நிதி

நிதிப் பிரிவு

அமைச்சின் அனைத்து நிதி மற்றும் கணக்கீடு சார்பான விடயங்களுக்கும் நிதிப் பிரிவே பொறுப்புடையதாகும். 1996 ஜனவரி முதல் இந்தப் பிரிவு கணினிமயப்படுத்தப்பட்ட கணக்கீட்டு முறைமையை பயன்படுத்தி வருவதுடன், திறைசேரிக்கு அனுப்பப்படும் மாதாந்த அறிக்கைகள் 1997 ஜனவரி முதல் கணினிமயமாக்கப்பட்டன

தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய விபரங்கள்

தலைமைக் கணக்காளர்

பெயர்: திரு. யு.ஜி.சி அபேரத்ன
தொலைபேசி :+94 11 2 323 586
தொலைநகல் : +94 11 2 327 988
மின்னஞ்சல் : ca@mfa.gov.lk

உதவிப் பணிப்பாளர் / தூதரகக் கணக்குகள்

பெயர்: திரு. எச்.டி.சி.பி. ஜயரத்ன
தொலைபேசி : +94 112 326 556
மின்னஞ்சல்: chamila.jayarathna@mfa.gov.lk

உதவிப் பணிப்பாளர் / வரவு செலவுக் கட்டுப்பாடு

பெயர்: திரு. சி. யு. விஜேசிங்க
தொலைபேசி : +94 112334702

உதவிப் பணிப்பாளர் / கொடுப்பனவுகள்

பெயர்: திரு. எம்.ஜி.எம். பிரசாத் குணதிலக்க
தொலைபேசி : +94 112334702

கிளைத் தலைவர் / கொடுப்பனவுகள் அலகு

பெயர்: திருமதி. பி.எஸ்.டி.எஸ்.எஸ். வீரசிங்க
தொலைபேசி : +94 115 744 525/+94 112 334 579

கிளைத் தலைவர் / வரவு செலவுக் கட்டுப்பாடு

பெயர்: திருமதி. ஆர்.ஆர். அந்தோனி
தொலைபேசி : +94 115 921 151 /+94 112 334 708
மின்னஞ்சல்: budget@mfa.gov.lk

கிளைத் தலைவர் / தூதரகக் கணக்குகள்

பெயர்: திருமதி. சுபானி நாரங்கொட
தொலைபேசி : +94 115 855 222+94 112 334 804
மின்னஞ்சல்: missionacct@mfa.gov.lk

Close