தகவல் அறியும் உரிமை

 

பொது மக்கள் தகவல்களை அணுகிக் கொள்வதனை ஒழுங்குபடுத்தும் முகமாக 2016ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க தகவல் அறியும் சட்டம் இயற்றப்பட்டது. இந்த சட்டம் 2016 ஜூன் 24ஆந் திகதி பாராளுமன்றத்தால் கொண்டுவரப்பட்டது. 2017 பெப்ரவரி 03ஆந் திகதி முதல் செயற்படும் வகையில் அமைச்சுக்கள் / அரச அதிகாரசபைகள் சார்பில் இந்த சட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது.

ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் இந்த அமைச்சு தகவல் அலுவலர்களை நியமனம் செய்துள்ளதுடன், அதற்கு மேலதிகமாக, சட்டப் பிரிவின் சிரேஷ்ட பணிப்பாளர் நாயகம் திரு. சி.ஏ.எச்.எம். விஜேரத்ன அவர்களை தகவல் அலுவலராகவும், மேலதிக செயலாளர் திரு. எம்.எம். ஜாபீர் அவர்களை குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலராகவும் நியமனம் செய்துள்ளது.

தகவல் அறியும் உரிமை அலகு மற்றும் மேற்படி உத்தியோகத்தர்களின் தொடர்பு கொள்ளும் விபரங்கள் பின்வருமாறு:

வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் தகவல் அறியும் உரிமை அலகு

மின்னஞ்சல்: rti@mfa.gov.lk
தொலைபேசி: 011 5921154
தொலைநகல்: 011 2446091
நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி
பெயர்: திரு. அஹமட் ஏ. ஜவாட் மேலதிக செயலாளர்/ பல் தரப்பு 
தொலைபேசி011 2424773
தொலைநகல் : 0112324406
கைபேசி: 0778951369
மின்னஞ்சல்: addl.sec1@mfa.gov.lk
                               ahmed.jawad@mfa.gov.lk
தகவல் அலுவலர்
பெயர்: செல்வி. குமுதினி அபேகோன்
பதவி: சட்ட உத்தியோகத்தர்
பிரிவு: சட்டப் பிரிவு
தொலைபேசி011 2432650
தொலைநகல் : 0112433384
கைபேசி: 0714450375
மின்னஞ்சல்: kumudini.abeykoon@mfa.gov.lk
                               rti@mfa.gov.lk

 

 

இந்த சட்டத்தின் பிரகாரம், தகவல் அறியும் உரிமைக்கான கோரிக்கைகளுக்கு அரசாங்க நிறுவனங்கள் 14 நாட்களுக்குள்ளும், விஷேட ஏற்பாடுகளுக்கு அமைய சில சந்தர்ப்பங்களில் அதிகபட்சம் நீடிக்கப்பட்ட 21 நாட்களுக்குள்ளும் பதிலளித்தல் வேண்டும்.

இந்த சட்டத்திற்கு அமைவாக, ஏதேனும் தகவல்களை பெறுவதற்காக இந்த படிவத்தை பூர்த்தி செய்வது என்பது கட்டாயமானதல்ல என்பதுடன், தேவையான தகவல்களை அடையாளங்கண்டு கொள்வதற்கு போதுமான தகவல்களுடன் கூடிய ஏதேனும் எழுத்து மூலமான கடிதம், மின்னஞ்சல் அல்லது வாய்வழி கோரிக்கைகளும் போதுமானது. பின்வரும் இணைப்பின் ஊடாக ஒழுங்கு விதி இல. 01இன் கீழ் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்: படிவத்தின் பி.டி.எஃப். பிரதியை பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு இங்கே அழுத்தவும் மற்றும் எம்.எஸ். வேர்ட் வடிவிலான பிரதி (மாதிரி படிவம் பின்வருமாறு)

ஒழுங்கு விதி இல. 01

தகவல்களை பெறுவதற்கான விண்ணப்பப்படிவம்

தகவல் அலுவலர்,

 1. கோரிக்கை செய்பவரின் பெயர்: ...............................................................
 2. முகவரி: ...............................................................
 3. தொடர்பு இல. (இருப்பின்): ...............................................................
 4. மின்னஞ்சல் முகவரி (இருப்பின்): ...............................................................
 5. தேவையான தகவல் தொடர்பான விபரம்:
 1. I. அரச நிறுவனதை குறிப்பிடவும்: ...............................................................
 2. II. தேவையான தகவல்: ...............................................................

III. தகவல் தேவையான காலப்பகுதி (தேவைப்படின்): .............................................

 1. எந்த வகையில் தகவல் தேவைப்படுகின்றது -
 1. தேவையான வேலை, ஆவணம், பதிவுகளை ஆராய்தல்
 2. ஆவணங்கள் அல்லது பதிவுகளின் குறிப்புக்கள், பிரதிகள் அல்லது அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகளை பெறுதல்

iii. ஆவணத்தின் அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்ட மாதிரிகளை பெறுதல்

 1. iv. குறித்த ஆவணம் கணினியில் அல்லது வேறு சாதனத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குமாயின், அதனை சி.டி / டி.வி.டி / சேமிப்பு ஊடகம் / டேப்புக்கள் / வீடியோ கெசட்டுக்கள் / ஏனைய இலத்திரணியல் வகைமை / அச்சுப் பிரதி ஆகிய வடிவில் பெறுதல்
 1. கோரிக்கை செய்பவர் அணுகுவதற்கு விருப்பும் மொழி: .......................................
 2. குறித்த தகவல் பிரஜை ஒருவரின் வாழ்க்கை அல்லது தனிப்பட்ட பொறுப்புடன் தொடர்புபட்டதா? (ஆம் / இல்லை)

ஆம் எனில், காரணத்தை குறிப்பிடுக.

 1. ஏனைய தகவல்கள்: ...............................................................
 2. இணைக்கப்பட்டுள்ள தேவையான ஆவணங்கள் (இருப்பின்)
 3. ...............................................................
 4. ...............................................................

iii. ...............................................................

 1. கோரிக்கை செய்பவர் இலங்கைப் பிரஜையா? (ஆம் / இல்லை)

திகதி: ...............................................................

கையொப்பம்: ...............................................................

