பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான மேலதிக செயலாளர்

பொருளாதார விவகாரங்களுக்கான மேலதிக செயலாளர்

பொறுப்பாகவுள்ள பிரிவுகள்:

  • பல்தரப்பு பொருளாதார விவகாரங்கள்
  • இருதரப்பு பொருளாதார விவகாரங்கள்
  • சர்வதேச மற்றும் தொழில்நுட்ப ஒத்துழைப்பு

Close