சமய மற்றும் கலாச்சார நிறுவனங்களினால் வழங்கப்படும் சான்றிதழ்கள்

தயவுசெய்து நோக்கவும்உங்களது ஆவணங்களை சான்றுப்படுத்துவதற்கான பொதுவான அறிவுறுத்தல்களுக்காக, இங்கே அழுத்தவும்.

சமய மற்றும் கலாச்சார நிறுவனங்களினால் வழங்கப்படும் ஏதேனும் சான்றிதழ்கள் குறித்த விடயத்திற்கான அரச திணைக்களங்களினால் வழங்கப்பட்டிருப்பின் அல்லது குறித்த நிறுவனம் அதனுடன் தொடர்பான அரச திணைக்களத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டு, அந்த தகவல் குறித்த திணைக்களத்தினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்டிருப்பின் மாத்திரமே சான்றுப்படுத்தப்படும்.

இணையவழி கொன்சுலர் சான்றுப்படுத்தல் மற்றும் முன்பதிவுகள் :

கொன்சியூலர் அலுவல்கள் பிரிவு

2ஆம் மாடி, செலிங்கோ கட்டிடம்
ஜனாதிபதி மாவத்தை,
கொழும்பு 01,
இலங்கை.
 
தொலைபேசி: +94 112 446 302 / +94 112 338 812
தொலைநகல்: +94 112 473 899
மின்னஞ்சல்:  consular@mfa.gov.lk

Close