மேன்முறையீடு செய்யும் முறை

குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலருக்கான மேன்முறையீடு 14 நாட்களுக்குள் மேற்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

 

குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலர்

பெயர்: திரு. எம்.எம். ஜாபீர்

பதவி: மேலதிக செயலாளர்

பிரிவு: ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் பல்தரப்பு விவகாரப் பிரிவு

தொலைபேசி: 011 2424773

தொலைநகல்: 011 2324406

மின்னஞ்சல்: m.jaffeer@mfa.gov.lk

 

இந்த அறிவித்தலின் 6ஆம் பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு மேன்மறையீடொன்றை மேற்கொள்ளும் போது, தகவல் அறியும் உரிமை 10 படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து, குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலரிடம் கையளிக்கவும். தகவல் அறியும் உரிமை 10 படிவம் கட்டாயமானதல்ல. கோரிக்கையை மேற்கொள்ளும் பிரஜையொருவர் மேன்முறையீட்டை நிரூபிக்கும் தகவல் அறியும் உரிமை 10 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடிப்படை தகவல்களுடன் கூடிய கடிதம் வாயிலாகவும் கோரிக்கையொன்றை மேற்கொள்ளலாம். பின்வரும் இணைப்பின் ஊடாக விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்: படிவத்தின் பி.டி.எஃப். பிரதியை பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு இங்கே அழுத்தவும். எம்.எஸ். வேர்ட் வடிவிலான பிரதி (மாதிரி படிவம் பின்வருமாறு)

தகவல் அறியும் உரிமை 10

குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலருக்கான மேன்முறையீடு

குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலர்,

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

அரச நிறுவனம்: …………………………………

 

மேன்முறையீட்டுப் படிவம்

 1. மேன்முறையீடு செய்பவரின் பெயர்: ...............................................................
 2. முகவரி: ...............................................................
 3. தொடர்பு இல. (இருப்பின்): ...............................................................
 4. மின்னஞ்சல் முகவரி (இருப்பின்): ...............................................................
 5. தகவல் உத்தியோகத்தருக்கு கோரிக்கை செய்யப்பட்ட திகதி மற்றும் பதிவு இலக்கம்:
 6. நீங்கள் தகவல் உத்தியோகத்தரிடமிருந்து பதிலொன்றை பெற்றுக்கொண்டீர்களா? ஆம் / இல்லை: ....................................... (ஆம் எனில் மற்றும் உங்களிடம் பிரதியொன்று காணப்படுமாயின், அதனை இணைக்கவும். இல்லாவிட்டால் பதிலின் தகவல்களை வழங்கவும்)
 7. மேன்முறையீட்டிற்கான காரணிகள்:
 8. தகவல் அலுவலர் தகவல்களை கோரி மேற்கொள்ளப்பட்ட கோரிக்கையை மறுத்தல்
 9. பிரிவு 5இன் பிரகாரம் குறித்த தகவல்களை வெளிப்படுத்தலாகாது என்ற காரணியின் அடிப்படையில் தகவல் அலுவலர் தகவல்களை அணுகுவதற்கு மறுத்தல்

iii. சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கால வரையுடன் இயைபுறாமை

 1. iv. பூரணமற்ற, தவறுதலாக வழிநடத்தும் அல்லது தவறான தகவல்களை தகவல் அலுவலர் வழங்கியமை
 2. v. அதிகமான கட்டணத்தை தகவல் அலுவலர் அறவிட்டமை
 3. v கோரப்பட்ட அடிப்படையில் தகவல்களை வழங்குவதற்கு தகவல் அலுவலர் மறுத்தல்

vii. கோரிக்கை செய்பவர் அதனை அணுகிக் கொள்வதனை தடுக்கும் முகமாக தகவல்கள் சிதைக்கப்பட்டு, சேதமாக்கப்பட்டு அல்லது காணாமலாக்கப்பட்டுள்ளதாக நம்புவதற்கு கோரிக்கை செய்பவரிடம் நியாயமான காரணிகள் இருத்தல்

தகவல்கள்: ......................................................................

 1. தேவையான தகவலின் சுருக்கமான விவரணம்: .............................................
 2. குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்குள் மேன்முறையீடு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்குமானால், காலதாமதமாவதற்கான காரணம் (பிரிவு 31 (5)):
 3. ஏனைய தகவல்கள்: ...............................................................

திகதி: ...............................................................

கையொப்பம்: ...............................................................

கட்டணங்கள்

2017ஆம் ஆண்டின் தகவல் அறியும் உரிமை ஆணைக்குழுவின் விதிகள்

(விதிகள் (2017)

 

தகவல் அறியும் உரிமை ஆணைக்குழுவானது சட்டத்தின் 42ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் அதிகாரங்களை பிரயோகிப்பதன் பேரில் பின்வரும் விதிகளை குறிப்பிடுகின்றது:

 

 1. குறுகிய தலைப்பு மற்றும் தொடக்கம்:

(1) இந்த விதிகள் '2017ஆம் ஆண்டின் தகவல் அறியும் உரிமை விதிகள் (கட்டணம் மற்றும் மேன்முறையீட்டு நடைமுறை)' என அழைக்கப்படும்.

(2) இந்த விதிகள் 2017 பெப்ரவரி 03ஆந் திகதி முதல் அமுலுக்கு வரும்.

 

 1. விளக்கங்கள்: விடயமோ அல்லது அமைப்போ கோரும் சந்தர்ப்பம் தவிர: இந்த விதிகளிலுள்ள:

(அ) 'சட்டம்' எனப்படுவது 2016ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க தகவல் உரிமைச் சட்டம் ஆகும்.

(ஆ) இந்த சட்டத்தில் குறிப்பிடப்படும் 'ஆணைக்குழு', 'தகவல் அலுவலர்', 'குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலர்' மற்றும் 'பகிரங்க அதிகாரசபை' என்பன ஒரே பொருளையுடையனவாகும்.

(இ) 'மேன்முறையீட்டாளர்' எனப்படுவது தகவல் அறியும் ஆணைக்குழுவிறகு சட்டத்தின் 32ஆம் பிரிவின் கீழ் விண்ணப்பிக்கும் ஏதேனும் பிரஜையை உள்ளடக்குகின்றது.

(ஈ) 'ஆவணம்' எனப்படுவது தகவல் அறியும் உரிமையின் கீழான கோரிக்கை அல்லது மேன்முறையீட்டிற்கு பிரதிபலிப்பாக வழங்கப்பட்ட தகவல் ஆகும்.

(உ) இங்கே பயன்படுத்தப்படும் ஏனைய அனைத்து சொற்களும், வெளிப்படுத்தல்களும், இந்த சட்டத்தில் விபரிக்கப்படாதவிடத்து, அவை இந்த சட்டத்தில் அவற்றிக்கு வழங்கப்படும் அதே பொருளையே உடையனவாகும்.

