එතෙර පිහිටි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාල

 ගානාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ගානාව

නිර්වේතනික කොන්සල්:
හෙට්ටිආරච්චිගේ වසන්ත පෙරේරා මහතා
Office Address : House No. 16, AS Dade Close, Labone, Accra, Ghana
දුරකතනය| +244 542 644 412
විද්‍යුත් තැපෑල | wasnthapererah@gmail.com

සැම්බියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ලුසාකා

නිර්වේතනික කොන්සල්:
ඇන්තනි එල්මො විනීත ජයතිලක මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 3rd Floor, Chanik House, Cairo Road, Lusaka, Zambia
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +260
දුරකතනය | 977770832
දුරකතනය2 | 211292258
ෆැක්ස් |
විද්‍යුත් තැපෑල | elmojay@ymail.com
වෙබ් අඩවිය |

ටියුනීසියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, හමාමෙට්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
මුස්තාෆා ට්‍රබෙල්සි මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : Rue du Lac, LLochnessimmeuble Lotus-1053, Tunisia
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +216
දුරකතනය | 71656304
දුරකතනය 2 | 71656095
ෆැක්ස් | 71656033
විද්‍යුත් තැපෑල | tunisia.honconsul@gmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2 | mustaphatrabelsi@gnet.tn
වෙබ් අඩවිය |

සුඩානයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, කාටුම්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
සාවුද් මාමුන් මොහොමඩ් අහමඩ් අල් බරීර් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය :  45, Algamaa Street, Khartoum, Sudan
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +249
දුරකතනය | 183784222
ෆැක්ස් | 183774317
විද්‍යුත් තැපෑල | saudgroup@yahoo.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2 | hassanelmahi1985@hotmail.com
වෙබ් අඩවිය |

දකුණු අප්‍රිකාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය,ඩර්බන්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
ජෝසෆ් ලාල් අශෝක ජයමහ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : State 3, 2nd Floor Silver Oaks, 36 Silverton Road, Durban
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +27
දුරකතනය | 312010630
දුරකතනය 2 | 312010646
ෆැක්ස් | 722468776
විද්‍යුත් තැපෑල | lal@serendipitytoursco.za
වෙබ් අඩවිය | www.serendipitytravelco.za

දකුණු අප්‍රිකාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, කේප්ටවුන්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
ජොනතන් ජාකෝබ්ස් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : 5th Floor, Cape Chamber House, 19 Louis Gradner Street, Forcshore, Cape Town
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +27
දුරකතනය | 218392923
දුරකතනය 2 | 218392921
දුරකතනය 3 | 834629207
ෆැක්ස් | 0862670526
විද්‍යුත් තැපෑල | jonathan@skylarconnects.com
වෙබ් අඩවිය |

සෙනෙගාලයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය,‍ ඩකාර්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
අමදො මුස්තාෆා දියොෆ් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : Alamadies Lot 3,  Zone 13, Dakar, Senegal
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +221
දුරකතනය | 775923052
ෆැක්ස් |
විද්‍යුත් තැපෑල | mdiouf48@gmail.com
වෙබ් අඩවිය |

නැමීබියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, වින්ඩ්හුක්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
සාකි අයිපින්ගේ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : P.O. Box 98456, Windhoek, Namibia
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +264
දුරකතනය | 612991686
දුරකතනය 2 | 0811283202
ෆැක්ස් |
විද්‍යුත් තැපෑල | aipinges@bankwindhoek.com.na
වෙබ් අඩවිය |

මොසැම්බික්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, මපුටෝ

නිර්වේතනික කොන්සල්:
වාලි මොමාඩ් හසම් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : Kenneth Kaunda Av, No. 352 R/C P.O. Box 2927, Maputo, Mozambique
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +258
දුරකතනය | 21245980
ෆැක්ස් | 21010550
විද්‍යුත් තැපෑල | consulasrilanka@gmail.com
වෙබ් අඩවිය |

මලාවි ජනරජයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ලිම්බේ

නිර්වේතනික කොන්සල්:
රන්ජන් ජයශාන්ත පෙරේරා මහතා
කාර්යාල ලිපිනය : Raynor Avenue, Globe Building, Limbe, Malawi
තැපැල් ලිපිනය : P.O. Box 5370, Limbe, Malawi
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය | +265
දුරකතනය | 999664333
දුරකතනය 2 | 888964444
ෆැක්ස් | 1843561
විද්‍යුත් තැපෑල | consulsrilanka@globemw.net
වෙබ් අඩවිය |

