உதவித்தூதரக

கொன்சுலர் அலுவல்கள் பிரிவு

16வது மாடி, “சுஹுருபாயா”
ஸ்ரீ சுப்புதிபுர வீதி
பத்தரமுல்ல

தொலைபேசி : +94 112 338 812 / +94 112 446 302

தொலைநகல் : +94 112 473 899

மின்னஞ்சல் : consular@mfa.gov.lk

Close