088400 Ext. 400
ෆැක්ස්|1141620280
විද්‍යුත් තැපෑල|esembassy@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ඉක්වදෝර තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මෙන්ටර් විලාගෝමස් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:E 3/2, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 10
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126152264
දුරකතනය 2|1126152265
දුරකතනය 3|1126152269
ෆැක්ස්|112615853
විද්‍යුත් තැපෑල|eecuindia@mmrree.gob.ec
වෙබ් අඩවිය| 

ඩොමිනිකන් ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ෆ්‍රෑන්ක් හෑන්ස් ගැනෙන්වර්ග් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:B-1/20, Ground Floor, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා
ජාතික දිනය:පෙබරවාරි 27
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1143425000
ෆැක්ස්|1143425050
විද්‍යුත් තැපෑල|embadom@dr-embassy-india.com
වෙබ් අඩවිය|www.dr-embassy-india.com

ඩෙන්මාර්ක් තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 පීටර් තක්සො-ජෙන්සන් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:11 A, Golf Links, New Delhi-110003
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා, සිකුරාදා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා, පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාතික දිනය:අප්‍රේල් 16
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1142090700
දුරකතනය 2|1142090751
දුරකතනය 3|1142090752
ෆැක්ස්|1124602019
විද්‍යුත් තැපෑල|delamb@um.dk
වෙබ් අඩවිය|www.indien.um.dk

චෙක් ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මිලන් හොවර්කා මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා, අඟහරුවාදා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 11.00 දක්වා, ප.ව. 01.00 සිට 03.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ඔක්තෝම්බර් 28
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1124155200
ෆැක්ස්|1124155270
විද්‍යුත් තැපෑල|newdelhi@embassy.mzv.cz
වෙබ් අඩවිය|www.mfa.cz/newdelhi

සයිප්‍රස් මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 දිමිත්‍රිස් තියොෆි ලැක්ටො මහතා
 මහ කොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:D-64, Malcha Marg, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ඔක්තෝම්බර් 01
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1143586295
දුරකතනය 2|1143586259
ෆැක්ස්|1126111160
විද්‍යුත් තැපෑල|delhihc@mfa.gov.cy
විද්‍යුත් තැපෑල 2|delhi.consultate@mfa.gov.cy
වෙබ් අඩවිය|www.mfa.gov.cy/highcom-newdelhi

ක්‍රොඒෂියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තානාපති තනතුර පුරප්පාඩුව පවතී.
කාර්යාල ලිපිනය:A-15, West End, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජුනි 25
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1141663101
දුරකතනය 2|1141663102
දුරකතනය 3|1141663103
ෆැක්ස්|1141663100
විද්‍යුත් තැපෑල|croemb.new-delhi@mvep.hr
වෙබ් අඩවිය| 

කෝත් ද්‘වා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සෙයිනි තිම්ලෙ මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:63, Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi- 110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 07
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1146043000
ෆැක්ස්|1146043031
විද්‍යුත් තැපෑල|embassy@amb2ci-inde.org
විද්‍යුත් තැපෑල 2|amb2ci_inde@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය|www.amb2ci_inde.org

කොංගෝ ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ෆෙලෙක්ස් එන් ගෝමස් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:D 6/13C, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 15
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1149050451
ෆැක්ස්|1140588654
විද්‍යුත් තැපෑල|ambaco2.inde@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

කොංගෝ ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මොසි න්‍යන්මෙල් රොසෙග් මහත්මිය
 තානාපති – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:B-3/61, Safdarjung Enclave, New Delhi-1100029
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 08. 30 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
ලියකියවිලි භාරදීම:පෙ.ව. 09.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ලියකියවිලි නැවත භාරගැනීම:ප.ව. 04.00 සිට ප.ව. 05.00
ජාතික දිනය:ජුනි 30
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1141660976
දුරකතනය 2|1126183354
ෆැක්ස්|1141663152
විද්‍යුත් තැපෑල|congoembassy@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය| 

චිලී තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ඇන්ඩ්‍රස් බාබ් ගොන්සාස් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:A 16/1, Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 18
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1143100400
දුරකතනය 2|1143100406
ෆැක්ස්|1143100431
විද්‍යුත් තැපෑල|embassy@chileindia.com
වෙබ් අඩවිය| 