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, පෙන්සිල්වේනියාව

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ඩේවිඩ් බෘෘස් ෂර්මන් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය: 
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+1
දුරකතනය|2156651100 Ext 1114
දුරකතනය 2|2156680034
ෆැක්ස්|2156658471
විද්‍යුත් තැපෑල|dsherman@solomonsherman.com
වෙබ් අඩවිය| 

හවායිහි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 බීඩ් ධම්මික කුරේ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:1703 Paula Drive Honolulu, Hawaii 96816 USA
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+1
දුරකතනය|8083827848
ෆැක්ස්|8082545300
විද්‍යුත් තැපෑල|bede@coorayhawaii.com
වෙබ් අඩවිය| 

ඉක්වදෝර්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ආචාර්ය මොනිකා හෙලර්
කාර්යාල ලිපිනය:Salazar E 10-59 y Tamayo Piso 6Quito-Ecuador
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+45
දුරකතනය|28430251
දුරකතනය 2|40134513
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|peter@groendahl.com
වෙබ් අඩවිය| 

ටෙක්සාස්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, හූස්ටන්-ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 සුසන්ත ශාන් හාලඹ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:1303, W. Wainut Hill Lane, Suite 302, Irving, TX 75038
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+1
දුරකතනය|2144920803
දුරකතනය 2|9728415367
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|shan@ceyhinzlink.com
වෙබ් අඩවිය| 

මසචුසට්ස්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ඕබන්ඩේල්-ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 මාටින් ට්‍රස්ට් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Satex USA, Inc. 77, Rowe Street, Auburndale, MA 02466
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+1
දුරකතනය|6172138360
ෆැක්ස්|6172138374
විද්‍යුත් තැපෑල|mtrust@brandot.com
වෙබ් අඩවිය| 

ඇරිසෝනාහි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ෆීනික්ස්-ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ආචාර්ය ජෙරමි ආර්. ටර්ස්ට්වීට්
කාර්යාල ලිපිනය:329, West Cypress St., Phoenix, AZ 85003, USA
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+1
දුරකතනය|6022541899
දුරකතනය 2|6023265246
ෆැක්ස්|6022542625
විද්‍යුත් තැපෑල|drtorstveit@msn.com
වෙබ් අඩවිය| 

ඉලිනොයිස්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, හින්ස්ඩේට් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 රොනාල්ඩ් ජේ. සොරිනි මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:540 N. Lincon Street, Hinsdate, II, 60521
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+1
දුරකතනය|6303235130
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|rsorini@ssa-dc.com
වෙබ් අඩවිය| 

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, නිව් මෙක්සිකෝ

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ආචාර්ය අල්තියා ග්‍රේස්
කාර්යාල ලිපිනය:7610 Old Santa Fe Trail, Santa Fe, New Mexico 87505, USA
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+1
දුරකතනය|5059839582
ෆැක්ස්|5059897252
විද්‍යුත් තැපෑල|srilankaconsul@aol.com
වෙබ් අඩවිය| 

සුරිනාම්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, පාරාමරීබෝ

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 අෂ්වින් ටී.කන්හයි මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Tweederijweg 4, Paramaribo, Suriname
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+597
දුරකතනය|8537426
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|ashwienkanhai@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

මෙක්සිකෝහි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, මෙක්සිකෝ

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ඉස්මයිල් සර්ජියො ලී-ලූපස් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය: Varsovia No. 25, Col.
Juarez, DelegCuauhtemoc, Mexico, D.F.C.P. 06600
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+52
දුරකතනය|5552081258
දුරකතනය 2|5552081243
ෆැක්ස්|5552081243
විද්‍යුත් තැපෑල|consuladosrilanka_mex@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය| 

ජැමෙයිකාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, කිංග්ස්ටන්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 මාජරි ලැමන්ට් හෙන්රිකස් මෙය
කාර්යාල ලිපිනය:58, Paddington Terrace, Kingston 6-Jamaica
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+18
දුරකතනය|769279777
ෆැක්ස්|769274369
විද්‍යුත් තැපෑල|mhenriq@cwjamaica.com
වෙබ් අඩවිය| 

කොලොම්බියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, බොගෝටා

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ඩේවිඩ් පුයන බිකෙන්බච්
කාර්යාල ලිපිනය:Cra.32 No. 22B-09, Bogota, Colombia
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+57
දුරකතනය|3105640128
දුරකතනය 2|12133708
දුරකතනය 3|13683211
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|dapuyana2000@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය| 

කැනඩාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, වැන්කූවර්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 නෝමන් ස්ටෝව් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:200-55,Water Street, Suite 200, Vancouver, BC Canada V6B 1A1
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+1
දුරකතනය|6046463556
දුරකතනය 2|6047883311
ෆැක්ස්|6046891808
විද්‍යුත් තැපෑල|nstowe@pacegroup.com
වෙබ් අඩවිය| 

බ්‍රසීලයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, සාඕ පෝලෝ

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ආචාර්ය සොහකු රේමුන්දො සිසර් බාස්ටොස්
කාර්යාල ලිපිනය:Praca Ana Amella n 9, 6 andar, – Castelo – 20020-040 Rio De Janeiro
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+55
දුරකතනය|2122405381
ෆැක්ස්|2122058116
විද්‍යුත් තැපෑල|consulanka@sohaku.org.br
වෙබ් අඩවිය| 

බොලීවියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 වෙරොනිකා ඩැනියෙල් පෙරස් කැබෙරො මෙය
කාර්යාල ලිපිනය:AV. Montenegro 1350 San Miguel, La Paz, Bolivia
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+591
දුරකතනය|72030400
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|vpboisdesign@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

බහමාස්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, නසාවු

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ජෝන් රවීන්ද්‍ර ජේසුබාදන් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Serendipity”, 57,Tuckaway Rd, P.O. Box CB-11665, Nassau
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+124
දුරකතනය|23941609
දුරකතනය 2|23976912
දුරකතනය 3|24245377
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|rjesubatham@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ලාඕ මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 මැනිලේ තිෆලන්සි මෙය
කාර්යාල ලිපිනය: 
කාර්යාල දින: 
කාර්යාල වේලාවන්: 
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+856
දුරකතනය|2029892222
දුරකතනය 2|2077892222
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|tpls.la@gmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|manilayThiphalansy@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

වෙලින්ටන්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 අරුණ අබේගුණසේකර මයා
කාර්යාල ලිපිනය:32A Izard Road Khandallah, Wellington 6035
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+64
දුරකතනය|49768434
ෆැක්ස්|49768435
විද්‍යුත් තැපෑල|slconsulnz@paradise.net.nz
වෙබ් අඩවිය| 

බිෂ්කෙක්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ෂුමබාවා රෝසා මෙය
කාර්යාල ලිපිනය:30, Tynystanovast., ap. 6 Bishkek
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+996
දුරකතනය|772779486
දුරකතනය 2|77783165473
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|rozajv@mail.ru
වෙබ් අඩවිය| 

ඩාවින්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ඕස්ට්‍රේලියාව

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ආචාර්ය රුහුණගේ දොන් බෙනට් දයාරත්න
කාර්යාල ලිපිනය:35 Macredie Street, Nakara, NT 0810
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+61
දුරකතනය|889279907
ෆැක්ස්|889279685
විද්‍යුත් තැපෑල|ru678@hotmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

හෝ චි මින් සිටිහි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, වියට්නාම් සමාජවාදී ජනරජය

 නිර්වේතනික කොන්සල්:
 බී.ටී.එම්. කෙවින් පෙරේරා මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:No. 160, “Water Front”, Nguyen Luong Bang, Tan Phu ward, Phu My Hung District 07, Ho Chi Minh City, Vietnam
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+84
දුරකතනය|985164800
ෆැක්ස්|98164800
විද්‍යුත් තැපෑල|kevinperer@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

බුසාන්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, කොරියාව

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ෂින් ජන්ග් ටඑක් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය: 859-16, BuemCheon-dong, Busanjin-Gu, Busan 514-020, Korea
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+82
දුරකතනය|516478142
ෆැක්ස්|513245637
විද්‍යුත් තැපෑල|cun2340@seunsteel.co.kr
වෙබ් අඩවිය| 

සොලමන් දිවයින්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, සොලමන් දිවයින

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 කුටිල පින්ටො මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:C/O Pan Oceanic Bank, P.O.Box: 2294, Hyundal, Mendana Ave. Honiara
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+677
දුරකතනය|42222
දුරකතනය 2|0061439259649
දුරකතනය 3|7496723
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|kutilap@pob.com.sb
විද්‍යුත් තැපෑල 2|kutilap@gmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල 3|honconsularsltosi@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

