අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය නිවේදන

ගිවිසුම් සහ අවබෝධතා ගිවිසුම් පසු විපරම් කිරීම සඳහා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය ඩිජිටල් වේදිකාවක් හඳුන්වා දෙයි

අන්තර් අමාත්‍යංශ පාර්ශ්වකරුවන් සමඟ දැනට ක්‍රියාත්මක සහ ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත ද්විපාර්ශ්වික මෙන්ම බහුපාර්ශ්වික ගිවිසුම්, ගිවිසුම් සහ අවබෝධතා ගිවිසුම් සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ පසු විපරම් කිර ...

Foreign Secretaries of Sri Lanka and Thailand successfully conclude Bilateral Political Consultations

ශ්‍රී ලංකාවේ සහ තායිලන්තයේ විදේශ කටයුතු ලේකම්වරු ද්විපාර්ශ්වික දේශපාලන උපදේශන සාර්ථකව අවසන් කරති  ශ්‍රී ලංකා - තායිලන්ත ද්විපාර්ශ්වික දේශපාලන උපදේශනවල 05 වැනි වටය 2023 අගෝස්තු 28 වැනි දින කොළඹ විදේශ කට ...

ශ්‍රී ලංකාව සහ තායිලන්තය අතර කොළඹදී පැවැත්වීමට නියමිත 5 වැනි වටයේ ද්විපාර්ශ්වික දේශපාලන උපදේශනය

ශ්‍රී ලංකාව සහ තායිලන්තය අතර ද්විපාර්ශ්වික දේශපාලන උපදේශනවල 5 වැනි වටය 2023 අගෝස්තු 28 වැනි දින කොළඹ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්වීමට නියමිත ය. විදේශ කටයුතු ලේකම් අරුණි විජේවර්ධන මහත්මිය සහ තායිලන්ත ...

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ජර්මානු ෆෙඩරල් ජනරජයේ තානාපතිවරයා පත් කිරීම

    ජර්මානු ෆෙඩරල් ජනරජයේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ද එකඟතාව සහිතව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා කොළඹ සිටින ජර්මානු ෆෙඩරල් ජනරජයේ අතිවිශේෂ හා පූර්ණ බලැති තානාපතිවරයා වශයෙන් ෆීලික්ස් නියුමාන් මැතිතුමා පත් කර ඇත. එතුමා 2023 ...

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා මහා බ්‍රිතාන්‍යය සහ උතුරු අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානියේ මහ කොමසාරිස්වරයා පත් කිරීම

මහා බ්‍රිතාන්‍යය සහ උතුරු අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානියේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ද එකඟතාව සහිතව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා කොළඹ සිටින මහා බ්‍රිතාන්‍යය සහ උතුරු අයර්ලන්ත එක්සත් රාජධානියේ මහ කොමසා ...

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා ඉතාලි ජනරජයේ තානාපතිවරයා පත් කිරීම

ඉතාලි ජනරජයේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ ද එකඟතාව සහිතව, ශ්‍රී ලංකාව සඳහා කොළඹ සිටින ඉතාලි ජනරජයේ අතිවිශේෂ හා පූර්ණ බලැති තානාපතිවරයා වශයෙන් ඩේමියානෝ ෆ්‍රැන්කොවිග් මැතිතුමා පත් කර ඇත. එතුමා 2023 අගෝස්තු 23 ...

විදේශ අමාත්‍ය සබ්රි ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් සංවර්ධනයන් පිළිබඳව රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිලධාරීන් දැනුවත් කරයි

 විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය අලි සබ්රි විසින් 2023 අගෝස්තු 16 වන බදාදා කොළඹ පදනම් කරගත් රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික නිලධාරීන් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් සංවර්ධනයන් පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමක් පවත්වන ලදී.  විදේශ ලේක ...

Close