අප අමතන්න

විදේශ අමාත්‍යාංශය

ජනරජ  ගොඩනැඟිල්ල

ශ්‍රීමත් බාරොන් ජයතිලක මාවත

කොළඹ 01

ශ්‍රී ලංකාව

දුරකතනය: +94 112 325 372, +94 112 325373, +94 112 325 375

ෆැක්ස් : +94 112 446 091, +112 333 450, +94 112 430 220

විද්‍යුත් තැපෑල : cypher(at)mfa.gov.lk

කොන්සියුලර්(ප්‍රදූත) කටයුතු  අංශය, දෙවැනි මහල, සෙලින්කෝ ගොඩනැඟිල්ල
ජනාධිපති මාවත
කොළඹ 01
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකතනය: +94 112 446 302 / +94 112 338 812

ෆැක්ස්: +94 112 473 899

විද්‍යුත් තැපෑල: consular(at)mfa.gov.lk

ප්‍රාදේශීය කොන්සියුලර් කාර්යාලය – යාපනය
දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය
නුවර පාර
යාපනය
ශ්‍රී ලංකාව

දුරකතනය: +94 212 215 972

ෆැක්ස්: +94 212 215 970

විද්‍යුත් තැපෑල : jaffna.consular(at)mfa.gov.lk

ප්‍රාදේශීය කොන්සියුලර් කාර්යාලය,
අංක 391,
අනගරිකා ධර්මපාල මාවත,
මාතර,
ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකතනය :  041 22 26 697 (පොදු), 041 22 26 713 (සහකාර අධ්යක්ෂක)

ෆැක්ස් : 041 22 26 714

විද්‍යුත් තැපෑල: matara.consular@mfa.gov.lk

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close