கோரப்படும் தகவலுக்கான கட்டண முறைமையின் கட்டமைப்பு

 

 1. விண்ணப்ப கட்டணம்:

(1) எந்த பகிரங்க அதிகாரசபையும் தகவலொன்றை கோரும் எந்த பிரஜையிடமிருந்தும் தகவல் அறியும் உரிமை விண்ணப்பப் படிவத்திற்கு கட்டணம் அறவிட முடியாது.

(2) தகவல் அறியும் உரிமை கோரிக்கையை செயற்படுத்துவதற்கு எந்த ஒரு அதிகாரசபையும் கட்டணம் அறவிட முடியாது.

 

 1. தகவல்களுக்கான கட்டணங்கள்:

தகவல் அறியும் உரிமையின் கீழான கோரிக்கைக்கு பதில் வழங்கும் போது வேறுவிதமாக குறிப்பிடப்பட்டாலன்றி, பின்வரும் கட்டணங்கள் பகிரங்க அதிகாரசபையினால் அறவிடப்பட முடியும்:

(i) நகல் பிரதியெடுத்தல்:

(அ) ஏ4 (21 செ.மீ ஒ 29.7 செ.மீ) மற்றும் சிறிய அளவிலான காகதிங்களில் வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு தாளொன்றுக்கு ரூபா. 2.00 (ஒரு பக்கம்) மற்றும் ரூபா. 4.00 (இரண்டு பக்கம்)

(ஆ) சட்ட அளவு (21.59 செ.மீ ஒ 35.56 செ.மீ) மற்றும் ஏ3 (29.7 செ.மீ ஒ 42 செ.மீ) வரையான காகதிங்களில் வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு தாளொன்றுக்கு ரூபா. 4.00 (ஒரு பக்கம்) மற்றும் ரூபா. 8.00 (இரண்டு பக்கம்)

(இ) மேலே விபரிக்கப்பட்ட அளவிலும் பெரிய தாளில் வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு அதன் உண்மையான செலவு அறவிடப்படும்.

(ii) அச்சுப் பிரதியெடுத்தல்:

(அ) ஏ4 (21 செ.மீ ஒ 29.7 செ.மீ) மற்றும் சிறிய அளவிலான காகதிங்களில் வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு தாளொன்றுக்கு ரூபா. 4.00 (ஒரு பக்கம்) மற்றும் ரூபா. 8.00 (இரண்டு பக்கம்)

(ஆ) சட்ட அளவு (21.59 செ.மீ ஒ 35.56 செ.மீ) மற்றும் ஏ3 (29.7 செ.மீ ஒ 42 செ.மீ) வரையான காகதிங்களில் வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு தாளொன்றுக்கு ரூபா. 5.00 (ஒரு பக்கம்) மற்றும் ரூபா. 10.00 (இரண்டு பக்கம்)

(இ) மேலே விபரிக்கப்பட்ட அளவிலும் பெரிய தாளில் பதிவிடப்படும் பிரதிகளுக்கு அதன் உண்மையான செலவு அறவிடப்படும்.

(iii) கோரிக்கை செய்யும் பிரஜையினால் வழங்கப்படும் டிஸ்கெட், இறுவட்டு, யூ.எஸ்.பி. சேமிப்பு சாதனம் அல்லது அதே மாதிரியான இலத்திரணியல் சாதனத்தில் பதிந்து வழங்கும் தகவல்களுக்கு ரூபா. 20.00

(iv) பகிரங்க அதிகாரசபையினால் வழங்கப்படும் டிஸ்கெட், இறுவட்டு, யூ.எஸ்.பி. சேமிப்பு சாதனம் அல்லது அதே மாதிரியான இலத்திரணியல் சாதனத்தில் பதிந்து வழங்கும் தகவல்களுக்கு அதன் உண்மையான செலவு அறவிடப்படும்.

(v) ஏதேனும் ஆவணம் அல்லது பொருளை கற்றல் அல்லது பார்வையிடலுக்கு அல்லது கட்டுமான தளம் ஒன்றை பார்வையிடும் போது மணித்தியாலமொன்றிற்கு ரூபா. 50.00 அறவிடப்படும், ஒரு மணித்தியாலத்தை விடவும் அதிகமாயின் குறித்த கற்றல் அல்லது பார்வையிடலுக்கு முதல் மணித்தியாலத்திற்கு கட்டணம் எதுவும் அறவிடப்பட மாட்டாது. இந்த முறைமையானது முன்னர் குறித்தவாறு கட்டணமின்றி பார்வையிட அரச நிறுவனங்களுக்கு பாதகமின்றி வழங்கப்பட்ட முறைமையின் கீழ், இந்த உப விதியிலும் தொடர்ச்சியாக பின்பற்றப்படும்.

(vi) மாதிரிகள் அல்லது வகைமைகளுக்கு அதன் உண்மையான செலவு அறவிடப்படும்.

(vii) மின்னஞ்சல் மூலமாக வழங்கப்படும் தகவல்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும்.

 1. சுற்றுநிரூபங்கள் அல்லது நியதிகளின் வாயிலாக முன்னர் பகிரங்க அதிகாரசபையினால் குறிப்பிடப்பட்ட அல்லது வழங்கப்பட்ட கட்டண முறைமை காணப்படுமானால், 4ஆம் விதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டணங்களுக்கு புறம்பாக குறித்த அத்தகைய கட்டண முறைமை தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தப்படும். தற்போதைய கட்டண முறைமை தொடர்பிலான கோரல்களுக்கான ஏதேனும் பிரச்சினைகள் ஆணைக்குழுவினால் கட்டணங்களுக்கான விதிகள் மற்றும் மேன்முறையீட்டிற்கு அமைவாக ஆணைக்குழுவினால் கண்டறியப்படும் மேன்முறையீடு ஒன்றினால் தீர்மானிக்கப்படும்.
 1. கட்டணம் அறவிடப்படாது வழங்கப்படும் தகவல்கள்:

(1)  மேற்படி 4ஆம் விதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதேனும் ஒன்றில், நான்கு பக்கங்களுக்கான (ஏ4 அளவு) நகல்ப் பிரதிகள் அல்லது அச்சுப் பிரதிகளில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அல்லது காணப்படும் தகவல்களை கட்டணம் எதுவும் அறவிடாது பகிரங்க அதிகாரசபை வழங்க முடியும்.

