இருதரப்பு விவகாரங்களுக்கான மேலதிக செயலாளர் (கிழக்கு)

இருதரப்பு விவகாரங்களுக்கான மேலதிக செயலாளர் (கிழக்கு)

 

பொறுப்பாகவுள்ள பிரிவுகள்:

  • தெற்காசியா மற்றும் சார்க்
  • கிழக்கு ஆசியா, தென்கிழக்கு ஆசியா மற்றும் ஓசியானியா
  • மத்திய கிழக்கு
  • ஆபிரிக்கா

 

Close