බොට්ස්වානා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ලෙස්ගො ඊතල් මොත්සුමි
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:F-8/3, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව 09. 00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
ලියකියවිලි භාරදීම:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා
ලියකියවිලි නැවත භාරගැනීම:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 30
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1146537000
ෆැක්ස්|1146036191
විද්‍යුත් තැපෑල|botind@gov.bw
විද්‍යුත් තැපෑල 2|botsembassydelhi@gmail.com
වෙබ් අඩවිය|www.botswanahighcom.in

බොස්නියා හා හර්සෙගොවිනා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ආචාර්ය සාබිත් සුබාසික් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:E-9/11, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාතික දිනය:නොවැම්බර් 25
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1141662481
දුරකතනය 2|1126147415
ෆැක්ස්|1141662482
විද්‍යුත් තැපෑල|abhind@gmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|amb.njudelhi@mvp.gov.ba
වෙබ් අඩවිය|www.bihembassyin.com

බෙල්ජියම් තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජෑන් ලුයික්ස් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:50-N, Shantipath, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා
ජාතික දිනය:ජුලි 21
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1142428000
දුරකතනය 2|1142428040
ෆැක්ස්|1142428002
විද්‍යුත් තැපෑල|newdelhi@diplobel.fed.be
වෙබ් අඩවිය|www.india.diplomatic.belgium.be

බෙලාරුස් ජනරජයේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 විතලි ඒ ප්‍රිමා මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:F-6/8B, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
වීසා අංශය:සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා  : පෙ.ව. 09.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජුලි 03
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1140529338
ෆැක්ස්|1140529337
විද්‍යුත් තැපෑල|ndia@mfa.gov.by
වෙබ් අඩවිය|www.india.mfa.gov.by/eng

බහරේන් තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තරක් මුබාරක් බින් ඩැනිෂ් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:42, Poorni Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 03.30 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 02.00 දක්වා
ජාතික දිනය:දෙසැම්බර් 16
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126154153
දුරකතනය 2|1126154154
ෆැක්ස්|1126146731
විද්‍යුත් තැපෑල|bahrainembassyindia@gmail.com
වෙබ් අඩවිය|www.mofa.gov.bh/newdelhi

අසර්බයිජාන් තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ඊබ්‍රාහිම් ඒ. හජියෙව් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:41, Paschimi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 06.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා, බදාදා, සිකුරාදා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.30 දක්වා
ජාතික දිනය:මැයි 28
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126152228
ෆැක්ස්|1126152227
විද්‍යුත් තැපෑල|newdelhi@mission.mfa.gov.az
වෙබ් අඩවිය|www.azembassy.in

ආර්මේනියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 අර්මෙන් මර්තිරොස්යායින් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:D-133, Armenia Street, Anand Niketan, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 06.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා, අඟහරුවාදා,  බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා
ලියකියවිලි භාරදීම:පෙ.ව. 11.00 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා
ලියකියවිලි නැවත භාරගැනීම:ප.ව. 04.00 සිට ප.ව. 05.00
ජාතික දිනය: සැප්තැම්බර් 21
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1124112851
දුරකතනය 2|1124112852
දුරකතනය 3|1146025958
ෆැක්ස්|1124112853
විද්‍යුත් තැපෑල|armindiaembassy@mfa.am
විද්‍යුත් තැපෑල 2|armemb@vsnl.com
වෙබ් අඩවිය|www.india.mfa.am

ආර්ජන්ටිනා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මේරියා ක්‍රිස්ටිනා වෙල්ස්චි මහත්මිය
 තානාපති – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:F-3/3, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 06.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව. 11.30 දක්වා
ජාතික දිනය:මැයි 25
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1140781900
දුරකතනය 2|1140781901
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|eindi@mrecic.gov.ar
විද්‍යුත් තැපෑල 2|secon_eindi@mrecic.gov.ar
විද්‍යුත් තැපෑල 3|comercial_eindi@mrecic.gov.ar
වෙබ් අඩවිය|www.eindi.mrecic.gov.ar