 

 1. கட்டணத்தை செலுத்தும் விதம்:

(1) இந்த நியதிகளில் குறிப்பிடப்படும் விடயங்களுக்கு புறம்பாக அல்லாமல், பகிரங்க அதிகாரசபை தகவல்களுக்காக பின்வரும் விதத்தில் கட்டணங்களை சேகரிக்கலாம்:

(i) தகவல் அலுவலருக்கு பணமாக செலுத்துதல்

(ii) பகிரங்க அதிகாரசபையின் கணக்கு உத்தியோகத்தருக்கு முகவரியிடப்பட்ட வங்கி வரைவு

(ii) பகிரங்க அதிகாரசபையின் கணக்கு உத்தியோகத்தருக்கு செலுத்தப்படும் தபால் நிலைய சீட்டு அல்லது தபால் கட்டளை.

(2) தகவல் அலுவலர் கட்டணம் மேற்கொள்ளப்படும் விதத்திற்கு அமைவாக பற்றுச்சீட்டை வழங்குதல் வேண்டும்.

 1. தகவல்களை அணுகுதல்:

(1) அதிகளவான கோரிக்கைகள் நிலவும் சந்தர்ப்பத்தில், கோரிக்கை மேற்கொள்ளும் பிரஜைக்கு தகவல்களை அணுகுவதற்கு முன்னர் தகவலை பெற்றுக்கொள்ள ஏதுவான அணுகுதல் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த செலவு, மற்றும் பகிரங்க அதிகாரசபையின் அதிகாரத்தின் பேரில் ஆவணத்தை கையடக்கத் தொலைபேசி அல்லது புகைப்படக் கருவி மூலமாக புகைப்படம் எடுத்தல் உள்ளடங்கலாக, குறிப்புக்களை எடுத்தல், விடயங்களை பிரதிசெய்தல் தொடர்பான விடயங்களை தகவல் அலுவலர் அறியத்தருதல் வேண்டும்.

(2) விதிகள் 5 மற்றும் 6ற்கான சந்தர்ப்பங்கள் தவிர, பிரஜையினால் கோரப்பட்டுள்ள தகவலை அணுகிக் கொள்வதற்கு முன்னர் அதற்கான குறிப்பிடப்பட்ட கட்டணங்கள் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

 

 1. செயலாக்கமடைய வெளிப்படுத்தல்:

(1) இந்த சட்டத்தின் 8ஆம் பிரிவின் கீழ் அமைச்சர்களாலும், 10ஆம் பிரிவின் கீழ் பகிரங்க அதிகாரசபையினாலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கைகள் கட்டணம் எதுவுமின்றி பொதுவாக பெற்றுக்கொள்ள முடிவதுடன், வலைத்தளமொன்றிலிருந்து இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்தல், இலத்திரணியல் பிரதிகள் உள்ளடங்கலாக பிரதி செய்தல் வாயிலாக தகவலை கோரும் பிரஜைக்கு வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கான கட்டணங்கள் மேற்படி விதிகளின் கட்டண முறைமைக்கு அமைவாக அமையும்.

(2) ஒரு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் அமைச்சரொருவர், இந்த சட்டத்தின் 9ஆம் பிரிவிற்கு அமைவாக அது தொடர்பான சகல ஆவணங்களும் பொதுவாக கிடைக்கும் வகையில் அமைத்தல் வேளண்டும். குறித்த ஆவணம், கட்டணங்கள் எதுவுமின்ற பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவிருத்தல் வேண்டும் என்பதுடன், வலைத்தளமொன்றிலிருந்து இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்தல், இலத்திரணியல் பிரதிகள் உள்ளடங்கலாக பிரதி செய்தல் வாயிலாக தகவலை கோரும் பிரஜைக்கு வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கான கட்டணங்கள் மேற்படி விதிகளின் கட்டண முறைமைக்கு அமைவாக அமையும்.

 

 1. கட்டணங்கள் தொடர்பிலான மேன்முறையீடுகள்:

(1) கோரிக்கை மேற்கொள்ளும் பிரஜையொருவர், அவரிடம் அறவிடப்படும் கட்டணம் நியாயமாக அறவிடப்படவேண்டிய கட்டணத்திலும் பார்க்க அதிகம் என கருதும் பட்சத்தில், அவர் தகவல் அலுவலரினால் தகவல் அறியும் உரிமையின் விதிகளுக்கு அமைவான இந்த சட்டத்தின் 31ஆம் பிரிவின் கீழ் செலுத்தப்பட வேண்டிய கட்டணம் தொடர்பில் அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள் குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள அலுவலருக்கு மேன்முறையீடு செய்யலாம்.

(2) குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலரின் தீர்மானத்தினால் திருப்தியடையாத பிரஜையொருவர், இச் சட்டத்தின் 32ஆம் பிரிவிலும், சார்புடைய விதிகளிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மேன்மறையீட்டு நடைமுறைக்கு அமைவாக இரண்டு மாதங்களுக்குள் ஆணைக்குழுவிற்கு மேன்முறையீடு செய்யலாம்.

(3) குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலர் மற்றும் / அல்லது ஆணைக்குழுவிற்கு மேற்கொள்ளும் மேன்முறையீட்டிற்காக கட்டணங்கள் எதுவும் அறவிடப்படமாட்டாது. மேன்முறையீட்டு படிவங்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும்.

 

 1. வெற்றிகரமான மேன்முறையீட்டின் போது கட்டணங்களை அறவிடுவதில் விதிவிலக்களித்தல்

குறித்தளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர் அல்லது ஆணைக்குழுவிற்கு மேற்கொண்ட மேன்முறையீட்டில் வெற்றியடைந்த தகவல் கோரிய பிரஜையொருவருக்கு, அவர் கோரிய தகவல்கள் கட்டணம் எதுவுமின்றி வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

 

 1. கட்டணத்தை திருப்பிச் செலுத்துதல்:

இந்த சட்டத்தின் 15 (எ) பிரிவிற்கு அமைவாக, இந்த சட்டத்தில் குறிப்பிடப்படும் காலப்பகுதிக்குள் பிரஜையொருவர் கோரும் தகவல்களை வழங்காதவிடத்து அதற்கான கட்டணங்களை மீள செலுத்துமாறு ஆணைக்குழு பகிரங்க அதிகாரசபையொன்றை வழிநடத்த முடியும்.

