அமைச்சின் ஊடக வெளியீடுகள்

ஜிபூட்டியின் தூதுவர் தனது தகுதிச் சான்றுகளை இலங்கைக்கு  கையளிப்பு

புது டில்லியைத் தளமாகக் கொண்ட இலங்கைக்கான  ஜிபூட்டி குடியரசின் முழு அதிகாரமுடைய மற்றும் சிறப்புத் தூதுவராக திரு. இஸ்ஸே அப்தில்லாஹி அஸ்ஸோவே அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுடன் ஜிபூட்டி குடியரசின் அரசாங்கத்தால் நியம ...

 சூரிநாம் தூதுவர் தனது தகுதிச் சான்றுகளை இலங்கைக்கு கையளிப்பு

புது டில்லியைத் தளமாகக் கொண்ட இலங்கைக்கான சூரிநாம் குடியரசின் முழு அதிகாரமுடைய மற்றும் சிறப்புத் தூதுவராக திரு. அருண்கோமர் ஹார்டியன் அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுடன்  சூரிநாம் குடியரசின் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப ...

 போர்த்துக்கல் தூதுவர் தனது தகுதிச் சான்றுகளை இலங்கைக்கு  கையளிப்பு

புது டில்லியைத் தளமாகக் கொண்ட இலங்கைக்கான போர்த்துக்கீசியக் குடியரசின் முழு அதிகாரமுடைய மற்றும் சிறப்புத் தூதுவராக திரு.  ஜோவா மானுவல் மெண்டெஸ் டி அல்மேடா அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுடன் போர்த்துக்கீசியக் குடி ...

கம்போடியாவின் தூதுவர் தனது தகுதிச் சான்றுகளை இலங்கைக்கு  கையளிப்பு

புது டில்லியைத் தளமாகக் கொண்ட இலங்கைக்கான கம்போடியா இராச்சியத்தின் முழு அதிகாரமுடைய மற்றும் சிறப்புத் தூதுவராக  திரு. கோய் குவாங் அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுடன் கம்போடியா இராச்சியத்தின் அரசாங்கத்தால் நியமிக்க ...

பிலிப்பைன்ஸ்ஸின் தூதுவர் தனது தகுதிச் சான்றுகளை இலங்கைக்கு கையளிப்பு

டாக்காவைத் தளமாகக் கொண்ட இலங்கைக்கான பிலிப்பைன்ஸ் குடியரசின் முழு அதிகாரமுடைய மற்றும் சிறப்புத் தூதுவராக திரு. லியோ டிட்டோ அவுசன், ஜூனியர் அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுடன் பிலிப்பைன்ஸ் குடியரசின் அரசாங்கத்தால ...

 லத்வியாவின் தூதுவர் தனது தகுதிச் சான்றுகளை இலங்கைக்கு  கையளிப்பு

புது டில்லியைத் தளமாகக் கொண்ட இலங்கைக்கான லத்வியா  குடியரசின் முழு அதிகாரமுடைய மற்றும் சிறப்புத் தூதுவராக திரு. ஜூரிஸ்  போன் அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்தின் ஒப்புதலுடன் லத்வியா குடியரசின் அரசாங்கத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள் ...

Close