පැපුවා නිව් ගිනියාහි ශ්‍රී ංලකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, බොරොකෝ

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 බමුණු ආරච්චිගේ වසන්ත කුමාරසිරි මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Apt. 4110, Airways Hotel, Jackson Parade, Port Moresby, Papua New Guinea
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+675
දුරකතනය|325 0160
දුරකතනය 2|7686 3164
දුරකතනය 3|0061447738818
දුරකතනය 4|16863164
ෆැක්ස්|3273597
විද්‍යුත් තැපෑල|wkumarasiri@hotmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ගන්මා ප්‍රාන්තය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ලෙස්ලි වර්නන් පැටිකිරිකෝරාළ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:67-12.Miyaji-Machi, maebash-Shi, Gunma-Ken, Japan
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+81
දුරකතනය|272650496
දුරකතනය 2|9030011552
ෆැක්ස්|272655100
විද්‍යුත් තැපෑල|buddhi@iris.ocn.ne.jp
වෙබ් අඩවිය| 

ජපානයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ඔසාකා

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ඩී.එබ්. අලුත්ගමගේ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:New life, Semba, 2-6-10-1304, KitaKyushojimachi Chu – ku, Osaka-shi, Japan 541-0057
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+852
දුරකතනය|25814111
ෆැක්ස්|25877770
විද්‍යුත් තැපෑල|bosco@jdbhk.com
වෙබ් අඩවිය| 

ෆිජිහි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, සුවා

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 අජිත් යූ. කෝදාගොඩ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Lot 1, P.O. Box 165 Suva
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+679
දුරකතනය|9990690
දුරකතනය 2|3361855
ෆැක්ස්|3362192
විද්‍යුත් තැපෑල|ajith@cjpatel.com.fj
විද්‍යුත් තැපෑල 2|cjpatel@connect.com.fj
වෙබ් අඩවිය| 

බෘෘනායි දරුසලම්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, බෘෘනායි-දරුසලම්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 අල්ගෙවත්තගේ චන්ද්‍රසේන මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Swee Sdn Bhd Spg 639, Jalan Tutong, Km 8 Bandar Seri, Begawan
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+673
දුරකතනය|2651501
දුරකතනය 2|2338625
ෆැක්ස්|2651498
විද්‍යුත් තැපෑල|chandrassbqs3@gmail.bg
වෙබ් අඩවිය| 

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ක්වීන්ස්ලන්ඩ්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 අන්තෝනි ෆිලිප් ස්වාන්
කාර්යාල ලිපිනය:26, Dannenberg Street, Carseldine Queensland 4034, Australia
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+61
දුරකතනය|723618483
දුරකතනය 2|438194852
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|sl-honconsul@hotmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, පර්ත්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 රෝෂණ ජලග්ගේ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:No:43, Old Perth Road, Bassendean, WA 6054
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+61
දුරකතනය|861633715
දුරකතනය 2|419966583
ෆැක්ස්|892799889
විද්‍යුත් තැපෑල|rosh@hcslwa.com.au
විද්‍යුත් තැපෑල 2|lahiru@hcslwa.com.au
වෙබ් අඩවිය| 

ඕස්ට්‍රේලියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ඇඩලයිඩ්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ආචාර්ය කංකානම්ගේ චරිත හරිස්චන්ද්‍ර පෙරේරා
කාර්යාල ලිපිනය:596, The Parade, Auldana, South Australia, SA 5072
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+61
දුරකතනය|412552541
දුරකතනය 2|883330764
ෆැක්ස්|883330764
විද්‍යුත් තැපෑල|charitha_perera@hotmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|slconsuladl@hotmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

මෝල්ටාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ආචාර්ය ටෝනියො ග්‍රෙච් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Dingli&Dingli Law Firm 18/2, South Street Valletta VLT 1102
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+356
දුරකතනය|21236206
දුරකතනය 2|99473559
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|tonio@dingli.com.mt
වෙබ් අඩවිය|www.dingli.com.mt

ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ස්ටගාර්ට්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 නෝබට් හැරල්ඩ් ක්වැක් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Heilbronner Str. 150 70191 Stuttgart
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+49
දුරකතනය|7112237953
ෆැක්ස්|7112229777
විද්‍යුත් තැපෑල|quak@quak-guttere.de
වෙබ් අඩවිය| 

ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, මුනිච්

 නිර්වේතනික කොන්සල්:
 හෑන්ස් හැමර් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Honorary Consulate of Sri Lanka
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+49
දුරකතනය|3089720120
දුරකතනය 2|8972012999
ෆැක්ස්|8972012999
විද්‍යුත් තැපෑල|info@honorarkonsulat.srilanka.de
වෙබ් අඩවිය| 

ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ලිප්සිග්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ආචාර්ය ඩර්ක් ලස් බුචර් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය: 
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+94
දුරකතනය|3419265573
දුරකතනය 2|1777896330
ෆැක්ස්|3416003685
විද්‍යුත් තැපෑල|konsulat.leipzig@web.td
වෙබ් අඩවිය| 

ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, හැම්බර්ග්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ඔලව් සී. එලර්බ්‍රොක් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Pickhuben 9 20457 Hamburg
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+49
දුරකතනය|3040361430
දුරකතනය 2|4040484880
ෆැක්ස්|4036143115
විද්‍යුත් තැපෑල|ocellerbrock@haelssen-lyon.de
වෙබ් අඩවිය| 

ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ලෝවර් සැක්සනි

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ක්ලව්ස් හෝල්ට්මන්
කාර්යාල ලිපිනය: Adaam-Stegerwald-Str. 9-15 D-30851, Langenhagen
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+49
දුරකතනය|5117407456
දුරකතනය 2|1717503666
ෆැක්ස්|5117407456
විද්‍යුත් තැපෑල|claus@holtmann.ch
විද්‍යුත් තැපෑල 2|srilanka@niedersachsen.cc
වෙබ් අඩවිය| 

තුර්කියේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, අර්සරම්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ෆටි යුසලික් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Trabzon YoluUzeri 3.km Askale, ERZURUM
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+90
දුරකතනය|442 4151054
ෆැක්ස්|4424151551
විද්‍යුත් තැපෑල|erzurum@srilanka.org.tr
වෙබ් අඩවිය| 

තුර්කියේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ට්‍රැබ්සෝන්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 අතිල අටාමන් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:CumhuriyetMah. Devlet SahilYolu Cad. Koleglu is MerkeziKasustu Yomra Trabzon
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+90
දුරකතනය|4622291060
ෆැක්ස්|4622232190
විද්‍යුත් තැපෑල|atillaataman61@hotmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

තුර්කියේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, නෙව්සෙහිර්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 මහ්මුත්සාමි උලර් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Adnan Menderes Cad. No. 34 Goreme – Nevsehir, Turkey
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+90
දුරකතනය|3842712300
ෆැක්ස්|3832712588
විද්‍යුත් තැපෑල|nevsehir@srilanka.org.tr
වෙබ් අඩවිය| 

තුර්කියේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ගේසියන්ටෙප්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ගුවෙන් ගුසෙල්බෙ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Netplus, Batikent Mah Kursat Uzmen Blv, Merinos Apt. A Block 6 No. 4 Sehitkamil
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+90
දුරකතනය|342 3417070
ෆැක්ස්|342 341 7008
විද්‍යුත් තැපෑල|gaziantep@srilanka.org.tr
විද්‍යුත් තැපෑල 2|guven@netplus.biz
වෙබ් අඩවිය| 

තුර්කියේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, අදානා

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 බෙෂීර් උගර් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Beta Gida San. Ve Tic. A.S. Adana HaciSabanci Organize SanayiBolgesiFuzuli Cad No. 1 Saricam/Adana/Turkey 01310
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+90
දුරකතනය|3224577207
ෆැක්ස්|3224577393
විද්‍යුත් තැපෑල|adana@srilanka.org.tr
විද්‍යුත් තැපෑල 2|fugur@beta.com.tr
වෙබ් අඩවිය| 

ස්විස්ටර්ලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, සූරිච්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 විදර්ශන මුණසිංහ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Europastrasse 15, 8152 Glattbrugg, Zurich, Switzerland
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+41
දුරකතනය|446660555
ෆැක්ස්|446660557
විද්‍යුත් තැපෑල|srilankaconzh@swissmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ස්වීඩනයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, හෙල්සිංබර්ග්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ජෑන් හොජ්මන් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Wachtmeistersvag 25, 252 84 Helsingborg
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+46
දුරකතනය|4294729
දුරකතනය 2|76872345
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|jan@tailorstore.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|jan.hojman@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ස්වීඩනයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් ජනරාල් කාර්යාලය, ගෝතන්බර්ග්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 තෝමස් මිරෙන් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:HovasLansmansvag 12, 436 50 HOVAS, Sweden
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+46
දුරකතනය|317111206
ෆැක්ස්|708420491
විද්‍යුත් තැපෑල| 
වෙබ් අඩවිය| 

