இருதரப்பு விவகாரங்களுக்கான மேலதிக செயலாளர்

இருதரப்பு விவகாரங்களுக்கான மேலதிக செயலாளர்

பொறுப்பாகவுள்ள பிரிவுகள் :

  • ஐரோப்பிய மற்றும் மத்திய ஆசியப் பிரிவு
  • ஐக்கிய அமெரிக்கா மற்றும் கனடா பிரிவு
  • லத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் கரீபியன் பிரிவு
  • கிழக்காசியா மற்றும் பசுபிக் பிரிவு
  • ஆப்பிரிக்க பிரிவு
  • மத்திய கிழக்கு பிரிவு
  • தெற்காசிய பிரிவு

Close