ஊடகங்களுக்கான தகவல்கள்

4ஆவது இலங்கை – தாய்லாந்து இருதரப்பு அரசியல் ஆலோசனைக் கூட்டம் 2018 பெப்ரவரி 27 – 28

  4ஆவது இலங்கை – தாய்லாந்து இருதரப்பு அரசியல் ஆலோசனைக் கூட்டமானது 2018 பெப்ரவரி 27 – 28ஆந் திகதிகளில் கொழும்பில் உயர் உத்தியோகத்தர்கள் மட்டத்தில் நடைபெற்றது. இலங்கைக்கான குழுவானது வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் செயல ...

Close