ස්පාඤ්ඥයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, මැඩ්රීඩ්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
  ජෝස් කැලටායුඩ් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය: 
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+34
දුරකතනය|607559667
දුරකතනය 2| 
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|jcalatayud282(at)gmail.com 
වෙබ් අඩවිය| 

ස්පාංඥයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, බාසිලෝනා

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ඔගස්ටින් ලනාස් ආමට් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Callc Mallorca, No. 192 2, 08036, Barcelona
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+34
දුරකතනය|934534402
ෆැක්ස්|934530970
විද්‍යුත් තැපෑල|srilanka@duprint.es
වෙබ් අඩවිය| 

ස්ලොවේනියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ඇන්ඩ්‍රෙජ් ප්‍රෙබිල් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Medenskacesta 24b, Liubljana
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+386
දුරකතනය|31380555
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|andrej.prebil@sava.sl
වෙබ් අඩවිය| 

ස්ලොවැක් ජනරජයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, බ්‍රැටිස්ලාවා

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 පීටර් ගබලෙක්
කාර්යාල ලිපිනය:DrotarskaCesta 54, 811 02 Bratislava
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+421
දුරකතනය|259317210
ෆැක්ස්|259 317112
විද්‍යුත් තැපෑල|pgabalec@slaviacapital.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|srilankaconsulate@live.com
වෙබ් අඩවිය| 

සර්බියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, බෙල්ග්‍රේඩ්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ලිජිල්ජානා මිල්ජනික් කාසිම් මිය
කාර්යාල ලිපිනය:ZankeStokic 21, 11000, Belgrade Serbia
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+381
දුරකතනය|113690245
ෆැක්ස්|113690243
විද්‍යුත් තැපෑල|srilankaconsulate@live.com
වෙබ් අඩවිය| 

රුසියානු සමූහාණ්ඩුවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, කර්ස්ක්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 මොහොමඩ් ටොෆික් චාහින් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Apt. 23 Lenin street 71, Kursk
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+7
දුරකතනය|4712730751
දුරකතනය 2|9103103833
ෆැක්ස්|4712730751
විද්‍යුත් තැපෑල|chahine@kgmu.com
වෙබ් අඩවිය| 

රොමේනියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, බුචරස්ට්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ගියෝර්ජ් සැවිකා මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:37, SplaiulUnirii Street, Bloc M10, Sc.A, GF, Ap1, Sector 3, Bucharest
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+40
දුරකතනය|749597450
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|gsavuica@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය| 

පේරු ජනරජයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ලිමා

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ගොන්සාලො ඩයස් ද රවගොඩ්ඔනොෆ්‍රිඔ
කාර්යාල ලිපිනය:DNI 08227642, Independencia 481, Miraflores L-18, Lima
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+51
දුරකතනය|24220745
දුරකතනය 2|998477230
දුරකතනය 3|12420754
දුරකතනය 4|14458972
ෆැක්ස්|24220745
විද්‍යුත් තැපෑල|srilankaconsulatelimaperu@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ලක්සම්බර්ග්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ලක්සම්බර්ග්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ඩර්ක් වෑන් ඩර් ප්ලෝග් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:3, Rue de la Liberation L-7263 Helmsange
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+352
දුරකතනය|26330743
ෆැක්ස්|26332271
විද්‍යුත් තැපෑල|srilanka@pt.lu
වෙබ් අඩවිය| 

ලිතුවේනියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ලිතුවේනියාව

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ඇලිජස් බර්ගිස් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Melyniu 2, Vilnius, Lithuania
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+370
දුරකතනය|52660100
ෆැක්ස්|52660111
විද්‍යුත් තැපෑල|elijus.burgis@rin.lt
වෙබ් අඩවිය| 

ලැට්වියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, රිගා

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ආනිස් අන්චුපනස් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Elizabetes street 11, LV-1010, Riga, Latvia
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+371
දුරකතනය|7229073
ෆැක්ස්|7242493
විද්‍යුත් තැපෑල|arnis@alfa.lv
වෙබ් අඩවිය| 

අයිස්ලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, රෙයික්ජාවික්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ඔගස්ට් තෝර් ජොන්සන් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Laekjargata 4 101 Reykjavix, Iceland
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+354
දුරකතනය|8924617
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|agust.jonsson@centrum.is
වෙබ් අඩවිය| 

