தூதரக செய்தி வெளியீடுகள்

சிக்கித் தவித்த 248 புலம்பெயர்ந்த இலங்கைத் தொழிலாளர்களின் மற்றுமொரு குழுவை ஓமானில் உள்ள இலங்கைத் தூதரகம் நாட்டிற்கு மீள அனுப்பி வைப்பு

சிக்கித் தவித்த 248 புலம்பெயர்ந்த இலங்கைத் தொழிலாளர்களை ஸ்ரீ லங்கன் எயார்லைன்ஸ் மூலமாக 2021 ஏப்ரல் 01 ஆந் திகதி நாட்டிற்கு மீள அனுப்பி வைப்பதற்கான விஷேட ஏற்பாடுகளை ஜனாதிபதி செயலகம் மற்றும் இலங்கை வெளிநாட்டு அமைச்சு ஆகி ...

Close
Zoom