අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය නිවේදන

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා සීෂෙල්ස් ජනරජයේ මහ කොමසාරිස්වරිය පත් කිරීම

සීෂෙල්ස් ජනරජයේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ද එකඟතාව සහිතව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා නවදිල්ලි නුවර සිටින මහ කොමසාරිස්වරිය වශයෙන් ලලටියානා අකූෂේ මැතිනිය පත් කර ඇත. එතුමිය 2023 ජූනි 30 වැනි දින පෙ.ව. 10.00 ට මහනුවර පිහිටි  ...

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා හංගේරියානු තානාපතිවරයා පත් කිරීම

හංගේරියානු රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ද එකඟතාව සහිතව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා  නවදිල්ලි නුවර සිටින හංගේරියානු ජනරජයේ අතිවිශේෂ හා පූර්ණ බලැති තානාපතිවරයා වශයෙන් ඉස්ට්වාන් සාබෝ මැතිතුමා පත් කර ඇත. එතුමා 2023 ජූනි 30 වැනි ...

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා කොරියානු ජනරජයේ තානාපතිනිය පත් කිරීම

කොරියානු ජනරජයේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ද එකඟතාව සහිතව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා කොළඹ සිටින කොරියානු ජනරජයේ අතිවිශේෂ හා පූර්ණ බලැති තානාපතිනිය වශයෙන් ලී මියොන් මැතිනිය පත් කර ඇත. එතුමිය 2023 ජූනි 30 වැනි දින පෙ.ව. 10 ...

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා පේරු ජනරජයේ තානාපතිවරයා පත් කිරීම

පේරු ජනරජයේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ද එකඟතාව සහිතව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා  නවදිල්ලි නුවර සිටින පේරු ජනරජයේ අතිවිශේෂ හා පූර්ණ බලැති තානාපතිවරයා වශයෙන් ජැවියර් මැනුවෙල් වෙලාර්ඩ් මැතිතුමා පත් කර ඇත. එතුමා 2023 ජූනි 3 ...

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා සිරියානු අරාබි ජනරජයේ තානාපතිවරයා පත් කිරීම

සිරියානු අරාබි ජනරජයේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ද එකඟතාව සහිතව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා  නවදිල්ලි නුවර සිටින සිරියානු අරාබි ජනරජයේ අතිවිශේෂ හා පූර්ණ බලැති තානාපතිවරයා වශයෙන් ආචාර්ය බසාම් අල්- කාටිබ් මැතිතුමා පත් කර ඇත ...

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ග්‍රීසියේ හෙලනික් ජනරජයේ තානාපතිවරයා පත් කිරීම

 හෙලනික් ජනරජයේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ද එකඟතාව සහිතව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා  නවදිල්ලි නුවර සිටින හෙලනික් ජනරජයේ අතිවිශේෂ හා පූර්ණ බලැති තානාපතිවරයා වශයෙන් දිමිත්‍රියොස් ඉයනූ මැතිතුමා පත් කර ඇත. එතුමා 2023 ...

Close