ජර්මනියේ නෝර්ත් රයින්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, වෙස්ට්ෆේලියා

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ජුවෙගන් වීර්ත් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Maubisstrsse 44, D-41564 Kaarst
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+49
දුරකතනය|15771423783
දුරකතනය 2|21312056963
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|juergen.Weerth@t-online.de
විද්‍යුත් තැපෑල 2|SL-HonorarkonsulNRW@t-online.de
වෙබ් අඩවිය| 

ජර්මනියේ රෙයින්ලෑන්ඩ්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, පැලටිනට්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 නිහාල් සමරසිංහ මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Hilgestr, 14 55294 Mainz-Bodenheim Kaiser
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+49
දුරකතනය|61357169644
දුරකතනය 2|617175556
දුරකතනය 3|1726645556
ෆැක්ස්|61357169401
විද්‍යුත් තැපෑල|samarasinha@me.com
වෙබ් අඩවිය| 

ජර්මනියේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, බ්‍රෙමන්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 තෝමස් කේවට් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Anne-Conway-Str.2, 28359 Bremen
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+49
දුරකතනය|421800 8730
දුරකතනය 2|4212585380
දුරකතනය 3|1708613116
ෆැක්ස්|4218008777
විද්‍යුත් තැපෑල|honorarkonsulat@kriwat.cc
වෙබ් අඩවිය| 

ජෝර්ජියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ටිබිලිසි

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ලෙවන් කොලස් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:0177, Gazapkhuli Street N14, Tblisi, Gerogia
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+995
දුරකතනය|322210 189
දුරකතනය 2|577997799
ෆැක්ස්|322210189
විද්‍යුත් තැපෑල|srilanka.georgia@gmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|choladze@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

පින්ලන්තයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, හෙල්සිංකි

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ආමස් සිරිල් ජිලෙන්බොගල්
කාර්යාල ලිපිනය:Hony. Consul General, Koukkuniemenkuja, 1 as 21, 02230 Espoo, Finland
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+358
දුරකතනය|503102 900
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|amos.gyllenbogel@boehringer-ingelheim.com
වෙබ් අඩවිය| 

එස්ටෝනියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, තාලින්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 වැලො පාල් ජර් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Liivalaiastr 45, Nordea Bank HQ 11th floor, 10145 Tallinn, Estonia
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+372
දුරකතනය|53432844
දුරකතනය 2|6640280
ෆැක්ස්|6688646
විද්‍යුත් තැපෑල|vallo.paal@aaviklaw.ee
වෙබ් අඩවිය| 

ඩෙන්මාර්කයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, කෝපන්හේගන්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 පීටර් නීල්සන් ග්‍රොන්ඩාල් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Bløkken 17, 3460 Birkerød, Denmark
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+45
දුරකතනය|28430251
දුරකතනය 2|40134513
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|peter@groendahl.com
වෙබ් අඩවිය| 

බල්ගේරියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, සොෆියා

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 බොරිස්ලෙ සරන්දේව් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:8, Tsar Osvoboditel, Bul, 5th Floor, Sofia 1000, Bulgaria
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+359
දුරකතනය|888704210
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|sarandev@mail.orbitel.bg
වෙබ් අඩවිය| 

බෙල්ජියමේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ඇන්ට්වර්ප්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 මොනිකා ද ඩෙකර් මෙය
කාර්යාල ලිපිනය:Hemelstraat 5, 2018, Antwerp
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+32
දුරකතනය|052302059
දුරකතනය 2|475731300
ෆැක්ස්|052306050
විද්‍යුත් තැපෑල|consul.dedecker@walbe
විද්‍යුත් තැපෑල 2|consul.dedecker@telenet.be
වෙබ් අඩවිය| 

ආමේනියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, යෙරවන්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 සාගිස් තාවේදියන් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:37, Sharui, 0043 Yerevan, Armania
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+374
දුරකතනය|10420515
ෆැක්ස්|10420515
විද්‍යුත් තැපෑල|sargis@karolinagroup.com
වෙබ් අඩවිය| 

ඔස්ට්‍රියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ස්ටිරියා, කැරින්තියා

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ඊඩිත් හෝනිග්
කාර්යාල ලිපිනය:Waagner-Biro-str., 39-41 8020, Graz
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+43
දුරකතනය|6641014838
ෆැක්ස්|316509501
විද්‍යුත් තැපෑල|edith.hornig@consulate.at
වෙබ් අඩවිය| 

