தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள், அமைச்சர் பணியகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள், அமைச்சர் பணியகம்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள்

துணை இயக்குனர்

பெயர்: திரு. எம்.ஐ.எம். ரிஸ்வி
தொலைபேசி: +94 112 430 221
தொலைநகல்: +94 112 430 222                 மின்னஞ்சல்: mohamed.rizvi(at)mfa.gov.lk  

கௌரவ அமைச்சரின் தனிப்பட்ட செயலாளர்

பெயர்: திரு.ஜனக ரணதுங்க
தொலைபேசி: +94 112 458 274
தொலைநகல்: +94 112 430 222
மின்னஞ்சல்: private.secretary(at)mfa.gov.lk
janaka.mfa(at)gmail.com

கௌரவ அமைச்சரின் ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர்

பெயர்: திரு. எம். பயாத் பகீர்
தொலைபேசி: +94 117 460 838
தொலைநகல்: +94 117 430 222
மின்னஞ்சல்: fayadbakir(at)gmail.com
fayadbakir.cs1(at)mfa.gov.lk  

கௌரவ அமைச்சரின் ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர்

பெயர்:திரு உல்பத் உவைஸ்
தொலைபேசி: +94 117 445 286
தொலைநகல்: +94 117 430 222
மின்னஞ்சல்: ulfathuwais(at)gmail.com
ulfathuwais.cs2(at)mfa.gov.lk  

ஆலோசகர்

பெயர்: திரு. ஷமிர் ஜவாஹிர்
தொலைபேசி: 
தொலைநகல்: +94 117 430 222
மின்னஞ்சல்: advisor.fm(at)mfa.gov.lk

தனி உதவியாளர்

பெயர்: திரு. சரித் மார்பே
தொலைபேசி: +94 112 333 296
தொலைநகல்: +94 112 430 222
மின்னஞ்சல்: charithmarambe(at)mfa.gov.lk

கௌரவ அமைச்சரின் ஊடக செயலாளர்

பெயர்: திரு.தாரக முத்துதந்திரி
தொலைபேசி: +94 112 577 757                         தொலைநகல்: +94 112 430 222               மின்னஞ்சல்: media.secretary(at)mfa.gov.lk

Close