தகவல் அறியும் உரிமை

பொது மக்கள் தகவல்களை அணுகிக் கொள்வதனை ஒழுங்குபடுத்தும் முகமாக 2016ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க தகவல் அறியும் சட்டம் இயற்றப்பட்டது. இந்த சட்டம் 2016 ஜூன் 24ஆந் திகதி பாராளுமன்றத்தால் கொண்டுவரப்பட்டது. 2017 பெப்ரவரி 03ஆந் திகதி முதல் செயற்படும் வகையில் அமைச்சுக்கள் / அரச அதிகாரசபைகள் சார்பில் இந்த சட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது.

ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் இந்த அமைச்சு தகவல் அலுவலர்களை நியமனம் செய்துள்ளதுடன், அதற்கு மேலதிகமாக, சட்டப் பிரிவின் சிரேஷ்ட பணிப்பாளர் நாயகம் திரு. சி.ஏ.எச்.எம். விஜேரத்ன அவர்களை தகவல் அலுவலராகவும், மேலதிக செயலாளர் திரு. எம்.எம். ஜாபீர் அவர்களை குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலராகவும் நியமனம் செய்துள்ளது.

தகவல் அறியும் உரிமை அலகு மற்றும் மேற்படி உத்தியோகத்தர்களின் தொடர்பு கொள்ளும் விபரங்கள் பின்வருமாறு:

வெளிநாட்டலுவல்கள் அமைச்சின் தகவல் அறியும் உரிமை அலகு

மின்னஞ்சல்: rti@mfa.gov.lk

தொலைபேசி: 011 5921154

தொலைநகல்: 011 2446091

 

தகவல் அலுவலர்

தகவல் அலுவலர்
பெயர்: செல்வி. குமுதினி அபேகோன்
பதவி: சட்ட உத்தியோகத்தர்
பிரிவுசட்டப் பிரிவு
தொலைபேசி011 2432650
மின்னஞ்சல்: kumudini.abeykoon@mfa.gov.lk

 

 

 

 

இந்த சட்டத்தின் பிரகாரம், தகவல் அறியும் உரிமைக்கான கோரிக்கைகளுக்கு அரசாங்க நிறுவனங்கள் 14 நாட்களுக்குள்ளும், விஷேட ஏற்பாடுகளுக்கு அமைய சில சந்தர்ப்பங்களில் அதிகபட்சம் நீடிக்கப்பட்ட 21 நாட்களுக்குள்ளும் பதிலளித்தல் வேண்டும்.

 

இந்த சட்டத்திற்கு அமைவாக, ஏதேனும் தகவல்களை பெறுவதற்காக இந்த படிவத்தை பூர்த்தி செய்வது என்பது கட்டாயமானதல்ல என்பதுடன், தேவையான தகவல்களை அடையாளங்கண்டு கொள்வதற்கு போதுமான தகவல்களுடன் கூடிய ஏதேனும் எழுத்து மூலமான கடிதம், மின்னஞ்சல் அல்லது வாய்வழி கோரிக்கைகளும் போதுமானது. பின்வரும் இணைப்பின் ஊடாக ஒழுங்கு விதி இல. 01இன் கீழ் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்: படிவத்தின் பி.டி.எஃப். பிரதியை பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு இங்கே அழுத்தவும் மற்றும் எம்.எஸ். வேர்ட் வடிவிலான பிரதி (மாதிரி படிவம் பின்வருமாறு)

 

ஒழுங்கு விதி இல. 01

 

தகவல்களை பெறுவதற்கான விண்ணப்பப்படிவம்

 

தகவல் அலுவலர்,

 1. கோரிக்கை செய்பவரின் பெயர்: ...............................................................
 2. முகவரி: ...............................................................
 3. தொடர்பு இல. (இருப்பின்): ...............................................................
 4. மின்னஞ்சல் முகவரி (இருப்பின்): ...............................................................
 5. தேவையான தகவல் தொடர்பான விபரம்:

 

 1. I. அரச நிறுவனதை குறிப்பிடவும்: ...............................................................
 2. II. தேவையான தகவல்: ...............................................................

III. தகவல் தேவையான காலப்பகுதி (தேவைப்படின்): .............................................

 

 1. எந்த வகையில் தகவல் தேவைப்படுகின்றது -

 

 1. தேவையான வேலை, ஆவணம், பதிவுகளை ஆராய்தல்
 2. ஆவணங்கள் அல்லது பதிவுகளின் குறிப்புக்கள், பிரதிகள் அல்லது அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்ட பிரதிகளை பெறுதல்

iii. ஆவணத்தின் அத்தாட்சிப்படுத்தப்பட்ட மாதிரிகளை பெறுதல்

 1. iv. குறித்த ஆவணம் கணினியில் அல்லது வேறு சாதனத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குமாயின், அதனை சி.டி / டி.வி.டி / சேமிப்பு ஊடகம் / டேப்புக்கள் / வீடியோ கெசட்டுக்கள் / ஏனைய இலத்திரணியல் வகைமை / அச்சுப் பிரதி ஆகிய வடிவில் பெறுதல்
 1. கோரிக்கை செய்பவர் அணுகுவதற்கு விருப்பும் மொழி: .......................................
 2. குறித்த தகவல் பிரஜை ஒருவரின் வாழ்க்கை அல்லது தனிப்பட்ட பொறுப்புடன் தொடர்புபட்டதா? (ஆம் / இல்லை)

ஆம் எனில், காரணத்தை குறிப்பிடுக.

 1. ஏனைய தகவல்கள்: ...............................................................
 2. இணைக்கப்பட்டுள்ள தேவையான ஆவணங்கள் (இருப்பின்)
 3. ...............................................................
 4. ...............................................................

iii. ...............................................................

 1. கோரிக்கை செய்பவர் இலங்கைப் பிரஜையா? (ஆம் / இல்லை)

திகதி: ...............................................................

கையொப்பம்: ...............................................................

