பேச்சாளர்

பேச்சாளர்

பெயர்: திரு. எல்.ஆர்.எம்.என்.பி.ஜி.பி. கதுருகமுவ
பதவி: பேச்சாளர்
தொலைபேசி: +94112439040 – கையடக்க தொலைபேசி+94 773989623
மின்னஞ்சல்: spokesperson@mfa.gov.lk
டுவிட்டர்:
@MFASriLanka

பொதுத் தொடர்பாடல்கள் பிரிவு
வெளிநாட்டு அலுவல்கள் அமைச்சு
குடியரசுக் கட்டிடம்
சேர். பரோன் ஜயதிலக்க மாவத்தை
கொழும்பு 1
இலங்கை
தொலைபேசி: +94 112 437 633
தொலைநகல்: +94 112 472 488
மின்னஞ்சல்: publicity@mfa.gov.lk

Close