உள்நாட்டிலும், வெளிநாட்டிலும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டுப் பரீட்சைகள் தொடர்பில் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள்

தயவுசெய்து நோக்கவும்உங்களது ஆவணங்களை சான்றுப்படுத்துவதற்கான பொதுவான அறிவுறுத்தல்களுக்காக, இங்கே அழுத்தவும்.

  • உள்நாட்டிலும் சர்வதேச ரீதியாகவும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு பரீட்சைகளை நடாத்துவதற்கு அங்கீகாரமளிக்கப்பட்ட வெளிநாட்டு முகவர் நிலையங்களினால் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள் இலங்கையில் தாபிக்கப்பட்டுள்ள அதிகாரமளிக்கப்பட்ட உள்நாட்டு அலவலகத்தினால் அல்லது நிறுவனம் அமையப் பெற்றுள்ள நாட்டின் இலங்கையில் உள்ள தூதரகத்தினால் உண்மைப் பிரதிகளாக சான்றுப்படுத்தப்படுகின்றபோது மாத்திரம் சான்றொப்பமிடப்படும்.
  • எனினும், ஐக்கிய இராச்சியத்திலுள்ள நிறுவனங்களினால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்களின் பிரதிகளுக்காக பிரிடிஷ் கவுன்சிலும், ஐக்கிய அமெரிக்காவிலுள்ள நிறுவனங்களினால் வழங்கப்பட்ட சான்றிதழ்களின் பிரதிகளுக்காக யூ.எஸ். புல் ப்ரைட் கமிஷனும் சான்றுப்படுத்துமாயின், அது இந்த பிரிவில் சான்றுப்படுத்தலுக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

இணையவழி கொன்சுலர் சான்றுப்படுத்தல் மற்றும் முன்பதிவுகள் :

கொன்சியூலர் அலுவல்கள் பிரிவு

2ஆம் மாடி, செலிங்கோ கட்டிடம்
ஜனாதிபதி மாவத்தை,
கொழும்பு 01,
இலங்கை.
 
தொலைபேசி: +94 112 446 302 / +94 112 338 812
தொலைநகல்: +94 112 473 899
மின்னஞ்சல்:  consular@mfa.gov.lk

Close