 

மேன்முறையீடு செய்யும் முறை

குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலருக்கான மேன்முறையீடு 14 நாட்களுக்குள் மேற்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலர்

பெயர்: திரு. எம்.எம். ஜாபீர்

பதவி: மேலதிக செயலாளர்

பிரிவு: ஐக்கிய நாடுகள் மற்றும் பல்தரப்பு விவகாரப் பிரிவு

தொலைபேசி: 011 2424773

தொலைநகல்: 011 2324406

மின்னஞ்சல்: m.jaffeer@mfa.gov.lk

 

இந்த அறிவித்தலின் 6ஆம் பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளவாறு மேன்மறையீடொன்றை மேற்கொள்ளும் போது, தகவல் அறியும் உரிமை 10 படிவத்தினை பூர்த்தி செய்து, குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலரிடம் கையளிக்கவும். தகவல் அறியும் உரிமை 10 படிவம் கட்டாயமானதல்ல. கோரிக்கையை மேற்கொள்ளும் பிரஜையொருவர் மேன்முறையீட்டை நிரூபிக்கும் தகவல் அறியும் உரிமை 10 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அடிப்படை தகவல்களுடன் கூடிய கடிதம் வாயிலாகவும் கோரிக்கையொன்றை மேற்கொள்ளலாம். பின்வரும் இணைப்பின் ஊடாக விண்ணப்பப் படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்: படிவத்தின் பி.டி.எஃப். பிரதியை பதிவிறக்கம் செய்வதற்கு இங்கே அழுத்தவும். எம்.எஸ். வேர்ட் வடிவிலான பிரதி (மாதிரி படிவம் பின்வருமாறு)

தகவல் அறியும் உரிமை 10

 

குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலருக்கான மேன்முறையீடு

 

குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலர்,

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

அரச நிறுவனம்: …………………………………

 

மேன்முறையீட்டுப் படிவம்

 1. மேன்முறையீடு செய்பவரின் பெயர்: ...............................................................
 2. முகவரி: ...............................................................
 3. தொடர்பு இல. (இருப்பின்): ...............................................................
 4. மின்னஞ்சல் முகவரி (இருப்பின்): ...............................................................
 5. தகவல் உத்தியோகத்தருக்கு கோரிக்கை செய்யப்பட்ட திகதி மற்றும் பதிவு இலக்கம்:
 6. நீங்கள் தகவல் உத்தியோகத்தரிடமிருந்து பதிலொன்றை பெற்றுக்கொண்டீர்களா? ஆம் / இல்லை: ....................................... (ஆம் எனில் மற்றும் உங்களிடம் பிரதியொன்று காணப்படுமாயின், அதனை இணைக்கவும். இல்லாவிட்டால் பதிலின் தகவல்களை வழங்கவும்)
 7. மேன்முறையீட்டிற்கான காரணிகள்:
 8. தகவல் அலுவலர் தகவல்களை கோரி மேற்கொள்ளப்பட்ட கோரிக்கையை மறுத்தல்
 9. பிரிவு 5இன் பிரகாரம் குறித்த தகவல்களை வெளிப்படுத்தலாகாது என்ற காரணியின் அடிப்படையில் தகவல் அலுவலர் தகவல்களை அணுகுவதற்கு மறுத்தல்

iii. சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கால வரையுடன் இயைபுறாமை

 1. iv. பூரணமற்ற, தவறுதலாக வழிநடத்தும் அல்லது தவறான தகவல்களை தகவல் அலுவலர் வழங்கியமை
 2. v. அதிகமான கட்டணத்தை தகவல் அலுவலர் அறவிட்டமை
 3. v கோரப்பட்ட அடிப்படையில் தகவல்களை வழங்குவதற்கு தகவல் அலுவலர் மறுத்தல்

vii. கோரிக்கை செய்பவர் அதனை அணுகிக் கொள்வதனை தடுக்கும் முகமாக தகவல்கள் சிதைக்கப்பட்டு, சேதமாக்கப்பட்டு அல்லது காணாமலாக்கப்பட்டுள்ளதாக நம்புவதற்கு கோரிக்கை செய்பவரிடம் நியாயமான காரணிகள் இருத்தல்

தகவல்கள்: ......................................................................

 1. தேவையான தகவலின் சுருக்கமான விவரணம்: .............................................
 2. குறிப்பிட்ட காலப்பகுதிக்குள் மேன்முறையீடு மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்குமானால், காலதாமதமாவதற்கான காரணம் (பிரிவு 31 (5)):
 3. ஏனைய தகவல்கள்: ...............................................................

திகதி: ...............................................................

கையொப்பம்: ...............................................................

கட்டணங்கள்

2017ஆம் ஆண்டின் தகவல் அறியும் உரிமை ஆணைக்குழுவின் விதிகள்

(விதிகள் (2017)

தகவல் அறியும் உரிமை ஆணைக்குழுவானது சட்டத்தின் 42ஆம் பிரிவின் பிரகாரம் அதிகாரங்களை பிரயோகிப்பதன் பேரில் பின்வரும் விதிகளை குறிப்பிடுகின்றது:

 1. குறுகிய தலைப்பு மற்றும் தொடக்கம்:

(1) இந்த விதிகள் '2017ஆம் ஆண்டின் தகவல் அறியும் உரிமை விதிகள் (கட்டணம் மற்றும் மேன்முறையீட்டு நடைமுறை)' என அழைக்கப்படும்.

(2) இந்த விதிகள் 2017 பெப்ரவரி 03ஆந் திகதி முதல் அமுலுக்கு வரும்.

 1. விளக்கங்கள்: விடயமோ அல்லது அமைப்போ கோரும் சந்தர்ப்பம் தவிர: இந்த விதிகளிலுள்ள:

(அ) 'சட்டம்' எனப்படுவது 2016ஆம் ஆண்டின் 12ஆம் இலக்க தகவல் உரிமைச் சட்டம் ஆகும்.

(ஆ) இந்த சட்டத்தில் குறிப்பிடப்படும் 'ஆணைக்குழு', 'தகவல் அலுவலர்', 'குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலர்' மற்றும் 'பகிரங்க அதிகாரசபை' என்பன ஒரே பொருளையுடையனவாகும்.

(இ) 'மேன்முறையீட்டாளர்' எனப்படுவது தகவல் அறியும் ஆணைக்குழுவிறகு சட்டத்தின் 32ஆம் பிரிவின் கீழ் விண்ணப்பிக்கும் ஏதேனும் பிரஜையை உள்ளடக்குகின்றது.

(ஈ) 'ஆவணம்' எனப்படுவது தகவல் அறியும் உரிமையின் கீழான கோரிக்கை அல்லது மேன்முறையீட்டிற்கு பிரதிபலிப்பாக வழங்கப்பட்ட தகவல் ஆகும்.

(உ) இங்கே பயன்படுத்தப்படும் ஏனைய அனைத்து சொற்களும், வெளிப்படுத்தல்களும், இந்த சட்டத்தில் விபரிக்கப்படாதவிடத்து, அவை இந்த சட்டத்தில் அவற்றிக்கு வழங்கப்படும் அதே பொருளையே உடையனவாகும்.

