අතිරේක ලේකම් - බහුපාර්ශ්වික කටයුතු

අතිරේක ලේකම් - බහුපාර්ශ්වික කටයුතු

වගකීම්:

  • යුරෝපා සංගම්, පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල, බහුපාර්ශ්වික ගිවිසුම් අංශය
  • සාර්ක් අංශය
  • එක්සත් ජාතීන්ගේ සහ මානව හිමිකම් අංශය
  • සාගර කටයුතු සහ දේශගුණ විපර්යාස අංශය

 

 

 

Close