தொடர்பு

வெளிநாட்டமைச்சு,
குடியரசுக் கட்டிடம்,
    சேர். பாரொன் ஜயதிலக்க மாவத்தை,
    கொழும்பு 01,
    இலங்கை

தொலைபேசி : +94 112 325 372, +94 112 325373, +94 112 325 375

தொலைநகல் : +94 112 446 091, +112 333 450, +94 112 430 220

மின்னஞ்சல் : cypher(at)mfa.gov.lk

கொன்சுலர் அலுவல்கள் பிரிவு,
2ஆம் மாடி, செலிங்கோ கட்டிடம்,
    ஜனாதிபதி மாவத்தை,
    கொழும்பு 01,
    இலங்கை.

தொலைபேசி : +94 112 446 302 / +94 112 338 812

தொலைநகல்: +94 112 473 899

மின்னஞ்சல்: consular(at)mfa.gov.lk

பிராந்திய கொன்சுலர் அலுவலகம் மாவட்ட செயலகம்,
கண்டி வீதி,
                யாழ்ப்பாணம்,
                இலங்கை.

தொலைபேசி : +94 212 215 972

தொலைநகல் :  +94 212 215 970

மின்னஞ்சல் : jaffna.consular(at)mfa.gov.lk

பிராந்திய தூதரக அலுவலகம்-வெளியுறவு அமைச்சகம்,
                எண் 391, அனகரிகா தர்மபால மாவதா,
                மாதாரா, இலங்கை.

தொலைபேசி :  041 22 26 697 (General), 041 22 26 713 (உதவி இயக்குனர்)

தொலைநகல் : 041 22 26 714

மின்னஞ்சல் : matara.consular(at)mfa.gov.lk

Contact Form

Close