தனியார் நிறுவனங்களினால் வழங்கப்படும் சேவைச் சான்றிதழ்கள்

தயவுசெய்து நோக்கவும்: உங்களது ஆவணங்களை சான்றுப்படுத்துவதற்கான பொதுவான அறிவுறுத்தல்களுக்காக, இங்கே அழுத்தவும்.

தனியார் துறை நிறுவனங்களினால் வழங்கப்படும் தொழில் சார்ந்த சேவைச் சான்றிதழ்கள் உண்மைப் பிரதிகளாகவே சான்றொப்பமிடப்பட முடியும் என்பதுடன், இதற்காக சேவைச் சான்றிதழின் நிழற்பிரதி நிறுவனத்தின் தலைவரினால் சான்றுப்படுத்தபட்டு, மூல சான்றிதழுடன் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
வகித்த பதவிக்கான நியமனக் கடிதத்தின் மூலப்பிரதி, பதவியுயர்வு ஆவணங்களின் மூலப்பிரதி மற்றும் தொழிலில் அண்மித்த 03 மாதங்களின் சம்பள அறிக்கைகள், ஊழியர் சேமலாப நிதியம் மற்றும் ஊழியர் நம்பிக்கைப் பொறுப்பு நிதியம் என்பவற்றுடன் தொடர்புபட்ட ஆவணங்களும் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.
நியமனக் கடிதத்தின் மூலப்பிரதி அல்லது ஏனைய ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்கத் தவறும் பட்சத்தில், நிறுவனத்தின் தலைவரினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட சேவைச் சான்றிதழின் உண்மைப் பிரதியுடன் சேவைச் சான்றிதழின் மூலப் பிரதியும் பிரதேசத்தின் பிரதேச செயலாளரினால் சான்றுப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் வியாபார பதிவின் உண்மைப் பிரதியும் விண்ணப்பதாரியினால் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

இணையவழி கொன்சுலர் சான்றுப்படுத்தல் மற்றும் முன்பதிவுகள் :

கொன்சியூலர் அலுவல்கள் பிரிவு

2ஆம் மாடி, செலிங்கோ கட்டிடம்
ஜனாதிபதி மாவத்தை,
கொழும்பு 01,
இலங்கை.
 
தொலைபேசி: +94 112 446 302 / +94 112 338 812
தொலைநகல்: +94 112 473 899
மின்னஞ்சல்:  consular@mfa.gov.lk

Close