විදේශ ලේකම්

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සාම සාධක හමුදාවෙහි දායකත්වයට එල්ල වන බාධක පිළිබඳව විදේශ ලේකම් ආර්යසිංහ මහතා සාකච්ඡා කරයි

  විදේශ ලේකම් රවිනාථ ආරියසිංහ මහතා සහ නිව්යෝක් නුවර එක්සත් ජාතීන්ගේ ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිත ක්ෂෙනුකා සෙනෙවිරත්න මැතිනිය ඇතුළු ශ්‍රී ලංකා දූත පිරිස 2019 සැප්තැම්බර් 27 වැනි දින නිව්යෝර්ක් ...

Close