ஐக்கிய நாடுகள் சபை, மனித உரிமைகள் மற்றும் பல்தரப்பு உடன்படிக்கைகள் மற்றும் கடமைகள் பிரிவு

ஐக்கிய நாடுகள் சபை, மனித உரிமைகள் மற்றும் பல்தரப்பு உடன்படிக்கைகள் மற்றும் கடமைகள் பிரிவு

பல்தரப்பட்ட உறவுகளின் பின்னணியில், நியூயோர்க் மற்றும் ஜெனீவாவிலுள்ள இரண்டு நிரந்தரத் தூரகங்கள் மற்றும் வியன்னா, பரிஸ், ரோம், நைரோபி, பேங்கொக் மற்றும் ஹேக் ஆகிய இடங்களிலுள்ள ஆறு வதிவிடத் தூதரகங்கள் ஆகியன இந்தப் பிரிவின் கீழ் வருகின்றன. இலங்கையின் நலன்களை மேம்படுத்தி, பாதுகாப்பதற்காகவும், ஐ.நா. அமைப்புக்கள் மற்றும் நடைமுறைகளுக்குள் விதிமுறைகள் மற்றும் ஏனைய செயன்முறைகளை அமைப்பதற்கு பங்களிப்புச் செய்வதற்காகவும் இந்தப் பிரிவானது உள்நாட்டு வரிசை அமைச்சுக்கள் ஃ திணைக்களங்கள் மற்றும் முகவரமைப்புக்கள், இலங்கையில் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படும் ஐ.நா. முகவர் நிலையங்கள், சர்வதேச மற்றும் உள்நாட்டு அரச சாரா நிறுவனங்கள், சிவில் சமூகக் குழுக்களுடனும் மற்றும் வல்லுநர்களுடனும் நெருக்கமான ஒருங்கிணைப்புடன் செயற்படுகின்றது.

வளர்ந்து வரும் நாடுகளின் கூட்டான நலன்களை மேம்படுத்துவதில், ஒத்த எண்ணம் கொண்ட பிராந்தியக் குழுக்களான NAM, G-77 + சீனா மற்றும் G-21 உட்பட, ஐ.நா. வுடன் இலங்கை ஒத்துழைப்புடன் செயற்படுகின்றது.

இலங்கை மீதான தீர்மானங்கள்

மனித உரிமைகள் பேரவையின் அமர்வுகள்

43ஆவது அமர்வு

42ஆவது அமர்வு

41ஆவது அமர்வு

40ஆவது அமர்வு

39ஆவது அமர்வு

38ஆவது அமர்வு

37ஆவது அமர்வு

35ஆவது அமர்வு

34ஆவது அமர்வு

33ஆவது அமர்வு

32ஆவது அமர்வு

31ஆவது அமர்வு

30ஆவது அமர்வு

28ஆவது அமர்வு

தொழிற்பாட்டுக் குழுக்கள்

விஷேட அறிக்கையாளர்கள்

1ஆம் சுற்று

அறிக்கைகளும், கூற்றுக்களும்

2ஆம் சுற்று

அறிக்கைகளும், கூற்றுக்களும்

3ஆம் சுற்று

பரிந்துரைகள்

அறிக்கைகளும், கூற்றுக்களும்

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள்

பிரிவின் தலைவர்

பெயர்: திரு. எம்.ஆர்.கே. லெனகல
பணிப்பாளர் நாயகம்
தொலைபேசி: +94 112 445 264
தொலைநகல்: +94 112 323 228
மின்னஞ்சல்: dgun@mfa.gov.lk

உதவிப் பணிப்பாளர்

பெயர்: திருமதி. திலினி குணசேகர
தொலைபேசி: +94 112 423 208
தொலைநகல்: +94 112 323 228
மின்னஞ்சல்: dilini.gunasekera@mfa.gov.lk

உதவிப் பணிப்பாளர்

பெயர்: திருமதி. மபுஸா லாபிர்
தொலைபேசி: +94 112 337 174
தொலைநகல்: +94 112 323 228
மின்னஞ்சல்: mafusa.lafir@mfa.gov.lk

உதவிப் பணிப்பாளர்

பெயர்: திருமதி. பிரமுதிதா மனுசிங்க
தொலைபேசி: +94 112 438 819
தொலைநகல்: +94 112 323 228
மின்னஞ்சல்: pramuditha.manusinghe@mfa.gov.lk

பணிப்பாளர் நாயகத்தின் தனிப்பட்ட உதவியாளர்

பெயர்: திருமதி. ஷப்ரியா ஷிஹாப்தீன்
தொலைபேசி: +94 112 445 264
தொலைநகல்: +94 112 323 228
மின்னஞ்சல்: un@mfa.gov.lk

ஆராய்ச்சி மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு உதவியாளர்

பெயர்: திரு. திலின கலப்பத்தி
தொலைபேசி: +94 112 423 208
தொலைநகல்: +94 112 323 228
மின்னஞ்சல்: thilina.galappatti@mfa.gov.lk

கிளைத் தலைவர்

பெயர்: திருமதி. ஏ.பி.என். தில்ஹானி
தொலைபேசி: +94 112 327 013
தொலைநகல்: +94 112 323 228
மின்னஞ்சல்: un@mfa.gov.lk

Close