ඇල්ගේරියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 හම්සා යහියා චෙරිෆ් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:2/2, Shanti Niketan, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාතික දිනය:නොවැම්බර් 01
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1124117585
දුරකතනය 2|1124117586
දුරකතනය 3|1124117588
දුරකතනය 4|1124117589
ෆැක්ස්|1124117590
විද්‍යුත් තැපෑල|embalgindia@hotmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|contact@algerianembassy.com
වෙබ් අඩවිය|www.algerianembassy.com

බෘෘනෙයි දරුසලම් මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 හජි සිදෙක් බින් අලි මහතා
 මහ කොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:B-21, August Kranti Marg, Mayfair Gardens, Hauz Khas, New Delhi-110016
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාතික දිනය:පෙබරවාරි 23
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126522431
දුරකතනය 2|1126522432
දුරකතනය 3|1126522433
ෆැක්ස්|1126522434
විද්‍යුත් තැපෑල|brunei.delhi@gmil.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|newdelhi.india@mfa.gov.bn
වෙබ් අඩවිය| 

බල්ගේරියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 පෙට්කො කොලෙව් දෝයි කොව් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය: EP 16/17, Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා, බදාදා, සහ බ්‍රහස්පතින්දා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා
ජාතික දිනය:මාර්තු 03
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126115549
දුරකතනය 2|1126115551
දුරකතනය 3|1126115550
දුරකතනය 4|1126871677
ෆැක්ස්|1126876190
විද්‍යුත් තැපෑල|bgembdelhi@yahoo.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|embassy.delhi@mfa.bg
විද්‍යුත් තැපෑල 3|bgconsuldelhi@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය|www.mfa.bg.embassies.india

බුර්කිනා ෆසො තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 අමදො ට්‍රඔරෙ මහතා
 තානාපති – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:F – 2/4, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 06.00 දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 10.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා (වීසා භාරදීම)
කන්සියුලර් වේලාවන්:ප.ව. 04.00 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා (වීසා භාරගැනීම)
ජාතික දිනය:දෙසැම්බර් 11
නිදහස් දිනය:අගෝස්තු 05
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126140641
දුරකතනය 2|1126140642
ෆැක්ස්|1126140630
විද්‍යුත් තැපෑල|embassy@burkinafasoindia.org
වෙබ් අඩවිය|www.burkinafasoindia.org

කාම්බෝජ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 පිච්කුම් පන්හා මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:W-112, Greater Kailash Part II, New Delhi-110048
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා (ලියැවිලි භාරදීම)
ලියැවිලි නැවත භාර ගැනීම:ප.ව. 04.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා (ඊළඟ වැඩකරන දින)
ජාතික දිනය:නොවැම්බර් 09
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1129214435
දුරකතනය 2|1129214436
ෆැක්ස්|1129214438
විද්‍යුත් තැපෑල|camemb.ind@mfa.gov.kh
වෙබ් අඩවිය|www.camem.ind.mfa.gov.kh

කොලොම්බියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මොනිකා ලන්සෙටා මුටිස් මහත්මිය
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:85, Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට පෙ.ව. 11.30 දක්වා
ජාතික දිනය:ජුලි 20
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1141662103
දුරකතනය 2|1141662105
දුරකතනය 3|1141662106
දුරකතනය 4|1141662109
ෆැක්ස්|1141662199
විද්‍යුත් තැපෑල|cnuevadelhi@cancilleria.gov.co
විද්‍යුත් තැපෑල|cdelhi@cancilleria.gov.co
වෙබ් අඩවිය|www.india.embajada.gov.co

ඝානා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මයිකල් නී නෝර්ටි ඔකී මහතා
 මහකොමසාරිස් – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:50-N, Satya Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට පෙ.ව. 11.00 දක්වා (වීසා අයදුමපත් භාරදීම)
ජාතික දිනය:මාර්තු 06
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1124193500
දුරකතනය 2|1124193501
දුරකතනය 3|1124193502
ෆැක්ස්|1124193525
විද්‍යුත් තැපෑල|chancery@ghana-mission.co.in
වෙබ් අඩවිය|www.ghana.mission.co.in

