අතිරේක ලේකම් - ද්විපාර්ශ්වික කටයුතු (බටහිර සහ නීති)

අතිරේක ලේකම් - ද්විපාර්ශ්වික කටයුතු (බටහිර සහ නීති)

වගකීම්:

  • යුරෝපා සහ මධ්‍යම ආසියානු අංශය
  • දකුණු ඇමෙරිකානු අංශය
  • ලතින් ඇමෙරිකානු සහ කැරිබියානු අංශය

Close