தூதரக செய்தி வெளியீடுகள்

பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்காக, சிங்கப்பூரைத் தளமாகக் கொண்ட உலகளாவிய இலாப நோக்கமற்ற கூட்டமைப்பு இலங்கைக்கு கடற்கரையை சுத்தம் செய்யும் இயந்திரங்களை வழங்கி வைப்பு

கடற்கரையை சுத்தம் செய்யும் எட்டு (08) பீச் டெக் ஹைட்ரோ ஸ்வீபி இயந்திரங்களை சிங்கப்பூரைத் தளமாகக் கொண்ட உலகளாவிய இலாப நோக்கமற்ற கூட்டமைப்பு இலங்கையின் கடல்சார் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு ஆணைக்குழுவுக்கு வழங்கியுள்ளது. இந் ...

Close
Zoom