ජෝර්ජියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ආර්චිල් සුලියෂ්විලි මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:B-38 Malcha Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 06.00 දක්වා
ජාතික දිනය:මැයි 26
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1149496000
ෆැක්ස්|1140592604
විද්‍යුත් තැපෑල|delhi.emb@mfa.gov.ge
වෙබ් අඩවිය|www.india.mfa.gov.ge

කසකස්තාන් තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 බුලට් සාසන්බේ මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:61,Poorvi Marg, Vasant Vihar, New Delhi 110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 07.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා, බදාදා සහ සිකුරාදා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
ජාතික දිනය:දෙසැම්බර් 16
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1146007702
ෆැක්ස්|1146007701
විද්‍යුත් තැපෑල|kazind.com@gmail .com
වෙබ් අඩවිය| 

කෙන්යා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ෆ්ලෝරන්ස් අයි වෙච් මහත්මිය
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:D1/27, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:දෙසැම්බර් 12
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126146537
දුරකතනය 2|1126146538
දුරකතනය 3|1126146540
ෆැක්ස්|1126146550
විද්‍යුත් තැපෑල|info@kenyahicom-delhi.com
වෙබ් අඩවිය|www.kenyahicom-delhi.com

කොරියා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික ජනරජයේ තානාපති කාර්යාල

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 කී චුන් යොන්ග් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:E-455, Greater Kailash – Part II, New Delhi-110048
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 09
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1129219644
ෆැක්ස්|1129219645
විද්‍යුත් තැපෑල|embassydprkin@yahoo.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|dprk194899@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය| 

කර්ගිස් තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සමර්ගිවුල් ආදම් කුලොව මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:A-10/11, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 06.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:පෙ.ව. 10.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා (වීසා භාරදීම)
කන්සියුලර් වේලාවන්:ප.ව. 03.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා (වීසා නැවත භාර ගැනීම)
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 31
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126149582
දුරකතනය 2|1126148019
ෆැක්ස්|1126148009
විද්‍යුත් තැපෑල|delhi@kgzembind.in
වෙබ් අඩවිය|www.kgzembind.in

ලාඕ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 සුදම්මේ සනොන්රිනින්යා මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:S-420, Greater Kailash Part II, New Delhi – 110048
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:දෙසැම්බර් 02
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1141327352
ෆැක්ස්|1141327353
විද්‍යුත් තැපෑල|laoembdelhi@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ලෙබනන් තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තානාපති තනතුර පුරප්පාඩුව පවතියි.
කාර්යාල ලිපිනය:A-15/21, Vasant Vihar, New Delhi–110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
ජාතික දිනය:නොවැම්බර් 22
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126153733
දුරකතනය 2|1126151415
ෆැක්ස්|1126150818
විද්‍යුත් තැපෑල|lebemb2013@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ලෙසොතො මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 බොතොතා සයිකොන් මහතා
 මහ කොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:26 Poorvi Marg, GF & FF, Vasant Vihar, New Delhi–110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා
ජාතික දිනය:ඔක්තොම්බර් 04
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1141660713
දුරකතනය 2|1141660714
දුරකතනය 3|1141660715
ෆැක්ස්|1126141636
විද්‍යුත් තැපෑල|lesothonewdelhi@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

මැසිඩෝනියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ටෝනි අත්නොසොව්ස්කි මහතා
 තානාපති – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:A-15/30 (GF), Vasant Vihar, New Delhi- 110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 02
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1146142603
ෆැක්ස්|1146142604
විද්‍යුත් තැපෑල|embassy.macedonia@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

මලාවි මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ආචාර්ය මුබ්යා ඉසාක් ජී මුන්ලො මහතා
 මහකොමසාරිස් – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:C-6/11, Vasant Vihar, New Delhi- 110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා, සිකුරාදා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා, පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 03.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජුලි 06
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126706000
ෆැක්ස්|1126706010
විද්‍යුත් තැපෑල|malawihcindia@gmail.com
වෙබ් අඩවිය|www.malawi-india.org

