நிர்வாகத்திற்கான மேலதிக செயலாளர்

நிர்வாகத்திற்கான மேலதிக செயலாளர்

பொறுப்பாகவுள்ள பிரிவுகள் :

  • பொது நிர்வாகப் பிரிவு
  • சர்வதேச தொடர்புகள் மற்றும் மூலோபாய ஆய்வுக்கான லக்ஷ்மன் கதிர்காமர் நிறுவகம்
  • பண்டாரநாயக்க சர்வதேச இராசதந்திர பயிற்சி நிறுவகம்
  • தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் காப்பகப் பிரிவு
  • பொதுக் கணக்காய்வு பிரிவு

Close