பல்தரப்பு விவகாரங்களுக்கான மேலதிக செயலாளர்

பல்தரப்பு விவகாரங்களுக்கான மேலதிக செயலாளர்

பொறுப்பாகவுள்ள பிரிவுகள்:

  • ஐரோப்பிய ஒன்றியம்  பொதுநலவாயம் பல்தரப்பு ஒப்பந்தங்கள் பிரிவு
  • பிராந்திய ஒத்துழைப்புக்கான தெற்காசிய அமைப்பு (SAARC)
  • ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் மனித உரிமைகள் பிரிவு
  • சமுத்திர விவகாரங்கள் மற்றும் காலநிலை மாற்றம்

 

 

 

Close