සල්ස්බර්ග්හි ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ජර්හාඩ් හබර් මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Schmiedingerstr. 143, 5200 Salzburg
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+43
දුරකතනය|6642100089
ෆැක්ස්|66245818117
විද්‍යුත් තැපෑල|gerhard.huber@srilanka-salzburg.at
වෙබ් අඩවිය| 

කුර්දිස්තාන කලාපයේ නිරිවේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ආචාර්ය අහමඩ් ජලල්ඩීන් මුස්තෆා
කාර්යාල ලිපිනය:No. 253, Italian Village 2, Erbil Kurdistan Region, Republic of Iraq
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+964
දුරකතනය|7504500770
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|honycons.sl@gmail.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|ahmadjalal3@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

සිරියාවේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ආචාර්ය මොහොමඩ් මුසලම් අල් ඩ්‍රව්බි
කාර්යාල ලිපිනය:P.O.Box 30506, Damascus, Syria / Mezzeh, East Villas, Near Omar Bin Al Khattab School
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+963
දුරකතනය|116110416
ෆැක්ස්|116110338
විද්‍යුත් තැපෑල|mmd@aldroubi.com
විද්‍යුත් තැපෑල 2|dr.aldroubi@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

තුර්කියේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ඉස්මිර්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ඕස් අකුරා මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:ErzeneMah. Kazakoglu Mevkii 80, Sokak No. 25/A Izmir
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+90
දුරකතනය|2323431888
ෆැක්ස්|2323431999
විද්‍යුත් තැපෑල|izmir@srilanka.org.tr
විද්‍යුත් තැපෑල 2|oguz.akcura@anemonhotels.com
වෙබ් අඩවිය| 

පලස්තීනයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, බෙත්ලෙහෙම

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 මිෂෙල් හනා ෂොමාලි මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:P.O. Box 100, BeitSahour, Palestine
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+970
දුරකතනය|22772888
ෆැක්ස්|22772888
විද්‍යුත් තැපෑල|sho200520051@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ඊශ්‍රායලයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ජෙරුසෙලම

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 එහුඩ් රසාබි මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:No. 5 , Gundar Avraham Street, Ramat Hasharon 47223, Israel
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+972
දුරකතනය|7374 14200
දුරකතනය 2|52 3214200
ෆැක්ස්|37252799
විද්‍යුත් තැපෑල|ehud@rassabicpa.com
වෙබ් අඩවිය| 

සයිප්‍රසයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ලිමසොල්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 පීරිස් තොෆිලක්ටෝ පීරි මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:149, Larnakos Ave, 2103 ,Aglantzia, Cyprus
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+357
දුරකතනය|22331299
ෆැක්ස්|22331610
විද්‍යුත් තැපෑල|sri-lankaconsul@cytanet.com.cy
වෙබ් අඩවිය| 

පකිස්තානු ඉස්ලාමීය ජනරජයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, ලාහෝර්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 නදීම් සියා ප්‍රිසාදා මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:102-J, Phase V.D.H.A. Lahore, Pakistan
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+92
දුරකතනය|4236624970
ෆැක්ස්|3008472595
විද්‍යුත් තැපෑල|nadeemziap@yahoo.com
වෙබ් අඩවිය| 

භූතානයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, තිම්පු

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 තොබ්යෙ එස්. දොර්ජි මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:P.O. Box 389, Thimphu, Bhutan
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+975
දුරකතනය|17110391
දුරකතනය 2|2322213
ෆැක්ස්| 
විද්‍යුත් තැපෑල|tobgyedorji@hotmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

බංගලාදේශයේ ශ්‍රී ලංකා නිර්වේතනික කොන්සල් කාර්යාලය, චිතගොංග්

නිර්වේතනික කොන්සල්:
 ජාවේඩ් කයිසර් අලි මහතා
කාර්යාල ලිපිනය:Plot No. 3 8-11, Sector No. 6, CEPZ, Chittagong, Bangladesh
ජාත්‍යන්තර ඇමතුම් කේතය|+880
දුරකතනය|31740116
දුරකතනය 2|31740086
දුරකතනය 3|31801079
දුරකතනය 4|171172032
ෆැක්ස්|31740130
විද්‍යුත් තැපෑල|allyjk@gmail.com
වෙබ් අඩවිය| 

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2020. විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය. සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි. වැඩි දියුණු කරන ලද්දේ Theekshana R&D

Close