මෙක්සිකො තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මෙල්බා ප්‍රියා ඔලවරිටා මහත්මිය
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:C-8, Anand Niketan, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 08.00 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා
වීසා දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
වීසා වේලාවන්:පෙ.ව. 08.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 16
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1124117180
දුරකතනය 2|1124117181
දුරකතනය 3|1124117182
ෆැක්ස්|1124117193
විද්‍යුත් තැපෑල|contactoembind@sre.gob.mx
විද්‍යුත් තැපෑල 2|consularesembind@sre.gob.mx
වෙබ් අඩවිය|www.embamex.sre.gob.mx/india

නැමීබියා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 පිවුස් දුනයිස්කි මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:C-110, Anand Niketan, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.30 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:ලියැකියැවිලි භාරදීම : සඳුදා : පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:ලියැකියැවිලි නැවත භාර ගැනීම : බදාදා : පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
ජාතික දිනය:මාර්තු 21
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1124115632
දුරකතනය 2|1124115633
දුරකතනය 3|1124115634
ෆැක්ස්|1124115637
විද්‍යුත් තැපෑල|nam@nhcdelhi.com
වෙබ් අඩවිය|www.nhcdelhi.com

පැපුවා නිව් ගිනියා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 තාසීසියස් එරි මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:B-2/19, First Floor, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා, සිකුරාදා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා, පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 02.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
ජාතික දිනය:සැප්තැම්බර් 16
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1146012813
දුරකතනය 2|1146012814
දුරකතනය 3|1146012815
ෆැක්ස්|1146012812
විද්‍යුත් තැපෑල|kundund@pnghcdelhi.in
වෙබ් අඩවිය|www.pnghcdelhi.in

පැරගුවේ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 බ්‍රිගිඩො ලෙස්කානො බ්‍රිටොස් මහතා
 තානාපති – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:B-12,Second Floor, Vasant Marg, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:මැයි 15
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1142705671
ෆැක්ස්|1142705672
විද්‍යුත් තැපෑල|indiaembaparsec@outlook.com
වෙබ් අඩවිය| 

සෙනෙගාල් තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 එල් හද්ජි ඉබොන් බොයි මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:D 6/32, Vasant Vihar, New Delhi- 110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 05.30 දක්වා
ජාතික දිනය:අප්‍රේල් 04
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126764000
දුරකතනය 2|1126764002
ෆැක්ස්|1126142422
විද්‍යුත් තැපෑල|embassy@senindia.org
වෙබ් අඩවිය|www.embsenindia.org

ස්ලොවේනියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ජෝසෆ් ඩ්‍රොෆ්නික් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:A-5/4, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජුනි 25
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1141662891
දුරකතනය 2|1141662893
ෆැක්ස්|1141662895
විද්‍යුත් තැපෑල|sloembassy.newdelhi@gov.si
වෙබ් අඩවිය|www.newdelhi.embassy.si

සෝමාලියා තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ඉබ්යාන් මහමඩ් සලාහ් මහතා
 තානාපති – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:E-26, Poorvil Marg, First Floor, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජුලි 01
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126153498
ෆැක්ස්|1145510250
විද්‍යුත් තැපෑල|somaliaembassyindia@yahoo.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|somaliembassyindia@yahoo.ca
වෙබ් අඩවිය| 

සිරියන් අරාබි ජනරජ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ආචාර්ය රියාඩ් කැමෙල් අබ්බාස් මහතා
 තානාපති – පත්කළ
කාර්යාල ලිපිනය:D-5/8, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාතික දිනය:අප්‍රේල් 17
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1126140233
දුරකතනය 2|1126148298
දුරකතනය 3|1126142822
ෆැක්ස්|1126143107
විද්‍යුත් තැපෑල|embasyriadel@rediffmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ටැන්සානියා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 මහකොමසාරිස් තනතුර පුරප්පාඩුව පවතියි.
කාර්යාල ලිපිනය:Diplomatic Enclave – EP 15C, Chanakyapuri, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 10.00 සිට මධ්‍යහ්න 12.00 දක්වා
ජාතික දිනය:අප්‍රේල් 26
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1124122864
දුරකතනය 2|1124122865
ෆැක්ස්|1124122862
විද්‍යුත් තැපෑල|newdelhi@nje.go.tz
විද්‍යුත් තැපෑල 2|info@tanzrepdelhi.com
වෙබ් අඩවිය|www.tanzrepdelhi.com

