உதவித்தூதரக

கொன்சுலர் அலுவல்கள் பிரிவு

2ஆம் மாடி, செலிங்கோ கட்டிடம்
ஜனாதிபதி மாவத்தை
கொழும்பு 01
இலங்கை

தொலைபேசி : +94 112 338 812 / +94 112 446 302

தொலைநகல் : +94 112 473 899

மின்னஞ்சல் : consular@mfa.gov.lk

Close