முன்னாள் வெளிவிவகார செயலாளர்கள்

சேர்.கந்தையா வைத்தியநாதன்

சேர்.வேலுப்பிள்ளை குமாரசுவாமி

திரு.குணசேன டி சொய்சா

திரு.எச்.இ.தென்னகோன்

எம்.எஃப்.டி.எஸ்.ஜயரத்ன

திரு.நீல் குயின்டஸ் டயஸ்

கலாநிதி. ஆர்தர் ரத்னவேல்

திரு.ஜி.வி.பி.சமரசிங்க

திரு.டபிள்யு.டி.ஜயசிங்க

திரு.பேர்னாட் திலகரத்ன

திரு.ரொட்னி வெங்டர்ஜர்ட்

திரு.வில்ஹெல்ம் வவுட்டர்ஸ்

திரு.லயனல் பெர்னாண்டோ

திரு.ஜி.விஜேசிறி

திரு.நிஹால் ரொட்ரிகோ

திரு.பி.எ.பி.குணதிலக்க

திரு.எச்.எம்.ஜி.எஸ்.
பலிஹக்கார

கலாநிதி. பாலித்த டி.பி.கோஹோன்ன

திரு.ரொமேஷ் ஜயசிங்க

திரு.கருணாதிலக்க அமுனுகம

திருமதி.ஷேனுகா செனவிரத்ன

திருமதி.சித்ராங்கனி வஜிஸ்வரா

திரு. ரவிநாத ஆர்யசிங்க அவர்கள்

திரு.எசல வீரகோன்

திரு. பிரசாத் காரியவசம்

Close