மேலதிக செயலாளர்கள்

பலதரப்பு விவகாரங்கள்

பொறுப்பான விடயப் பரப்புக்கள்:

பிராந்திய ஒத்துழைப்புக்கான தெற்காசிய சங்கம் பிரிவு (சார்க்)
ஐக்கிய நாடுகள் சபை (ஐ.நா) மற்றும் மனித உரிமைகள் பிரிவு
சமுத்திர விவகாரங்கள் மற்றும்
காலநிலை மாற்றம்


மேலதிக செயலாளர்

பெயர்: திரு. ஏ.ஏ. ஜாவாத்
தொலைபேசி :+94 112 424 773
தொலைநகல் :+94 112 324 406
மின்னஞ்சல் : addl.sec1@mfa.gov.lk

தனிப்பட்ட உதவியாளர்

பெயர்: திருமதி. ரஞ்சனி திசாநாயக்க
தொலைபேசி: +94 112 424 773
தொலைநகல்: +94 112 324 406

இருதரப்பு விவகாரங்கள் (மேற்கு மற்றும் சட்டம்)


பொறுப்பான விடயப் பரப்புக்கள்:
ஐரோப்பா மற்றும் மத்திய ஆசியா, ஐரோப்பிய ஒன்றியம் மற்றும் பொதுநலவாயப் பிரிவு
வட அமெரிக்கா பிரிவு
லத்தீன் அமெரிக்கா மற்றும் கரிபியன் பிரிவு


பதில் மேலதிக செயலாளர்

பெயர்: திரு. ஏ.எம்.ஜே. சாதிக்
தொலைபேசி:+94 112 458 276
தொலைநகல் :
மின்னஞ்சல்: addl.sec2@mfa.gov.lk

தனிப்பட்ட உதவியாளர்

பெயர்: திருமதி. பிரியந்தி ஜயசுந்தர
தொலைபேசி : +94 112 458 276

இருதரப்பு விவகாரங்கள் (கிழக்கு)


பொறுப்பான விடயப் பரப்புக்கள்:
தெற்காசியா மற்றும் சார்க்
கிழக்கு ஆசியா, தென்கிழக்கு ஆசியா
மற்றும் ஓசியானியா
மத்திய கிழக்கு
ஆபிரிக்கா


பதில் மேலதிக செயலாளர்

பெயர்: திரு. பி. செல்வராஜ்
தொலைபேசி :+94 112 343 340
தொலைநகல் :
மின்னஞ்சல்: pillai.selvaraj@mfa.gov.lk

தனிப்பட்ட உதவியாளர்

பெயர்: திருமதி. எச்.யூ. மோகன்லால்
தொலைபேசி:

பொருளாதார விவகாரங்கள்


பொறுப்பான விடயப் பரப்புக்கள்:
பலதரப்பு பொருளாதார விவகாரங்கள்
இருதரப்பு பொருளாதார விவகாரங்கள்
சர்வதேச மற்றும் தொழில்நுட்ப
ஒத்துழைப்பு


பதில் மேலதிக செயலாளர்

பெயர்: திரு. பி.எம். அம்ஸா
தொலைபேசி :+94 112 431 980
தொலைநகல் :+94 112 458 277
மின்னஞ்சல்: pakeer.amza@mfa.gov.lk

தனிப்பட்ட உதவியாளர்

பெயர்:
தொலைபேசி :

பொது நிர்வாகப் பிரிவு
சர்வதேச உறவுகள் மற்றும் மூலோபாய
ஆய்வுகளுக்கான லக்ஷ்மன் கதிர்கமர்
நிறுவகம்
பண்டாரநாயக்க சர்வதேச இராஜதந்திர
பயிற்சி நிறுவகம்
தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும்
சுவடிகள் காப்பகப் பிரிவு
பொது கணக்காய்வுப் பிரிவு


மேலதிக செயலாளர்

பெயர்: திரு. எச்.ஏ.வி.பி. ஹபங்கம
தொலைபேசி :+94 112 326 026
தொலைநகல் :+94 112 422 989
மின்னஞ்சல் : addl.secadmin@mfa.gov.lk

தனிப்பட்ட உதவியாளர்

பெயர்:
தொலைபேசி :

Close