கோரப்படும் தகவலுக்கான கட்டண முறைமையின் கட்டமைப்பு

 1. விண்ணப்ப கட்டணம்:

(1) எந்த பகிரங்க அதிகாரசபையும் தகவலொன்றை கோரும் எந்த பிரஜையிடமிருந்தும் தகவல் அறியும் உரிமை விண்ணப்பப் படிவத்திற்கு கட்டணம் அறவிட முடியாது.

(2) தகவல் அறியும் உரிமை கோரிக்கையை செயற்படுத்துவதற்கு எந்த ஒரு அதிகாரசபையும் கட்டணம் அறவிட முடியாது.

 

 1. தகவல்களுக்கான கட்டணங்கள்:

தகவல் அறியும் உரிமையின் கீழான கோரிக்கைக்கு பதில் வழங்கும் போது வேறுவிதமாக குறிப்பிடப்பட்டாலன்றி, பின்வரும் கட்டணங்கள் பகிரங்க அதிகாரசபையினால் அறவிடப்பட முடியும்:

(i) நகல் பிரதியெடுத்தல்:

(அ) ஏ4 (21 செ.மீ ஒ 29.7 செ.மீ) மற்றும் சிறிய அளவிலான காகதிங்களில் வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு தாளொன்றுக்கு ரூபா. 2.00 (ஒரு பக்கம்) மற்றும் ரூபா. 4.00 (இரண்டு பக்கம்)

(ஆ) சட்ட அளவு (21.59 செ.மீ ஒ 35.56 செ.மீ) மற்றும் ஏ3 (29.7 செ.மீ ஒ 42 செ.மீ) வரையான காகதிங்களில் வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு தாளொன்றுக்கு ரூபா. 4.00 (ஒரு பக்கம்) மற்றும் ரூபா. 8.00 (இரண்டு பக்கம்)

(இ) மேலே விபரிக்கப்பட்ட அளவிலும் பெரிய தாளில் வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு அதன் உண்மையான செலவு அறவிடப்படும்.

(ii) அச்சுப் பிரதியெடுத்தல்:

(அ) ஏ4 (21 செ.மீ ஒ 29.7 செ.மீ) மற்றும் சிறிய அளவிலான காகதிங்களில் வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு தாளொன்றுக்கு ரூபா. 4.00 (ஒரு பக்கம்) மற்றும் ரூபா. 8.00 (இரண்டு பக்கம்)

(ஆ) சட்ட அளவு (21.59 செ.மீ ஒ 35.56 செ.மீ) மற்றும் ஏ3 (29.7 செ.மீ ஒ 42 செ.மீ) வரையான காகதிங்களில் வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கு தாளொன்றுக்கு ரூபா. 5.00 (ஒரு பக்கம்) மற்றும் ரூபா. 10.00 (இரண்டு பக்கம்)

(இ) மேலே விபரிக்கப்பட்ட அளவிலும் பெரிய தாளில் பதிவிடப்படும் பிரதிகளுக்கு அதன் உண்மையான செலவு அறவிடப்படும்.

(iii) கோரிக்கை செய்யும் பிரஜையினால் வழங்கப்படும் டிஸ்கெட், இறுவட்டு, யூ.எஸ்.பி. சேமிப்பு சாதனம் அல்லது அதே மாதிரியான இலத்திரணியல் சாதனத்தில் பதிந்து வழங்கும் தகவல்களுக்கு ரூபா. 20.00

(iv) பகிரங்க அதிகாரசபையினால் வழங்கப்படும் டிஸ்கெட், இறுவட்டு, யூ.எஸ்.பி. சேமிப்பு சாதனம் அல்லது அதே மாதிரியான இலத்திரணியல் சாதனத்தில் பதிந்து வழங்கும் தகவல்களுக்கு அதன் உண்மையான செலவு அறவிடப்படும்.

(v) ஏதேனும் ஆவணம் அல்லது பொருளை கற்றல் அல்லது பார்வையிடலுக்கு அல்லது கட்டுமான தளம் ஒன்றை பார்வையிடும் போது மணித்தியாலமொன்றிற்கு ரூபா. 50.00 அறவிடப்படும், ஒரு மணித்தியாலத்தை விடவும் அதிகமாயின் குறித்த கற்றல் அல்லது பார்வையிடலுக்கு முதல் மணித்தியாலத்திற்கு கட்டணம் எதுவும் அறவிடப்பட மாட்டாது. இந்த முறைமையானது முன்னர் குறித்தவாறு கட்டணமின்றி பார்வையிட அரச நிறுவனங்களுக்கு பாதகமின்றி வழங்கப்பட்ட முறைமையின் கீழ், இந்த உப விதியிலும் தொடர்ச்சியாக பின்பற்றப்படும்.

(vi) மாதிரிகள் அல்லது வகைமைகளுக்கு அதன் உண்மையான செலவு அறவிடப்படும்.

(vii) மின்னஞ்சல் மூலமாக வழங்கப்படும் தகவல்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும்.

 1. சுற்றுநிரூபங்கள் அல்லது நியதிகளின் வாயிலாக முன்னர் பகிரங்க அதிகாரசபையினால் குறிப்பிடப்பட்ட அல்லது வழங்கப்பட்ட கட்டண முறைமை காணப்படுமானால், 4ஆம் விதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள கட்டணங்களுக்கு புறம்பாக குறித்த அத்தகைய கட்டண முறைமை தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்தப்படும். தற்போதைய கட்டண முறைமை தொடர்பிலான கோரல்களுக்கான ஏதேனும் பிரச்சினைகள் ஆணைக்குழுவினால் கட்டணங்களுக்கான விதிகள் மற்றும் மேன்முறையீட்டிற்கு அமைவாக ஆணைக்குழுவினால் கண்டறியப்படும் மேன்முறையீடு ஒன்றினால் தீர்மானிக்கப்படும்.

 

 1. கட்டணம் அறவிடப்படாது வழங்கப்படும் தகவல்கள்:

(1)  மேற்படி 4ஆம் விதியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஏதேனும் ஒன்றில், நான்கு பக்கங்களுக்கான (ஏ4 அளவு) நகல்ப் பிரதிகள் அல்லது அச்சுப் பிரதிகளில் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அல்லது காணப்படும் தகவல்களை கட்டணம் எதுவும் அறவிடாது பகிரங்க அதிகாரசபை வழங்க முடியும்.

