பொது இராசதந்திரத்துக்கான மேலதிக செயலாளர்

பொது இராசதந்திரத்துக்கான மேலதிக செயலாளர்

பொறுப்பாகவுள்ள பிரிவுகள்:

  • கொன்சுலர் விவகாரங்கள் பிரிவு
  • பொதுத் தொடர்பாடல்கள் பிரிவு
  • வெளிநாட்டில் வதியும் இலங்கையர் மற்றும் கலாச்சார இராசதந்திரப் பிரிவு

Close