தனியார் / சர்வதேச பாடசாலைகளினால் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள்

தயவுசெய்து நோக்கவும்உங்களது ஆவணங்களை சான்றுப்படுத்துவதற்கான பொதுவான அறிவுறுத்தல்களுக்காக, இங்கே அழுத்தவும்.

  • கல்வி அமைச்சில் பதிவு செய்யப்பட்ட தனியார் / சர்வதேச பாடசாலைகளினால் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்களின் சான்றொப்பத்திற்காக ஆவணங்களின் உண்மைப் பிரதிகள் பாடசாலையின் அதிபரினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்டு, சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும். கல்வி அமைச்சின் தனியார் பாடசாலைகளுக்கான பிரிவு அல்லது வலயக் கல்வி அலுவலகத்தினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட ஆவணங்கள் மாத்திரமே இங்கு சான்றுறுதிப்படுத்தலுக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.
  • கல்வி அமைச்சில் பதிவு செய்யப்படாத தனியார் / சர்வதேச பாடசாலைகளினால் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகளாக மாத்திரமே சான்றுறுதிப்படுத்தப்பட முடியும். இந்நோக்கத்திற்காக பாடசாலை தலைவரினால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்களின் மூலப்பிரதிகளும், பாடசாலை அதிபரினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட நிழற்பிரதிகளும், பாடசாலையின் வியாபார பதிவின் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட உண்மைப் பிரதியும் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

இணையவழி கொன்சுலர் சான்றுப்படுத்தல் மற்றும் முன்பதிவுகள் :

கொன்சியூலர் அலுவல்கள் பிரிவு

2ஆம் மாடி, செலிங்கோ கட்டிடம்
ஜனாதிபதி மாவத்தை,
கொழும்பு 01,
இலங்கை.
 
தொலைபேசி: +94 112 446 302 / +94 112 338 812
தொலைநகல்: +94 112 473 899
மின்னஞ்சல்:  consular@mfa.gov.lk

Close
Zoom