 

 1. கட்டணத்தை செலுத்தும் விதம்:

(1) இந்த நியதிகளில் குறிப்பிடப்படும் விடயங்களுக்கு புறம்பாக அல்லாமல், பகிரங்க அதிகாரசபை தகவல்களுக்காக பின்வரும் விதத்தில் கட்டணங்களை சேகரிக்கலாம்:

(i) தகவல் அலுவலருக்கு பணமாக செலுத்துதல்

(ii) பகிரங்க அதிகாரசபையின் கணக்கு உத்தியோகத்தருக்கு முகவரியிடப்பட்ட வங்கி வரைவு

(ii) பகிரங்க அதிகாரசபையின் கணக்கு உத்தியோகத்தருக்கு செலுத்தப்படும் தபால் நிலைய சீட்டு அல்லது தபால் கட்டளை.

(2) தகவல் அலுவலர் கட்டணம் மேற்கொள்ளப்படும் விதத்திற்கு அமைவாக பற்றுச்சீட்டை வழங்குதல் வேண்டும்.

 1. தகவல்களை அணுகுதல்:

(1) அதிகளவான கோரிக்கைகள் நிலவும் சந்தர்ப்பத்தில், கோரிக்கை மேற்கொள்ளும் பிரஜைக்கு தகவல்களை அணுகுவதற்கு முன்னர் தகவலை பெற்றுக்கொள்ள ஏதுவான அணுகுதல் மற்றும் அதனுடன் இணைந்த செலவு, மற்றும் பகிரங்க அதிகாரசபையின் அதிகாரத்தின் பேரில் ஆவணத்தை கையடக்கத் தொலைபேசி அல்லது புகைப்படக் கருவி மூலமாக புகைப்படம் எடுத்தல் உள்ளடங்கலாக, குறிப்புக்களை எடுத்தல், விடயங்களை பிரதிசெய்தல் தொடர்பான விடயங்களை தகவல் அலுவலர் அறியத்தருதல் வேண்டும்.

(2) விதிகள் 5 மற்றும் 6ற்கான சந்தர்ப்பங்கள் தவிர, பிரஜையினால் கோரப்பட்டுள்ள தகவலை அணுகிக் கொள்வதற்கு முன்னர் அதற்கான குறிப்பிடப்பட்ட கட்டணங்கள் செலுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

 

 1. செயலாக்கமடைய வெளிப்படுத்தல்:

(1) இந்த சட்டத்தின் 8ஆம் பிரிவின் கீழ் அமைச்சர்களாலும், 10ஆம் பிரிவின் கீழ் பகிரங்க அதிகாரசபையினாலும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கைகள் கட்டணம் எதுவுமின்றி பொதுவாக பெற்றுக்கொள்ள முடிவதுடன், வலைத்தளமொன்றிலிருந்து இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்தல், இலத்திரணியல் பிரதிகள் உள்ளடங்கலாக பிரதி செய்தல் வாயிலாக தகவலை கோரும் பிரஜைக்கு வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கான கட்டணங்கள் மேற்படி விதிகளின் கட்டண முறைமைக்கு அமைவாக அமையும்.

(2) ஒரு திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் அமைச்சரொருவர், இந்த சட்டத்தின் 9ஆம் பிரிவிற்கு அமைவாக அது தொடர்பான சகல ஆவணங்களும் பொதுவாக கிடைக்கும் வகையில் அமைத்தல் வேளண்டும். குறித்த ஆவணம், கட்டணங்கள் எதுவுமின்ற பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாகவிருத்தல் வேண்டும் என்பதுடன், வலைத்தளமொன்றிலிருந்து இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்தல், இலத்திரணியல் பிரதிகள் உள்ளடங்கலாக பிரதி செய்தல் வாயிலாக தகவலை கோரும் பிரஜைக்கு வழங்கப்படும் தகவல்களுக்கான கட்டணங்கள் மேற்படி விதிகளின் கட்டண முறைமைக்கு அமைவாக அமையும்.

 1. கட்டணங்கள் தொடர்பிலான மேன்முறையீடுகள்:

(1) கோரிக்கை மேற்கொள்ளும் பிரஜையொருவர், அவரிடம் அறவிடப்படும் கட்டணம் நியாயமாக அறவிடப்படவேண்டிய கட்டணத்திலும் பார்க்க அதிகம் என கருதும் பட்சத்தில், அவர் தகவல் அலுவலரினால் தகவல் அறியும் உரிமையின் விதிகளுக்கு அமைவான இந்த சட்டத்தின் 31ஆம் பிரிவின் கீழ் செலுத்தப்பட வேண்டிய கட்டணம் தொடர்பில் அறிவிக்கப்பட்டதிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள் குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள அலுவலருக்கு மேன்முறையீடு செய்யலாம்.

(2) குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலரின் தீர்மானத்தினால் திருப்தியடையாத பிரஜையொருவர், இச் சட்டத்தின் 32ஆம் பிரிவிலும், சார்புடைய விதிகளிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள மேன்மறையீட்டு நடைமுறைக்கு அமைவாக இரண்டு மாதங்களுக்குள் ஆணைக்குழுவிற்கு மேன்முறையீடு செய்யலாம்.

(3) குறித்தளிக்கப்பட்ட அலுவலர் மற்றும் / அல்லது ஆணைக்குழுவிற்கு மேற்கொள்ளும் மேன்முறையீட்டிற்காக கட்டணங்கள் எதுவும் அறவிடப்படமாட்டாது. மேன்முறையீட்டு படிவங்கள் இலவசமாக வழங்கப்படும்.

 

 1. வெற்றிகரமான மேன்முறையீட்டின் போது கட்டணங்களை அறவிடுவதில் விதிவிலக்களித்தல்

குறித்தளிக்கப்பட்ட உத்தியோகத்தர் அல்லது ஆணைக்குழுவிற்கு மேற்கொண்ட மேன்முறையீட்டில் வெற்றியடைந்த தகவல் கோரிய பிரஜையொருவருக்கு, அவர் கோரிய தகவல்கள் கட்டணம் எதுவுமின்றி வழங்கப்படுதல் வேண்டும்.

 

 1. கட்டணத்தை திருப்பிச் செலுத்துதல்:

இந்த சட்டத்தின் 15 (எ) பிரிவிற்கு அமைவாக, இந்த சட்டத்தில் குறிப்பிடப்படும் காலப்பகுதிக்குள் பிரஜையொருவர் கோரும் தகவல்களை வழங்காதவிடத்து அதற்கான கட்டணங்களை மீள செலுத்துமாறு ஆணைக்குழு பகிரங்க அதிகாரசபையொன்றை வழிநடத்த முடியும்.

 

 

 

 

 

 

 

Close