ට්‍රිනිඩෑඩ් සහ ටුබැගො මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ඩේව් චන්ද්‍රලාල් පර්සාද් මහතා
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:B 3/26, Vasant Vihar, New Delhi-110057
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 08.30 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාතික දිනය:අගොස්තු 31
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1146007500
ෆැක්ස්|1146007505
විද්‍යුත් තැපෑල|infor@hctt.net
වෙබ් අඩවිය|www.hctt.net

උගණ්ඩා මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 එලිසබත් පවුලා නප්යොක් මහත්මිය
 මහකොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:C-14, Anand Niketan, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ඔක්තෝම්බර් 09
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1149363636
ෆැක්ස්|1149363649
විද්‍යුත් තැපෑල|newdelhiugandahighcommission@yahoo.in
වෙබ් අඩවිය| 

වෙනිසියුලා බොලිවේරියන් ජනරජ තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ඔගොස්ටො මොන්ෂල් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:A-19, Anand Niketan, New Delhi-110021
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:පෙ.ව. 09.30 සිට ප.ව. 01.00 දක්වා
ජාතික දිනය:ජුලි 05
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+91
දුරකතනය|1141680218
දුරකතනය 2|1141680219
දුරකතනය 3|1124111687
ෆැක්ස්|1141750743
විද්‍යුත් තැපෑල|embassy@embaveneindia.com
විද්‍යුත් තැපෑල|secretary@embaveneindia.com
විද්‍යුත් තැපෑල|consular@embaveneindia.com
වෙබ් අඩවිය|www.embaveneindia.com

ටැන්සානියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 ආචාර්ය ඩේවිඩ් ගෝල්ඩ්මින් පෝලන්ඩ් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:Hotel Sea Cliff, No. 10 Tour Drive, Masaki, P.O.Box 22077, Dar es Salaam, Tanzania
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කන්සියුලර් දිනයන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කන්සියුලර් වේලාවන්:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
ජාතික දිනය:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+255
දුරකතනය|222152739
දුරකතනය 2|222152100
දුරකතනය 3|222150338
දුරකතනය 4|222150338
දුරකතනය 5|222150338
ෆැක්ස්|222150607
විද්‍යුත් තැපෑල|srilankaconsul@yahoo.com
විද්‍යුත් තැපෑල|tanzania@srilankaconsul.com
විද්‍යුත් තැපෑල|tanzania@srilankaconsul.com
වෙබ් අඩවිය|www.slhcaust.org
වෙබ් අඩවිය|www.srilankaconsul.com

සිංගප්පූරු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 එස්. චන්ද්‍ර දාස් මහතා
 මහ කොමසාරිස්
කාර්යාල ලිපිනය:C/o Ministry of Foreign Affairs, Tanglin, Singapore
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 05.00 දක්වා
ජාතික දිනය:අගෝස්තු 09
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+86
දුරකථනය|106563798000
ෆැක්ස්|106563798523
විද්‍යුත් තැපෑල|cd@nur.com.sg
වෙබ් අඩවිය| 

ෆින්ලන්ත තානාපති කාර්යාලය

දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී:
 හරී කමරයිනෙන් මහතා
 තානාපති
කාර්යාල ලිපිනය:Ministry of Foreign Affairs of Finland, P.O.Box. 176, Merikasarmi, Fl -00023, Finland
කාර්යාල දින:සඳුදා සිට බ්‍රහස්පතින්දා දක්වා
කාර්යාල වේලාවන්:පෙ.ව. 8.30 සිට ප.ව. 4.15 දක්වා
ජාතික දිනය:දෙසැම්බර් 6
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+358
දුරකථනය|295350584
දුරකථනය 2|916055721
ෆැක්ස්|9629840
විද්‍යුත් තැපෑල|asa-11@formin.fi
වෙබ් අඩවිය|www.formin.finland.fi

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close