ஏனைய மூலங்களின் செய்திகள்

வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் அலி சப்ரி, “LKI – லக்ஷ்மன் கதிர்காமர் நிறுவனத்தின்  வெளிநாட்டு  கொள்கை மாநாட்டில் “,  அரச கொள்கை வகுப்பிற்கான வழிகாட்டலுக்கு தரவு அடிப்படையிலான ஆராய்ச்சியின் அவசியத்தை கோடிட்டுக்காட்டுகிறார்

வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சர் எம்.யூ.எம்.  அலி சப்ரி அரச கொள்கை வகுப்பிற்கான வழிகாட்டலுக்கு தரவு அடிப்படையிலான ஆராய்ச்சியின் முக்கியத்துவத்தை கோடிட்டுக் காட்டியதுடன், அவ்வாறான செயற்பாடு, குறிப்பாக, பொருளாதாரத்தில் கடைப ...

பிரபுக்கள் சபையில் 2021 மே 19ஆந் திகதி நடைபெற்ற மகாராணியின் உரை மீதான கலந்துரையாடலில் நேஸ்பி பிரபுவின் அறிக்கை

என் பிரபுக்களே, மேன்மையான உரையை நான் வரவேற்கின்றேன். குறிப்பாக இந்தோ - பசுபிக் சார்பாக, எனது கருத்துக்கள் உலகளாவிய பிரித்தானியா மீதானதாக அமையும். எனது சொந்தப் பின்னணியின் அடிப்படையில், நான் இந்தியா, பாகிஸ்தான் மற்றும் இல ...

Close