අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය නිවේදන

ශ්‍රී ලංකාවේ තුර්කි තානාපතිවරයා සිය අක්තපත්‍ර පිරිනමයි

තුර්කි ජනරජයේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ එකඟතාව ඇතිව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා කොළඹ සිටින තුර්කි ජනරජයේ අතිවිශේෂ සහ පූර්ණ බලැති තානාපතිවරයා වශයෙන් අතිගරු සෙමිහ් ලුත්ෆු තුර්ගුත් මහතා පත් කර තිබේ. ඒ මහතා 2024 ජුනි 05 වැනි ...

 ශ්‍රී ලංකාවේ නවසීලන්ත මහ කොමසාරිස්වරයා සිය අක්තපත්‍ර පිරිනමයි

නවසීලන්ත රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ එකඟතාව ඇතිව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා කොළඹ සිටින නවසීලන්ත මහ කොමසාරිස්වරයා වශයෙන් අතිගරු ඩේවිඩ් ග්‍රෙගරි පයින් මහතා පත් කර තිබේ. ඒ මහතා 2024 ජුනි 05 වැනි දින පෙ.ව.10.00ට කොළඹ ජන ...

ශ්‍රී ලංකාවේ කොලොම්බියානු තානාපතිවරයා සිය අක්තපත්‍ර පිරිනමයි

කොලොම්බියානු ජනරජයේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ එකඟතාව ඇතිව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා  නව දිල්ලි නුවර සිටින කොලොම්බියානු ජනරජයේ අතිවිශේෂ සහ පූර්ණ බලැති තානාපතිවරයා  වශයෙන් අතිගරු වික්තර් ඌගෝ එ‍ෂෙවෙර්රි මහතා පත් කර ...

ශ්‍රී ලංකාවේ ලාඕ තානාපතිවරයා සිය අක්තපත්‍ර පිරිනමයි

 ලාඕ මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ එකඟතාව ඇතිව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා  නව දිල්ලි නුවර සිටින ලාඕ මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ අතිවිශේෂ සහ පූර්ණ බලැති තානාපතිවරයා  ...

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇල්ජීරියානු තානාපතිවරයා සිය අක්තපත්‍ර පිරිනමයි

ඇල්ජීරියානු මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ එකඟතාව ඇතිව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා  නව දිල්ලි නුවර සිටින ඇල්ජීරියානු මහජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ජනරජයේ අතිවිශේෂ සහ පූර්ණ බලැ ...

ශ්‍රී ලංකාවේ එස්තෝනියානු තානාපතිවරිය සිය අක්තපත්‍ර පිරිනමයි

එස්තෝනියා ජනරජයේ රජය ශ්‍රී ලංකා රජයේ එකඟතාව ඇතිව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා නව දිල්ලි නුවර සිටින එස්තෝනියා ජනරජයේ අතිවිශේෂ සහ පූර්ණ බලැති තානාපතිවරිය වශයෙන් අතිගරු මාර්යේ ලූප් මහත්මිය පත් කර තිබේ. එතුමිය 2024 ජුනි ...

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවාතමාලා තානාපතිවරයා සිය අක්තපත්‍ර පිරිනමයි

ගුවාතමාලා ජනරජයේ රජය විසින් ශ්‍රී ලංකා රජයේ එකඟතාව ඇතිව ශ්‍රී ලංකාව සඳහා නව දිල්ලි නුවර සිටින ගුවාතමාලා ජනරජයේ අතිවිශේෂ සහ පූර්ණ බලැති තානාපතිවරයා වශයෙන් අතිගරු ඕමාර් කස්තනේදා සොලාරෙස් මහතා පත් කර තිබේ. ඒ ...

Close